De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stimuleringsregelingen van de Rijksoverheid voor het landelijk gebied

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stimuleringsregelingen van de Rijksoverheid voor het landelijk gebied

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Rijksoverheid ziet diverse mogelijkheden voor de optimale benutting van de bestaande bebouwing en om ruimte voor nieuwbouw te bewerkstelligen in het landelijk gebied en om tegelijkertijd de kwaliteit van het landelijk gebied te waarborgen. Tot de (vrijkomende) bebouwing wordt niet alleen de agrarische bebouwing gerekend. Het kan om allerlei soorten bebouwing gaan, zoals zorginstellingen of kazernes die hun oorspronkelijke functie verliezen. De Rijksoverheid kent velerlei regelingen die betrekking hebben op een beoogde kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. De kwaliteitsverbetering omvat de verbetering en het behoud van bestaande structuren en de toevoeging van natuur en recreatie. Twee voorbeelden van beleid waarmee de overheid sturing kan geven aan ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling en de ‘Rood voor groen’ regeling.

regelingen zijn inhoudelijk verschillend, maar hebben hetzelfde doel: kwaliteitsverbetering, waarborging en ontwikkeling van belangrijke ruimtelijke waarden in het landelijk gebied. De voorliggende rapportage laat ons -met behulp van de uitwerking van twee casussen en een uitstapje naar overige regelingen van de Rijksoverheid in het landelijk gebied- zien dat er verschillen zijn in de uitwerking van de regelingen door zowel de provincies als de gemeenten.

In de praktijk komen de verschillen in de uitwerking van de regelingen naar voren. De twee casussen die binnen deze rapportage zijn uitgewerkt zijn casus ‘Groendijck’ en casus ‘Clootwijcker Bos’. De casussen zijn beide praktijkvoorbeelden van respectievelijk de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling en de ‘Rood voor groen’ regeling. Kort samengevat betreft de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling het slopen van (agrarische) opstallen waarvoor (een) compensatiewoning(en) mag (mogen) worden gebouwd, de ‘Rood voor groen’ regeling betreft de aanleg van ‘groen’ (bos/natuur) waarvoor ‘rood’ (woningen/bedrijven) mag worden teruggebouwd. Veelal betreft de uitwerking van de ‘Rood voor groen’ regeling de realisatie van een nieuw landgoed, zo ook in deze casus en rapportage. Casus ‘Groendijck’ is een voorbeeld waarbij de regeling niet zou zijn toegepast indien de desbetreffende gemeente geen aangepaste invulling van de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling zou hebben. De aangepaste invulling is kort samengevat de mogelijkheid om meer te mogen bouwen door de aankoop van extra m² gesloopte opstal, welke wordt gekocht uit een gemeentelijk depot. De regeling is hierdoor (financieel) aantrekkelijker. Casus ‘Clootwijcker Bos’ is een voorbeeld waarbij de ‘Rood voor groen’ regeling wellicht een aantrekkelijkere regeling zou zijn geweest indien voorwaarde is dat het nieuwe landgoed moet voldoen aan de richtlijnen van de Natuurschoonwet (NSW).

De doelstellingen van de Rijksoverheid worden door de stimuleringsregelingen behaald. De mate waarin dat gebeurd hangt af van de specifieke invulling van de regeling op locatieniveau. Door de verschillen in de uitwerking van de regelingen door zowel de provincies als de gemeenten is het gevolg dat de locatiespecifieke problematiek kan worden aangepakt. Zo krijgt in Zuid-Holland, door de aanvullende mogelijkheid om de sloop van kassen toe te voegen aan de ‘Ruimte voor ruimte‘ regeling, de saneringsopgaaf van kassen een impuls. De doelstelling om de regelingen aantrekkelijker te maken wordt behaald doordat verschillen in de uitwerking van de regelingen worden aangebracht. De toename van het gebruik van de regelingen levert een afname van het behalen van de onderliggende doelstellingen van de Rijksoverheid. Zo wordt bijvoorbeeld de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling in Reeuwijk meer gebruikt door de aangepaste invulling van de regeling door de gemeente. Door de mogelijkheid tot aankoop van extra ‘papieren’ opstallen is bijvoorbeeld de ‘ontstening’ van het landelijk gebied minder groot.

De ‘Ruimte voor ruimte’ regeling ‘scoort’ beter dan de ‘Rood voor groen’ regeling. Belangrijkste reden hiervoor is dat de stichting van een nieuw landgoed enerzijds een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied tot gevolg heeft maar anderzijds het open karakter van het landelijk gebied aantast. Daarnaast is de bruikbaarheid van de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling beter dan die van de ‘Rood voor groen’ regeling en zijn de risico’s bij uitvoering van de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling kleiner dan de risico’s bij de uitvoering van de ‘Rood voor groen’ regeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersVan Keulen & van Zutphen BV
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk