De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van het bedrijventerrein : Het Ambacht fase V

Ontwikkeling van het bedrijventerrein : Het Ambacht fase V

Samenvatting

Het Ambacht is een bedrijventerrein aan de rand van de gemeente
Westervoort en ligt langs diverse belangrijke uitvalswegen. Het Ambacht
bepaald al vanaf 1989 het beeld van de noordelijke entree tot Westervoort.
De ontwikkeling van Het Ambacht fase V is de laatste ontwikkeling binnen
Het Ambacht. In 1996 is dit stuk, nu nog, agrarisch land aangekocht door
de firma Van Essen. Deze Westervoortse ondernemer heeft sindsdien het
doel om zich hier in de toekomst te vestigen. Van Essen biedt
verschillende diensten aan voor personen- en vrachtwagens, ook verkoopt
het bedrijf sierbestrating. Op dit moment is Van Essen nog in de kern van
Westervoort gevestigd, de huidige locatie biedt geen mogelijkheden meer
voor uitbreiding. Van Essen wil zich daarom in de nabije toekomst op Het
Ambacht fase V vestigen. Tevens heeft de gemeente Westervoort de
huidige locatie bestempeld als toekomstig woongebied en zorgt Van Essen
voor te veel druk op de verkeersstructuur in de kern.
Het Ambacht fase V is ca. 6,8 ha. groot. Van Essen heeft niet het gehele
terrein nodig, ca 1,8 ha. is voldoende om de huidige bedrijfsvoering uit te
breiden. Om het voormalig agrarisch land om te zetten naar de nieuwe
bedrijfshuisvesting voor Van Essen en te ontwikkelen voor andere
bedrijven dient dit rapport als basis hiervoor. Op deze wijze kan Het
Ambacht in zijn totaliteit als bedrijventerrein worden ontwikkeld. Om deze
ontwikkelingen vorm te geven is een stedenbouwkundig plan opgezet voor
het totale plangebied. De doelstelling voor deze opgave luidt:
‘Geef de ontwikkeling van Het Ambacht fase V dusdanig vorm zodat de belangrijkste
kaders waarbinnen dit moet gebeuren hierin zijn meegenomen. De ruimtelijke kwaliteit
van Het Ambacht fase V is erg belangrijk, een optimale invulling van het plangebied is
een pré. Verder moet worden bepaald of de gehele ontwikkeling financieel haalbaar is.’
Om enig inzicht te krijgen in de verschillende kaders waarbinnen de
ontwikkeling plaats kan vinden is er een beleidsinventarisatie verricht,
alsmede een ruimtelijke en functionele analyse. Zowel de inventarisatie als
de analyse zijn in verschillende schaalgroottes geplaatst en uitgevoerd. De
uitkomsten van beide onderdelen zijn verwoord in een Stedenbouwkundig
Programma van Eisen. Belangrijke uitgangspunten waarbinnen de
ontwikkeling vorm moet krijgen zijn:
Het ontwikkelen van de ‘Poort van Westervoort’ aan de
noordzijde van het plangebied. Door middel van architectonische
kwalitatieve landmarks wordt dit beeld gecreëerd;
De begeleidende en recreatieve functie van de bebouwing aan de
oostgrens van Het Ambacht fase V moet worden versterkt;
Het creëren van een relatie met het open groengebied aan de
oostzijde van Het Ambacht fase V;
Het aanbrengen van goede infrastructuur, een soepele
verkeersafwikkeling is een pré;
Het Ambacht fase V ontwikkelen als bedrijventerrein voor in basis
lokale bedrijvigheid, het geheel dient vanuit een duurzame
invalshoek te worden;
De gehele ontwikkeling van Het Ambacht fase V dient een zo
gunstig mogelijk financieel saldo te hebben. Herontwikkeling van
de bestaande locatie wordt hierin meegenomen.
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dient als kader voor het
opstellen van de structuurvisie. Dit is een kaart waarin wordt aangegeven
wat er in het plangebied gerealiseerd kan worden. Deze uitgangspunten
dienen als basis voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.
Tot nu toe is alleen op hoofdlijnen duidelijk waarbinnen Het Ambacht fase
V ontwikkeld kan worden. Vanwege de belangrijke positie welke van Essen
inneemt in de ontwikkeling als eigenaar en financieel risicodrager is er voor
de specifieke invulling van de nieuwe bedrijfslocatie een Basis Programma
van Eisen geschreven. Het Basis programma van Eisen vormt deelrapport
2 van de totale rapportage. Het Basis PvE vormt de basis voor het
uiteindelijke ontwerp en inrichting van deze bedrijfslocatie.
In het Basis PvE is onder andere een beeld gegeven van de organisatie,
processen worden beschreven en de wensen en eisen ten aanzien van de
nieuwe bedrijfslocatie. Een verdere professionalisering en uitbreiding van
de bedrijfsvoering met behoud van sfeer en identiteit zijn belangrijke pijlers
uit het Basis Programma van Eisen. Verder heeft Van Essen aangegeven
zich graag aan de noordzijde van Het Ambacht fase V, nabij de diverse
uitvalswegen, te willen vestigen. De bebouwing op dit punt wordt als een
eerder aangegeven landmark ontwikkeld, dit uitgangspunt is opgenomen in
het stedenbouwkundig plan.
Andere uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan vormen het
marktverkenningrapport, rapport 3 van de totale rapportage. In dit rapport
wordt een in te zetten ontwikkelingsrichting voor de overige bebouwing
van Het Ambacht onderzocht. Ook wordt er een beeld gegeven van
mogelijk te vestigen bedrijven op basis van type bedrijvigheid. Hieruit blijkt
dat er een vrij brede markt is voor Het Ambacht fase V. Uit het rapport
blijkt verder dat er een 50-50 mix tussen kleinschalige en middelgrote
bedrijfsruimten en kleinschalige kantoorruimten ontwikkeld kan worden.
Stedenbouwkundige uitgangspunten uit het rapport zijn dat er vooral
middelgrote bedrijfsruimten een goede optie langs de Rivierweg zijn, dit
vanwege zowel functie als schaalgrootte. Kleinschalige (lagere)
bedrijfsruimten en kantoorgebouwen vormen hierin de connectie met het
open gebied aan de oostzijde van Het Ambacht fase V. Verder worden
vooral bedrijfsverzamelgebouwen toegepast om bedrijven te huisvesten.
In de beleidsinventarisatie is al naar voren gekomen dat Het Ambacht fase
V als duurzaam bedrijventerrein moet worden ontwikkeld. Om een
passende invulling hiervan aan Het Ambacht fase V te geven is het
ambitieniveau waarbinnen gewerkt wordt aangegeven. Het ambitieniveau is
vooral actief. Dit betekent dat er vooral duurzaamheidsmaatregelen worden
getroffen welke hun waarde al hebben bewezen.
Duurzaamheidsmaatregelen welke in het stedenbouwkundig plan worden
toegepast zijn onder andere: intensivering van het ruimtegebruik, realisering
bedrijfsverzamelgebouwen, het creëren van samenhang tussen de
bebouwde en onbebouwde omgeving, rekening houden met toekomstige
uitbreiding van gebouwen en het creëren van parkeergelegenheden op
eigen terrein. Het opzetten van een parkmanagementorganisatie is van
wezenlijk belang voor het behoud van Het Ambacht fase V als duurzaam
bedrijventerrein. De operationele eindsituatie hiervan wordt niet in het
rapport meegenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk