De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groeiconcept levensloopbestendig bouwen en wonen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groeiconcept levensloopbestendig bouwen en wonen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Algemeen
Het Maskerade-concept is een bouwsysteem dat, door slim gebruik te maken van de grote overspanningen die zijn te bereiken door de Flexvloer en de verschillende eigenschappen van de bouwmethode, een hoge mate van flexibiliteit garandeert.
In het systeem kunnen door de demontabele eigenschappen en lage gewicht van de bouw-methode, gemakkelijk uitbreidingen worden gerealiseerd. De brede opzet van het casco, die mogelijk is door de overspanningen van de Flexvloer, zorgt er daarnaast voor dat er vele indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd.
Door het industriële karakter van het bouwsysteem wordt het voor de gebruikers aantrek-kelijker de flexibiliteit, die het concept hen biedt, te benutten. Dit doordat de bouwactivitei-ten waarvan de gebruiker last zou kunnen hebben tot een minimum worden beperkt.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 wordt de vergelijking van verschillende industriële bouwmethodes gemaakt, om te bepalen welke van deze methodes het meest geschikt zou zijn voor het Maskerade-concept. Geconcludeerd kan worden dat houtskeletbouw een juiste keuze is geweest.

Prefab betonbouw zou uit oogpunt van flexibiliteit een verslechtering opleveren, omdat door het hoge gewicht van de elementen en hun onderlinge verbindingen, de elementen na plaat-sing lastig zouden kunnen worden verplaatst.
Staalframebouw zou voor de flexibiliteit van het concept geen verslechtering betekenen, echter zullen de toegepaste materialen zorgen voor een hogere milieubelasting. Voordelen die spreken voor toepassing van staalframebouw zijn minimaal. Zo kan er gesteld worden dat staalframebouw een lager gewicht heeft. Indien men dit gewicht echter naast het gerin-ge gewicht van houtskeletbouw zet, is voordeel minimaal.

Een nadeel van Houtskeletbouw is het optreden van ‘werking’ in de constructie. Dit kan door bijvoorbeeld toepassing van gelamineerde houten liggers worden beperkt. Om de wer-king nog verder te beperken zal er moeten worden gedacht aan oplossingen waarbij de vloe-ren tussen de wandelementen liggen. Hierbij zou mijn aanbeveling zijn wel verdiepingshoge wandelementen te blijven toepassen vanwege de mogelijkheid de elementen industrieel te fabriceren.

Hoofdstuk 4
Na bestudering van de groei/splits-mogelijkheden van het Maskerade-concept is gebleken dat niet alle van te voren aangegeven gebruiksmogelijkheden van het concept mogelijk zijn zonder aanpassingen te doen aan de geprefabriceerde elementen.
Het inpassen van klaslokalen in het concept bleek niet haalbaar zonder grote aanpassin-gen. Er zou hiervoor bij de bouw een andere verdiepingshoogte moeten worden aangehou-den vanwege de in het Bouwbesluit vereiste vrije hoogte van 2,8m.

Naar mijn mening is deze aanpassing niet acceptabel om de flexibiliteit van het casco te vergroten. Er moeten ingrijpende aanpassing worden verricht aan het casco om het moge-lijk te maken deze functie te huisvesten, terwijl de functie slechts incidenteel zal worden toegepast. Daarbij komt dat het verhogen van de verdiepingshoogte voor de andere functies geen toegevoegde waarde zou hebben, maar ondertussen wel zal leiden tot kostenverhoging.

Een aandachtspunt dat tijdens het bestuderen van de groei/splits mogelijkheden naar vo-ren kwam, is de noodzaak dat er, voor toepassing van starters appartement op de verdie-ping, een aanpassing zal moeten worden gedaan aan de trap. De rechte steektrap zal moe-ten worden vervangen door een trap met bovenkwart, om te kunnen voldoen aan de ge-bruikseisen van het Bouwbesluit.
Het is te verwachten dat door de hoeveelheid werk die deze aanpassing met zich mee brengt, de toepassing van een starters appartement op de verdieping een minder reële optie zal worden.

Mijn voorstel om deze optie reëler te maken is: het standaard plaatsen van een trap met een bovenkwart. Hiermee zal de plaats van de hal ook worden vastgelegd. Er zal echter vanaf het punt van bovenkomen altijd een hal naar de voorgevel moeten worden bedacht om de ruimten daar te kunnen benutten. De flexibiliteit ten opzichte van de indeling zal dus door toepassing van een trap met een bovenkwart minimaal worden beïnvloed. Daar tegenover staat dat de flexibiliteit met betrekking tot het plaatsen van functies in het casco wordt ver-beterd. Het situeren van een starters appartement op de verdieping wordt immers gemakke-lijker door de werkzaamheden te beperken.

Hoofdstuk 5

Dakopbouw
Voor het dakterras, dat door middel van een uitbreidingsoptie bij de binnenoppervlakte van de verdieping kan worden getrokken, kan voor de dakopbouw een losliggend geballast dak-systeem worden geadviseerd.
Dit betekent voor de flexibiliteit van het dak dat de materialen relatief gemakkelijk van de vloerplaat kunnen worden afgehaald, ze zijn er immers niet op bevestigd. Ook zijn de ver-wijderde materialen gemakkelijk te scheiden waardoor hergebruik mogelijk wordt.

Verder zie ik voordelen in het feit dat een losliggend geballast daksysteem over het alge-meen een langere levensduurverwachting heeft dan andere dakbedekkingssystemen, door-dat de feitelijke dakbedekking minder onderhevig is aan klimaatinvloeden en de diverse lagen min of meer vrij ten opzichte van elkaar bewegen.
Door een omgekeerd dak toe te passen zou de dakbedekking nog meer worden beschermd tegen allerlei invloeden, dit is echter volgens mij geen optie. Het afschot zou dan namelijk gehaald moeten worden uit de constructie. Dit is niet mogelijk, omdat bij een verbouwing de dakconstructie een vloerconstructie wordt. Afschot zou ook kunnen worden gerealiseerd door scheggen, dit levert echter alleen maar meer werkzaamheden op bij zowel nieuwbouw als verbouw. Door een warmdak te construeren is het mogelijk het afschot te behalen uit afschot isolatie.
Na het bekijken van verschillende dakopbouwen kan er geconcludeerd worden dat de hier-onder weergegeven opbouw, uitvoertechnisch en bouwfysisch de beste is.
- Ballast laag
- Dakbedekking (losliggend)
- EPS afschotisolatie (R = 3m2K/W)
- Dampremmende folie
- Kerto plaatmateriaal
- Kerto balklaag
- Luchtspouw (niet geventileerd)
- Steenwol isolatie
- Metalen veerrails
- 2x gipsvezelplaten


Op deze wijze wordt een dakopbouw gerealiseerd, waarbij alleen het losliggende geballaste daksysteem hoeft te worden verwijderd om een standaard verdiepingsvloer te krijgen.

Beperken energievraag
Om de flexibiliteit van het Maskerade-concept te verhogen lijkt het beperken van de warm-tevraag en het uitsparen hierdoor van een complexe verwarmingsinstallatie een veelbelo-vende ontwikkeling. Ook zorgt het beperken van de energievraag ervoor dat de gebruikers lagere energiekosten zullen hebben.

De hoge isolatiegraad die hiervoor benodigd is, kan naar mijn mening goed worden gereali-seerd door toepassing van thermoreflecterend isolatiemateriaal. Het grote voordeel van dit isolatiemateriaal is dat het een beperkte dikte heeft van maximaal 20 mm en daarmee tot een R-waarde kan leveren van 6 m²K/W.
De hoge isolatiegraad kan ook worden behaald met dikke houtskeletbouw wanden waaraan verschillende aanpassingen zijn gedaan. Dit zal echter veel meer ruimte in beslag nemen en duurder zijn in vergelijking met isoleren met een thermoreflecterend isolatiemateriaal.

Omdat het thermoreflecterende isolatiemateriaal geen brandwerende eigenschappen heeft, is mijn advies in de dragende wanden wel te kiezen voor vulling met minerale wol.
De brandwerendheid kan natuurlijk ook worden gehaald uit brandwerende beplating, dit is echter een erg dure oplossing bij dragende wanden.

Bij een extreem goed geïsoleerd gebouw zullen de gevelopeningen niet te ver achter kunnen blijven vanwege het feit dat anders condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is op te lossen door hoogwaardig glas en thermisch ontkoppelde kozijnen toe te passen. Vooral het hoogwaardige glas is nog duur. Maar deze investeringskosten kunnen terug worden ver-diend door het uitsparen van een complexe verwarmingsinstallatie en het besparen op de energiekosten tijdens gebruik.

Hoofdstuk 6

Installatievoorzieningen
Bij de keuze voor een installatievariant zal er rekening moeten worden gehouden met de gewenste flexibiliteit in het Maskerade-concept. Door er voor te kiezen om de benodigde warmte collectief op te wekken, wordt een deel van de installaties buiten de woningen ge-plaatst.

Voor Maskerade-woningen, die niet extra zijn geïsoleerd om de energievraag verder terug te dringen, is de installatievariant Warmte / Elektra met productie van warmte op de locatie de beste optie. In deze variant is het ook goed mogelijk energie uit een duurzame bron te gebruiken zodat er een geringe CO2 uitstoot mogelijk is.
Worden er wel extra voorzieningen getroffen om de energievraag terug te dringen dan is de All-electric variant het aangewezen installatiesysteem, omdat de hoeveelheid aan installa-ties hierbij nog verder kunnen worden beperkt.

Verwerken installaties
Het plaatsen van de leidingschacht zal aan de voorzijde van het gebouw moeten plaats vin-den om de flexibiliteit van het Maskerade-concept niet negatief te beïnvloeden.

Om in het Maskerade-concept een eenvoudig en flexibel rioleringsstelsel te creëren, kan naar mijn bevindingen in de Flexvloer een verzamelleiding worden geplaatst, haaks op de vloerbalken. Door deze verzamelleiding vanaf de standleiding naar de achtergevel te leggen, ontstaat de mogelijkheid om evenwijdig aan de vloerbalken leidingen, vanaf een willekeurige plek op de plattegrond, eenvoudig naar de verzamelleiding toe te leggen. Het aantal sparin-gen in de liggers worden op deze manier tot een minimum beperkt.

Het ventilatiesysteem blijft een star geheel in de constructie doordat de aan- en afvoerpun-ten zijn gerelateerd aan specifieke ruimten. Op welke wijze in een dergelijk systeem de flexi-biliteit kan worden vergoot zal verder, specialistisch onderzoek vereisen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersVan den Berg Van der Breggen architecten
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk