De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tienermoeders in beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tienermoeders in beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting praktijkonderzoek 'Tienermoeders in BEELD 2010' verricht door Saskia Smits en Ayomi Tegelaar, creatieve therapie beeldend studenten aan de Hogeschool van Utrecht.
In het praktijkproject verslag wordt er een koppeling gemaakt tussen een gedeelte van de onderzoeksresultaten, verantwoording en de totstandkoming van het product.Uit het praktijkonderzoek en de praktijkervaring is naar voren gekomen dat beeldende therapie, mits op laagdrempelige wijze toegepast, een toegevoegde waarde levert aan het bestaande programma van het Ma Sevana Home.
De beeldende therapie sluit aan bij de behoeftes van de tienermoeders en de medewerkers van het Ma Sevana Home om naast het educatieve programma ook momenten van ontspanning en plezier te kunnen ervaren. Het beeldende aanbod kan in deze behoeftes voorzien door de focus in het aanbod op de gebieden ontspanning, plezier en keuzevrijheid te richten.
Na een positieve praktijk ervaring, waarin iedere week verschillende beeldende activiteiten werden aangeboden, werd het zichtbaar dat het vanuit het Ma Sevana Home zeer wenselijk was om het beeldend aanbod ook na het praktijkonderzoek te kunnen voortzetten.
Door middel van het formuleren en volgen van de nodige aandachtspunten (materiaal mogelijkheden, aangepaste instructie, taal, gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid en structuur) is er een ideeënboekje (praktijkproduct) tot stand gekomen.
Dit ideeënboekje zal het Ma Sevana Home de nodige houvast en inspiratie kunnen bieden om de beeldende activiteiten op eigen kracht voort te zetten.In het Ma Sevana Home in Sri Lanka verblijven momenteel twaalf (aanstaande) tienermoeders, die door ernstig traumatische ervaringen (verkrachting en/of seksueel misbruik) ongewild zwanger zijn geraakt. Door de maatschappij worden zij, als ongehuwde zwangere vrouw zijnde, verstoten waardoor zij er alleen voorstaan. Voor hen bestaat de mogelijkheid tot opvang in het Ma Sevana Home waar zij de nodige bescherming, (medische)zorg en educatie ontvangen.
Het programma aanbod in het Ma Sevana Home, wat zich voornamelijk richt op educatie, biedt momenteel weinig ruimte voor ontspanning, plezier mogen/kunnen ervaren en het maken van eigen keuzes, iets waar vanuit de tienermoeders wel behoefte aan is.
Onderzocht is, door middel van een zorgvuldig overwogen en uitgevoerd praktijkexperiment en literatuurstudie, hoe beeldende therapie op het gebied van therapeutische houding, werkwijze, inzet van beeldende middelen binnen de culturele Srilankaanse context een bijdrage kon leveren aan het bestaande programma in het Ma Sevana Home.
Gesteld kan worden dat beeldende therapie zeer geschikt voor inzet is bevonden in het Ma Sevana Home mits dit op de volgende wijze wordt gedaan:
Beeldende therapie kan op een supportieve steunende manier ingezet worden waarbij een empatische, uitnodigende, gelijkwaardige, meewerkende en respectvolle therapeutische houding gehanteerd wordt.
Deze ondersteuning is van belang voor het creëren van een gevoel van veiligheid en vertrouwen, waardoor contactgroei en ontwikkeling binnen het medium mogelijk is. De focus dient in eerste instantie te liggen op het creëren van ontspanning, plezier en keuzevrijheid.
Beeldende middelen dienen op een gestructureerde, maar wel openleggende themagerichte wijze te worden ingezet, waar het concreet gaat om beeldende opdrachten, waarbinnen de tienermoeder de vrijheid heeft tot eigen (materiaal) keuze en vormgeving.
Geschikt bevonden materiaal is materiaal wat herkenbaar, veilig, eenvoudig hanteerbaar, kleurrijk, relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar is zoals kleurpotloden, verf, crêpe papier en oliepastel.
De opbouw van de beeldende sessie dient constant te zijn en voorzien te zijn van een heldere concrete uitleg bij start, een uitvoeringsfase en een evaluatiemoment waarbij het beeldend werk en de beleving zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Binnen de Srilankaanse cultuur is het, ondanks de (nog) weinige positionering van beeldende therapie, goed mogelijk gebleken om beeldende therapie binnen de context van het Ma Sevana Home op de hierboven beschreven wijze in te zetten.
Door middel van het ideeënboekje wat naar aanleiding van dit onderzoek ontworpen is (het praktijkproject), wordt de mogelijkheid geboden aan het Ma Sevana Home om zelfstandig het beeldend aanbod te kunnen continueren.

Summary of the practical research 'teenage mothers in the picture' by Saskia Smits and Ayomi Tegelaar, Art Therapy students at the academy of Utrecht, the Netherlands.

In the Ma Sevana Home in Sri Lanka are now twelve teenage mothers staying, who are pregnant because of severe traumatic experiences like rape or sexual abuse.
As an unmarried pregnant women they were abandoned by society. For them there is an opportunity for shelter in the Ma Sevana Home where they will get the protection, (medical) care and education they need.
The program in the Ma Sevana Home , which is mainly focused on education, now they don't offer that much space for relaxation, pleasure and the opportunity for making their own choices, something the teenage mothers do feel the need for.
Research have shown; through well thought practical experiment and literature study, in which way art therapy on the areas of therapeutic attitude, work method, use of art means within the cultural Srilankan context. This result shows that it can be an useful add to the existing program in the Ma Sevana Home.
There can be concluded that art therapy is a good method to use in the Ma Sevana Home if it is proceeded in the following way:
Art therapy can be used in a supportive way which concluded an emphatic, inviting, equipollence, cooperative and respectful therapeutic attitude.
This support is important to create a feeling of security and trust, by which contact grows and development within the medium is possible.
At first the focus should be to create relaxation, pleasure and freedom of choice.
Art means should be used in a structured, but also free way, specifically art activities which offer the teenage mothers the freedom of choosing their own material and way of expression.
Approved art material is material that is recognizable, save, easy to be used, colorful, relative inexpensive and easily obtainable such as color pencils, paint, crepe paper and oil pastel.
The structure of the art session has to be consistent and has to include a concrete instruction at the start, an implementation and an evaluation whereby the art work and the experience can be shown.
There is a good possibility to use art therapy in the Ma Sevana Home in the above describing way, despite the low positioning of art therapy in the Srilankan culture.
By the use of the art idea book, which was created on account of this research, the possibility will be offered to independently contain this art therapy program in the Ma Sevana home.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingSocial Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk