De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindrapport : Onderzoek grondkering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindrapport : Onderzoek grondkering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de steeds toenemende verkeersintensiteit in dichtbevolkt gebied bestaat de wens al enige
tijd om het traject Rijksweg 7 langs Sneek aan te passen. De aanpassingen moeten oplossingen
bieden voor problemen als verkeersveiligheid, geluidhinder en filevorming. Het opheffen van de
gelijkvloerse kruising Rijksweg 7 en Lemmerweg heeft een positieve werking op de
verkeersveiligheid. Om een goede doorstroming van het verkeer op het ongelijkvloerse
kruispunt te waarborgen is in het voorontwerp gekozen voor een rotonde boven de Rijksweg 7.
Ook wordt de Rijksweg 7 opgewaardeerd naar een 2x2-strooks autoweg. De toe- en afritten naar
de hooggelegen kruising, circa 6,3m boven de Rijksweg, lopen over grondlichamen die in het
voorontwerp worden gekeerd door stalen damwanden. Een alternatievensessie met de
opdrachtgever leverde de vraag op te kijken naar mogelijke alternatieven voor deze
grondkerende constructie.
De opdrachtgever heeft een aantal eisen gesteld met betrekking tot de esthetica, uitvoering en
kosten. De voorgenoemde eisen zijn uitgewerkt tot randvoorwaarden om op deze wijze het
ontwerpproces af te bakenen. Allereerst is een literatuurstudie gedaan naar bestaande
grondkerende constructies. Tevens is een materiaalonderzoek uitgevoerd waarin verschillende
materialen zijn bekeken.
Aan de hand van de randvoorwaarden zijn een aantal ontwerpvarianten gemaakt. De
bodemgesteldheid ter plaatse, in het bijzonder de weinig draagkrachtige veenlaag van 2 meter
dik, heeft een doorslaggevende rol gespeeld in het ontwerpproces. Daarnaast is het beperken
van schade aan de direct naastgelegen Rijksweg van groot belang geweest. Zonder maatregelen
zakt het maaiveld aan de teen van de ophoging ongeveer 0,6 meter mee, waarbij de Rijksweg
ernstig beschadigd wordt.
De ophoging krijgt een variërend niveau, van maaiveld (NAP +0,75m) tot ovatonde
(NAP +6,5m). Hierdoor zullen ongelijke zettingen plaatsvinden, zonder maatregelen zal de
constructie als het ware scheef zakken, en zodoende esthetisch in waarde verminderen.
Met een variantenstudie is gezocht naar een voorkeursvariant. Hierbij zijn de relevant geachte
conventionele grondkerende constructies en de alternatieve grondkerende constructies uit
brainstormsessies beschouwd. Als voorkeursvariant is een alternatieve constructie gekozen,
alternatief C: L-palen als Berlinerwand. Door het innovatieve karakter en esthetische waarde is
deze constructie als beste beoordeelt in de multicriteria-analyse. Een groot nadeel aan de
constructie is het ontbreken van ervaring met het zwaar belasten van de geotextiel, waardoor
een grote rek ontstaat. Er zijn momenteel geen geotextielen verkrijgbaar met een lagere rek die
de constructie uitvoerbaar zouden maken. Deze textiel moet nog ontwikkeld worden.
Zodoende is gekozen voor het uitwerken van de tweede variant uit de multicriteria-analyse.
De tweede als best beoordeelde constructie is de conventionele gewapende grondconstructie
met geotextiel. Kostentechnisch en uitvoeringstechnisch gezien is er geen enkel ander type
constructie die concurrerend genoeg is. Het ongelijk zetten van de kerende constructie is
toegestaan, dit wordt esthetisch ondervangen door het plaatsen van een voorzetwand.
Niet toegestaan is het meezetten van naastgelegen grondlagen. Dit probleem wordt ondervangen
door het plaatsen van een ondiepe damwand die de grondlagen onder en naast de ophoging
scheidt, en zorgt voor een sterk gereduceerde zetting onder de Rijksweg.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerGrontmij Nederland bv
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk