De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie wil sturen moet op de weg letten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie wil sturen moet op de weg letten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering bij Stichting Curamus van het organisatieprincipe van integraal management in 2006 is er een gewijzigde vraag naar stuurinformatie ontstaan. Deze gewijzigde vraag leidde tot de volgende probleemstelling:

Op welke manier kan stuurinformatie gecreëerd worden zodat deze invulling geeft aan integraal management op het beleidsniveau van Stichting Curamus?

Mijn scriptie is het verslag van een onderzoek naar het antwoord op de probleemstelling.
Het onderzoek is vormgegeven door de probleemstelling op te delen in vier vragen. Aan de hand van deze deelvragen heb ik in de vakliteratuur een onderzoek uitgevoerd naar integraalmanagement, stuurinformatie, de bijhorende facetten van stuurinformatie en besturingsmodellen. Steeds heb ik bij de deelvragen ook de stand van zaken bij de Stichting Curamus betrokken door me vooral in de beleidsstukken van Curamus te verdiepen. Het Beleidsplan 2008-2010, de Kaderbrief 2009, maandrapportages en Planning & Control bijdragen.

Om bij Curamus de huidige stand van zaken van stuurinformatie op beleidsniveau in kaart te brengen heb ik interviews afgenomen met zes managers van het managementteam. De interviewvragen waren zodanig opgesteld dat deze betrekking hadden op alle deelvragen. In grote lijnen waren de uitkomsten te verdelen in antwoorden over integraalmanagement, stuurinformatie en besturingsmodellen. Met betrekking tot integraal management werd de nadruk vooral gelegd op het verantwoordingsaspect. Sommige managers waren van mening dat het concept van integraal management nog in het "doorvoerstadium" zat. Wat gemist werd met betrekking tot integraal management was de vereenvoudiging van sturing, wat in 2006 de voornaamste reden was tot implementatie van integraalmanagement binnen Curamus.

Om aan stuurinformatie te komen maakt het managementteam van Curamus momenteel gebruik van verschillende informatiesystemen, digitaal aangeleverd maar ook is er handmatige registratie. De afdeling Planning & Control levert iedere maand een rapportage.
Uit de interviews wordt duidelijk dat er een tekort bestaat aan stuurinformatie en dat deze vaak te laat wordt aangeleverd. De managers willen de stuurinformatie geordend zien in een overzichtelijke werkbare vorm, graag zo dat die informatie als input kan dienen voor de bedrijfsvoering. Aan de hand van kengetallen stelt het merendeel van de managers hun doelstelling vast.

Een grote instelling wordt bestuurd aan de hand van een besturingsmodel. Curamus hanteert het raad van toezichtmodel als bestuursmodel. (BP, p.10). Dat wil zeggen dat een Raad van Bestuur, verantwoording afleggend aan de raad van Toezicht, de organisatie stuurt. Een managementteam, conform het integraal management, draagt medeverantwoordelijkheid voor koersbepaling, besluitvorming en uitvoering.
Uit de interviews blijkt dat het overgrote deel van de managers globaal bekend is met het concept 'besturingsmodel'. Maar Inhoudelijk zijn veel managers niet zo erg bekend met de theorie achter het besturingsmodel. Een besturingsmodel maakt het verband zichtbaar tussen middelen, processen, doelstellingen en de strategie van een organisatie. Een goed besturingsmodel doet ook aan procesbewaking, dat wil zeggen dat op gezette tijden gemeten wordt hoe het sturen loopt. Er zijn verschillende besturingsmodellen, ik heb mij bij de interviews ten aanzien van de managers beperkt tot twee besturingsmodellen: het INK- en het BSC-model.
Op het moment dat de managers een schematische voorstelling voorgelegd kregen van deze twee besturingsmodellen gaven de meeste van hen de voorkeur aan de BSC-model. Belangrijkste argumenten voor deze keuze is het cyclische en overzichtelijke karakter van het BSC-model. Alle managers zijn bereid om gebruik te maken van een besturingsmodel indien dit voldoende rentabiliteit heeft (of oplevert).

Om de invoering van een besturingsmodel te realiseren zal gekeken moeten worden in welke mate integraal management momenteel bij Curamus is ingevoerd en of dit organisatieprincipe managementbreed gedragen wordt.
Op grond van theorie en na de ervaring met de managers stel ik, na zorgvuldig overwegen, voor om als besturingsmodel het BSC-model te gaan gebruiken. Dit model is specifiek ingesteld op het verzamelen van stuurinformatie en maakt het mogelijk om op korte termijn bij te sturen. Belangrijk bij de implementatie van het BSC-model is het juist omzetten van visie, missie en doelstellingen in kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren. Dit worden de leidende principes in het stuurproces.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersStichting Curamus, Hulst
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk