De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nota lokale heffingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nota lokale heffingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een gemeente komt op drie manieren aan zijn geld, namelijk middels het Gemeentefonds, doeluitkeringen en als laatste de lokale belastingen. De uitkering uit het Gemeentefonds wordt door het Rijk verstrekt en gemeenten kunnen zelf bepalen aan welke middelen zij dit willen uitgeven. Ook de doeluitkeringen worden via het Rijk verstrekt, alleen deze middelen kunnen niet naar eigen inzicht worden besteed omdat ze een doel hebben dat van tevoren door het Rijk is bepaald. De laatste manier van inkomsten, de lokale belastingen, worden door de gemeenten zelf geheven en ook de hoogte wordt door de gemeenten (gemeente-raad) zelf bepaald. De inkomsten kunnen ze naar eigen inzicht besteden.

De gemeente moet via een aantal documenten en op diverse tijden gegevens aanleveren omtrent hun financiële beleid. Deze verslaglegging wordt gedaan via de kadernota, de pro-grammabegroting, de productenrekening, de bestuursrapportage en de jaarrekening. De kadernota is een nota waarin de financiële ruimte voor het lopende jaar wordt aangegeven en een raming wordt gemaakt van de inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaar. De kadernota speelt in op de wensen en afspraken die zijn gemaakt in de gemeente en hier wordt het financiële plaatje aan verbonden. De programmabegroting bestaat uit de beleids-begroting en de financiële begroting. De programmabegroting is een opsomming van de prestaties die in het lopende jaar gerealiseerd moeten worden en geeft inzicht in de komen-de drie jaar. Uiteraard zijn sommige prestaties niet zonder budget. Om alles uitvoerbaar te maken, stelt de Gemeenteraad een budget ter beschikking. De Gemeenteraad is het orgaan dat de programmabegroting moet goedkeuren. De productenbegroting sluit aan op de pro-grammabegroting en geeft een nadere detaillering. De bestuursrapportages zijn lokaal ver-plichte periodieke rapportages van het college van B&W aan de Gemeenteraad. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, nieuwe ontwikkelingen en worden de mogelijke risico's geïnventariseerd. Er zijn diverse typen jaarrekeningen te onderscheiden, maar de meeste gelden enkel voor het bedrijfsleven.

De nota lokale heffingen kent een aantal wettelijke bepalingen, namelijk het BBV, het Burger-lijk Wetboek en de Gemeentewet. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (afgekort BBV) wordt de regelgeving beschreven voor het opstellen van de jaar-lijkse begrotings-en verantwoordingsstukken. In de gemeentewet worden de uitgangspunten van het financiële beleid beschreven en het aantal/soort belastingen dat geheven mag wor-den. Daarnaast is de gemeente verplicht om de Uitvoeringsregeling Gemeentelijke Belastin-gen na te leven. In deze regeling wordt de uitvoering met betrekking tot de heffing en de in-vordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Reimerswaal vastgelegd. Deze regeling geeft uitvoering aan de verschillende wetten die gelden met betrekking tot die uit-voering.

In de nota lokale heffingen wordt een opsomming gegeven van alle lokale heffingen die wor-den geheven. Van deze heffingen wordt het huidige beleid beschreven, het kwijtscheldings-beleid en het cijfermatige overzicht voor meerdere jaren. Daarnaast is bijzondere aandacht aan de brandweerrechten en de kostendekkendheid geschonken.
Uiteraard is er voor de lokale lasten ook aandacht van buiten de gemeente. COELO, de Ka-mer van Koophandel en de regionale pers besteden hier geregeld aandacht aan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Reimerswaal, Kruiningen
Datum2009-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk