De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongerenparticipatie: op zoek naar de conversatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongerenparticipatie: op zoek naar de conversatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Provincie Zeeland hecht veel belang aan haar jeugd. Dat is vastgelegd in de nota Integraal
Jeugdbeleid 2007-2012 'Zeeland, de beste provincie om groot te worden'. De missie van het integraal
jeugdbeleid is dat ieder kind en iedere jongere van 0 tot en met
23 jaar de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in een provincie waar het ook in de
toekomst prettig wonen, werken en leven is.

Zeeland heeft de jeugd van nu, morgen en overmorgen nodig om de dynamiek in de Zeeuwse samenleving
te behouden en te versterken. De jeugd vertegenwoordigt immers het toekomstig potentieel aan
maatschappelijk en economisch kapitaal. Gezien de ingezette bevolkingskrimp in Zeeland, wordt het
belang van deze nieuwe generatie nu en in de toekomst, alleen maar groter. Er is dan ook expliciet
voor gekozen om als uitgangspunt niet langer alleen 'problemen' te nemen, maar meer in te zetten op
het creëren van kansen voor alle jeugd. En niemand beter dan de jeugd zelf kan aangeven waar die
kansen liggen.

Momenteel blijkt een aantal van Zeeuwse jongerenraden, na jaren van succes, te kampen met problemen
om de continuïteit te garanderen. Zo heeft intussen in onder meer Borsele en Schouwen-Duiveland een
onderzoek onder alle lokale jeugd (12-23 jaar) plaatsgevonden om te inventariseren hoe dit aan te
pakken.

De definities van jongerenparticipatie raken allemaal dezelfde essentie: alle manieren waarop
jongeren actief betrokken zijn in en worden bij de maatschappij om hen heen. Jongerenparticipatie
is daarom voor jongeren zelf van belang.
Zij leren namelijk allerlei communicatieve en sociale vaardigheden, worden zelfredzaam
en leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. Voor de gemeenten is
jongerenparticipatie een middel om te komen tot effectief beleid.

Participatie komt voor in twee vormen waarbij jongeren hun leefomgeving door een actieve houding
doelbewust beïnvloeden, respectievelijk: politiek-bestuurlijke en maatschappelijke participatie.
Daarnaast bestaat nog derde, een minder actieve, vorm van jongerenparticipatie: consumptieve
participatie.

Binnen politiek-bestuurlijke participatie en maatschappelijke participatie zijn er ook
participatieniveaus. Deze niveaus worden vaak weergegeven in de vorm van participatieladder. De
participatieladders van Roger A. Hart en Arnstein zijn de bekendste. Op basis van de
participatievorm en participatieniveaus, kan worden gekeken naar de benodigde methodiek. Als
eenmaal voor een bepaalde methodiek wordt gekozen, is het belangrijk dat het goed opgezet en
begeleid wordt en dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals beschikbare tijd en
budget.

Tijd en budget zijn een valkuil bij het vormgeven van jongerenparticipatie.
Succesvolle jongerenparticipatie kun je er namelijk niet even bij doen. Andere valkuilen zijn
verschillen in cultuur en vooroordelen over jongeren.

Jongerenparticipatie bij de lokale overheid kent twee doelgroepen. Namelijk gemeenten en jongeren,
het is belangrijk dat deze twee doelgroepen elkaar kennen. Kennis van beide doelgroepen maakt het
makkelijker jongerenparticipatie vorm te geven. Jongeren moeten inzicht krijgen in waar de lokale
overheid mee bezig is en waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Anderzijds moeten gemeenten weten
wat hun doelgroep is en wat er onder hen leeft . Jongeren zijn namelijk een heel diverse groep met
verschillende interesses. Dit komt mede door opleidingsniveau, leeftijd, sociale omgeving,
interesses, sekse en etniciteit.

Jongerenparticipatie staat of valt met goede communicatie, zowel bij het werven van jongeren als
tijdens het participatietraject zelf. Communicatie en participatie versterken elkaar immers.

PRAKTIJKONDERZOEK

Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat elke Zeeuwse gemeente op één of andere manier bezig
is met jongerenparticipatie. Men ziet wel degelijk het belang van het betrekken van jongeren bij
dingen die de gemeente aangaan, maar het participatieniveau verschilt per gemeente. Een
aantal gemeenten is nog op zoek naar een goede invulling van jongerenparticipatie. Vaak wordt er
aangegeven dat gemeenten het lastig vinden om dit structureel vorm te geven. Het blijkt dat de
organisatie ervan een langdurig proces is waar goed over nagedacht moet worden.

Jongeren willen graag zien dat er concreet wat gebeurt en zijn niet geïnteresseerd in abstracte
verhalen waarbij het blijft bij alleen praten. Verder kampt men in de gemeenten met het
probleem dat jongeren wegtrekken uit de provincie om te gaan studeren. De 'aanwas' van nieuwe
jongeren is vervolgens lastiger door bv. verschil in mentaliteit.

7 van de 13 gemeenten maken gebruik van een jongerenraad, de overige gemeenten zetten over het
algemeen in op maatschappelijke participatie door het (laten) organiseren van activiteiten.
Meestal met het doel de betrokkenheid te stimuleren en een verantwoordelijkheidsgevoel te geven.
De gemeenten die zich vooral richten op maatschappelijke participatie vinden het belangrijk dat
er gesprekken/discussiebijeenkomsten zijn om te achterhalen wat
jongeren belangrijk vinden. Ook wordt er ruimte geboden voor het invullen van een maatschappelijke
stage. Hierbij wordt vaak de ingang gezocht bij scholen. De gemeenten geven aan door het betrekken
van jongeren meer op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt en waar zij behoefte aan hebben.

Uit het schoolbezoek blijkt dat jongeren vaak wel willen participeren maar alleen binnen de eigen
leefomgeving. De jongeren hebben vaak de voorkeur voor maatschappelijke participatie in plaats van
politieke participatie. Daarbij hebben ze het idee dat er niks gedaan wordt voor jongeren en geld
op een verkeerd manier wordt besteed. Dit ligt mogelijk aan het feit dat ze niet goed weten wat de
gemeente doet en wat ze voor hen kan betekenen. Verder is politieke desinteresse en onvoldoende
kennis van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente een drempel voor jongeren. Graag zouden
jongeren meer informatie willen over onderwerpen die betrekking hebben op hun eigen leefomgeving
zoals uitgaan, sporten, vervoer en andere activiteiten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersProvincie Zeeland, Middelburg
Datum2011-06-22
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk