De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pestproblematiek! De krachten gebundeld?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pestproblematiek! De krachten gebundeld?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Pesten is een problematiek waarop maar moeizaam grip gekregen kan worden. Scholen zetten vaak een pestprotocol in, om escalatie van pestgedrag te voorkomen. Hoe zo'n protocol er uit ziet, is per school verschillend. Hierbij kan gedacht worden aan regels, gedragscodes en wanneer er wordt ingegrepen bij overtreding van de regels en codes. Naast het pestprotocol bestaan er veel vormen van pestinterventie, welke kunnen worden ingezet. Hierbij valt te denken aan het weerbaar maken van kinderen of klassikale groepsinterventies.

Bij de start van dit onderzoek is een enquête gehouden onder de 59 basisscholen op Walcheren. Uitgezocht werd óf en in welke mate pesten daar voorkomt, welke vormen dit betreft en of de scholen behoefte hebben aan (meer) interventie vanuit het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). Van deze scholen heeft 40% gereageerd. Daarvan gaf 88% aan te maken te hebben pestproblemen. De mate waarin wisselt per school van een grote mate van pestproblematiek tot kleine pesterijtjes.
Voor dit onderzoek zijn vier basisschool leerkrachten geïnterviewd, welke werkzaam zijn op scholen waar sprake is van pestproblematiek (in het nabije verleden). Er is een beeld geschetst van de huidige situatie, het ingezette pestprotocol, ingezette interventies en de effecten die deze hebben (gehad). Ondanks de ingezette pestprotocollen en interventies van buitenaf, blijkt pestproblematiek op de geïnterviewde basisscholen veel voor te komen. Het pesten gebeurt voornamelijk in de vorm van groepen die één of meer leerlingen buitensluiten. Hierbij wordt lichamelijk geweld niet geschuwd. Voor de leerkrachten is het grootste probleem dat pestinterventie niet lijkt te beklijven in de tijd na het inzetten van een interventie.

Verder is gekeken naar de rol die vanuit de scholen wordt gegeven aan het SMW wanneer het gaat om pestproblematiek. Hierbij is tevens gekeken naar de rol die het SMW zelf denkt te hebben aangaande pestinterventies en of deze rol in z'n volledigheid wordt vervuld. Hiervoor zijn, naast de vier respondenten vanuit het basisonderwijs, vier SMW-ers geïnterviewd. De SMW-ers krijgen regelmatig kinderen te spreken die lijden onder pestgedrag van medeleerlingen. Op dit moment wordt deze kinderen één op één begeleiding aangeboden, waarbij het netwerk van het kind meestal wordt meegenomen in de begeleiding. De vraag om groepsinterventies in klassikale vorm vanuit het SMW kan momenteel door het SMW niet worden ingevuld. Deze interventies worden door de leerkrachten niet, óf vanuit een andere instelling ingezet.

Toch blijkt dat groepsinterventies door instellingen van buitenaf meestal niet het gewenste resultaat hebben. Er wordt vaak een tijdelijke rust bereikt, waarna het pesten in al z'n heftigheid terugkeert.

Belangrijkste aanbeveling is het SMW in te laten zetten op groepsinterventies, door middel van supportgroepen, welke bestaan uit de pesters, de omstanders en een (mogelijke) supporter/vriend van het gepeste kind. Verder zijn er aanbevelingen gedaan rondom communicatie, deskundigheidsbevordering voor de schoolmaatschappelijk werkers en voorlichting.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerMaatschappelijk Werk Walcheren
Datum2011-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk