De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herstel advies Kriekelaereven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herstel advies Kriekelaereven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Kriekelaereven is een ven dat ligt in het Grenspark de zoom - Kalmthoutse heide. Rondom het ven zijn grootschalige herstelmaatregelen gepland om de vergrassing en verbossing van de Heide tegen te gaan. Ook het Kriekelaereven is opgenomen in dit herstelplan. De aangekaarte problemen in het ven zijn de verbossing van de oevers en het vergrassen van het ven zelf. Deze studie is uitgevoerd om de ecologische potenties en benodigde herstel maatregelen in kaart te brengen.
Beheer van het ven heeft vrijwel niet plaatsgevonden waardoor de verbossing zich vrijelijk kon uitbreidden. Aan Vlaamse zijde vindt begrazing plaats.
Het ven is ontstaan door windwerking. De wind heeft een laagte geblazen in het Pleistoceen zand. Aan de westkant van het ven liggen hierdoor parabool duinen. Deze vennen zijn meestal van nature zuur tot zwakzuur.
De hydrologische situatie van het ven is afhankelijk van een ondoorlaatbare laag waarop het ven water stagneert. De totale hydrologische situatie van het ven is veranderd door de toename van verdamping door verbossing en mogelijk door de waterwinningen van buiten het gebied. De vegetatie grenzen van de freatofyten in het ven zijn ondanks de toegenomen verdamping niet zichtbaar veranderd. De soorten zijn wel veranderd met een afname van obligaat freatofyten.
De 2 diepste locaties van het ven zijn verrijkt met hoge nitraat en fosfaat concentraties. Het water op deze locaties is zwart gekleurd door de vele humuszuren. De waterkwaliteit van de 2 ondiepe monsterpunten was relatief goed. De pH ligt rond de 4.
De vegetatie in het ven geeft een zure situatie aan. Kenmerkend voor alle planten die in het ven voorkwamen in 1955 is dat ze een zwakzure tot zure bodem en voedsel en stikstofarme milieus preferen(15). Mannagras was de enige uitzondering(15). Alle geïnventariseerde planten waren ook lichtminnende soorten die zich handhaven op half schaduw tot zonnige standplaatsen. (15)De grootste veranderingen van de vegetatie in en rondom het ven zijn de verbossing, een verdere toename van de dominantie van pijpenstro in grote delen van het ven, en de vestiging van pitrus. De vegetatie grenzen in het ven zijn weinig veranderd de afgelopen 50 jaar. Wel is er een afname van kensoorten zoals bruine snavelbies en een afname van het natte heide areaal ten gunste van bos. In de brandgang die is gegraven in 1996 zijn interessante vegetaties gevonden zoals snavelbiezen, blauwe zegge en moeraswolfsklauw
Het ven is een belangrijke paaiplaats voor heikikkers en er bevinden zich in het ven ook vele andere kikkers. Verzuring is een bedreiging voor de toekomst van deze kikkers sinds hun kikkerdril hierdoor beschimmeld.
De ecologische potenties van het ven zijn een herstel van de verboste natte heide en een soortenrijkere natte zure heide. De herstel maatregelen die worden aanbevolen voor zuur tot zwakzure vennen zijn het opschonen van dichtgegroeide oevers om bij te dragen aan de terugkeer van vegetaties van natte, zure heide en hoogvenen (31). Baggeren wordt in deze vennen afgeraden omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen (31).
Voor het herstel van het Kriekelaarsven wordt aanbevolen om de natte heide in het ven kleinschalig te plaggen. Hiermee moet de pijpenstro dominantie afnemen. De vegetatie zal dan overeenkomen met het natura 2000 doeltype Noord Atlantische Vochtige heide met Erica Tetralix, Natura 2000 code:4010. Op de droge delen omringend het Kriekelaarsven kan grootschalig worden geplagd op de locaties die zijn verbost of sterk zijn vergrast.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
InstituutDelta Academy
PartnersGrenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, Essen (België)
Datum2007-11-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk