De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op de kinderafdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Goes. Bij een ziekenhuisopname van een kind blijven de gevolgen niet alleen beperkt tot het kind zelf, maar is het hele gezin betrokken. Het betrekken van het gezin bij de zorg van het kind vermindert de negatieve gevolgen die een ziekenhuisopname met zich mee kan brengen. Voor het verbeteren van de gezondheidszorg is het dus van belang om gezinsgerichte zorg te implementeren. De medisch pedagogische zorgverlening speelt hierin een grote rol.
In dit onderzoek staat de onderzoeksvraag ‘Op welke manier kunnen medisch pedagogisch zorgverleners effectiever gezinsgericht werken op de kinderafdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes?’ centraal.
Voorafgaand aan het ontwikkelen van het beroepsproduct is een kwalitatief, verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierbij staan de ervaringen en belevingen van ouders en de mpz met gezinsgericht werken centraal. Het onderzoek is kwalitatief van aard door het lage aantal respondenten. Om informatie te verkrijgen zijn interviews afgenomen bij twee medewerkers van de mpz en drie ouders van kinderen die opgenomen zijn geweest op de kinderafdeling. De afgenomen interviews zijn semigestructureerd.
Uit de interviews zijn zes factoren naar voren gekomen waar volgens de ouders en mpz meer aandacht aan besteed mag worden. De vijf factoren zijn: 1) de beleving van het kind; 2) ouderparticipatie; 3) de gezinssituatie; 4) structuur en duidelijkheid; 5) het opschrijven van informatie en 6) de begeleiding die geboden wordt. Uit de interviews met ouders is naar voren gekomen dat meer doorgevraagd mag worden naar de beleving van de kinderen en de gezinssituatie. Eén van de ouders heeft aangegeven dat de beleving van het kind vergeten wordt en meer naar het medische stuk gekeken wordt. Daarnaast hebben ouders aangegeven dat ouders meer betrokken mogen worden bij de zorg voor het kind en dat er behoefte is aan meer structuur en duidelijkheid. De mpz sluit hierbij aan door te benoemen dat meer overlegd kan worden met ouders wat de wensen en behoeften zijn rondom de zorg voor het kind. Tot slot is door de mpz aangegeven in de interviews dat meer informatie opgeschreven mag worden en dat meer aandacht aan de verwerking van de ziekenhuisopname besteed kan worden. Op basis van de resultaten uit het onderzoek, is het beroepsproduct Samen STERK! ontwikkeld. Samen STERK! is een boekje dat de mpz in kan zetten bij het werken met gezinnen.
Uit het onderzoek valt te concluderen dat het van belang is om na te gaan welke ervaringen gezinnen en de mpz hebben met gezinsgerichte zorg op de kinderafdeling. Aan de hand van eerdergenoemde ervaringen kunnen de ineffectieve factoren aangepakt worden. Het inzetten van Samen STERK! maakt het door de verschillende onderdelen en onderwerpen mogelijk voor de mpz om effectiever gezinsgericht te werken. Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat gezinnen het product als waardevol en kindvriendelijk ervaren en dat het praktisch goed inzetbaar is. Uit de evaluatiemomenten is voornamelijk positieve feedback naar voren gekomen. Dit kan twee verklaringen hebben, namelijk dat de mpz en gezinnen daadwerkelijk erg tevreden zijn, of dat de emoties van de gezinnen de mate van dankbaarheid voor de hulp vergroot.
Op basis van het onderzoek zijn drie aanbevelingen beschreven. Eén van de aanbevelingen is de aanbeveling tot nader onderzoek naar de manieren waarop andere disciplines op de kinderafdeling ook effectiever gezinsgericht kunnen werken. Uit de interviews is gebleken dat zowel de kinderartsen als de verpleging meer naar de beleving en behoeften van het kind mogen kijken. Het onderzoek kan uitgevoerd worden door een afstudeerstudent van de opleiding Pedagogiek. Aan de hand van het onderzoek kan de student een protocol of implementatieplan ontwikkelen waarmee andere disciplines gezinsgerichter kunnen werken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerADRZ (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes), Goes
Datum2023-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk