De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegmotieven van het oudere schoolkind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beweegmotieven van het oudere schoolkind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd voor de beweging ‘Doe je mee, fit is oké!’ vanuit de gemeente Roosendaal en wijksportvereniging Kalsdonk. Het onderzoek komt voort uit eerdere onderzoeken naar overgewicht bij kinderen in Roosendaal, namelijk uit het Jeugd Informatie Systeem (JIS) en de
nulmeting vanuit GGD West-Brabant. Het JIS is opgesteld door Hans Augustijn. Het onderzoek van Hans Augustijn is gehouden bij alle basisscholen binnen de gemeente Roosendaal. Hieruit bleek dat op KPO Basisschool De Vlindertuin het percentage overgewicht groter was dan op andere scholen. KPO Basisschool De Vlindertuin bevindt zich in de wijk Kalsdonk en is de enige basisschool in de wijk. Uit de nulmeting van GGD West-Brabant werd duidelijk dat vooral de oudere schoolkinderen van KPO Basisschool De Vlindertuin lijden aan overgewicht, dat kinderen met overgewicht geen lid waren van wijksportvereniging Kalsdonk en dat de bekendheid van de wijksportvereniging binnen deze doelgroep laag was. Vanwege het hoge percentage overgewicht in de wijk en de lage sportparticipatie is destijds wijksportvereniging Kalsdonk opgericht. Door inzichtelijk te maken welke motieven het oude schoolkind, van KPO Basisschool De Vlindertuin, heeft om deel te nemen aan de activiteiten van wijksportvereniging Kalsdonk draagt dit onderzoek bij aan het terugdringen van overgewicht bij de doelgroep en het stimuleren van de sportparticipatie in de wijk. Van belang is om deze doelgroep meer te laten bewegen, zowel in verenigingsverband als individueel.
Kwalitatief onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, die luidt; ‘Wat
zijn de motieven van het oudere schoolkind van KPO Basisschool De Vlindertuin om deel te nemen
aan beweegactiviteiten van wijksportvereniging Kalsdonk?’. Om antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag zijn er drie deelvragen geformuleerd, de drie deelvragen, die tevens beantwoord diende te worden, zijn; 1: ‘Op welke manier kan het oudere schoolkind gemotiveerd worden tot meer sportdeelname?’, 2: ‘Op welke manier worden beweegactiviteiten succesvol ingericht voor het oudere schoolkind?’, 3: ‘Welke wensen en behoeften heeft het oudere schoolkind van KPO
Basisschool De Vlindertuin op het gebied van beweegactiviteiten?’. De drie deelvragen zijn
beantwoord door de volgende meetinstrumenten; literatuuronderzoek, een GAP-analyse met daarin een semigestructureerd interview, best practices en semigestructureerde focusgroepinterviews. De respondenten van de interviews zijn op KPO Basisschool De Vlindertuin geïnterviewd over hun wensen en behoeften op het gebied van beweegactiviteiten. De interviews zijn naderhand getranscribeerd en gecodeerd. De labels zijn gehaald uit de literatuur, de labels zijn daarna omgezet in thema’s.
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het oudere schoolkind van KPO Basisschool De Vlindertuin verschillende motieven heeft om deel te nemen aan de beweegactiviteiten van wijksportvereniging Kalsdonk. Verschillende motieven om deel te nemen aan die beweegactiviteiten zijn; goedkoper, gezelligheid, gezondheid, plezier, conditie en een leuk aanbod. Tevens is duidelijk geworden dat ouderbetrokkenheid in het activeren van het oudere schoolkind belangrijk is, ouders moetenbetrokken worden in beweegprogramma’s om zelf de kennis te ontwikkelen en het goede voorbeeld te geven aan hun kind. Professionele begeleiding binnen beweegprogramma’s, gericht op overgewicht, is belangrijk. Door de begeleiding is positieve gedragsverandering mogelijk door motivational interviewing. Belangrijk binnen het succesvol inrichten van beweegactiviteiten is dat het aanbod uitgezet wordt vanuit de beweegbehoefte van de gebruiker. Aan te bevelen is om als wijksportvereniging Kalsdonk instuiven te organiseren, ouder-kind activiteiten op te zetten, meer peilingen van beweegbehoefte uit te voeren, meer variatie in beweegaanbod aan te bieden en vooral een specifiek aanbod weg te zetten voor kinderen met overgewicht waarin gewerkt wordt aan intrinsieke motivatie door professionals als een psycholoog, diëtist, leefstijladviseur en fysiotherapeut.
Vervolgonderzoek is nodig om dit aanbod mogelijk verder uit te werken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersSportservice Noord-Brabant
Datum2016-08-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk