De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsstudie van meervoudig ruimtegebruik door BfN en aquacultuur op dijken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheidsstudie van meervoudig ruimtegebruik door BfN en aquacultuur op dijken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het landgebruik in Nederland raakt in gedrang. Er is weinig vrije ruimte om te bouwen of uit te breiden. Daarom is het noodzakelijk om land optimaal te benutten. Een manier om dit te doen is het combineren van functies: medegebruik. In Nederland zijn in de zuidwestelijke en noordelijke delta's veel zeedijken, welke als hoofdfunctie veiligheid hebben. Daarnaast is er een stijgende vraag naar seafood en goede kweekgronden. Een dijk zou hiervoor benut kunnen worden. Dijken hebben vaak een lage natuurwaarde, bouwen voor of met natuur heeft tegenwoordig veel draagvlak. Daarom is het een interessante kans om te onderzoeken wat de mogelijke integratie is van Building for Nature (BfN) en aquacultuur op zeedijken.
De mogelijkheden voor integratie tussen BfN en aquacultuur zijn onderzocht in een haalbaarheidsanalyse, hierbij is gebruik gemaakt van een Multi Criteria Analyse (MCA). Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn om de verschillende aquacultuur methoden te integreren met BfN, waarbij zowel veiligheid als natuur als economische waarde vergroot worden. Er kan worden geconcludeerd dat schelpdieren bouchot de beste score voor de integratie bewerkstelligt.
Naast de theoretische haalbaarheidsanalyse zijn twee groei-experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of de omgevingsfactoren nabij en op een dijk vanuit het oogpunt aquacultuur goed zijn om de Japanse oester, Crassostrea gigas en vingerwier, Laminaria digitata te kweken.
Bij het groei-experiment met C. gigas is naast groei onderzocht of er een mogelijk effect is van de inundatieperiode op de groeisnelheid. Een hoge groeisnelheid, hoger of gelijk aan de huidige bodemcultuur zal een positieve indicatie geven voor het kweken van C. gigas op zeedijken. Daarnaast is onderzocht of de methode effect heeft op de groeisnelheid, de onderzochte methodes zijn oesters in manden aan een lijn op de dijk, of oesters in manden op een tafel. Er kan worden geconcludeerd dat gemiddeld gezien de hoogste groeisnelheid plaatsvindt bij 90% inundatie. Hoe korter de inundatieperiode, hoe lager de groeisnelheid. Een gegronde conclusie welke methode het best zou zijn, is op basis van dit onderzoek niet te geven.
Bij het groei-experiment met L. digitata is onderzocht wat de groeisnelheid was op twee verschillende locaties namelijk: 1) in bassins op de dijk in de eulitorale zone, deze bassins zijn aangelegd in het kader van het project Rijke Dijken 2) in de sublitorale zone voor de dijk. Door een langdurig koud voorjaar is in het begin van de onderzoeksperiode(februari t/m half mei) zeer weinig groei geweest. Bij de laatste meting waren de zeewierlijnen in de bassins verdwenen. Uit visuele waarnemingen lijkt het alsof de locatie sublitoraal een hogere productie had dan de bassins. De specific growth rate (SGR) van het zeewier in het sublitorale gebied is 6,13 %/dag +-0.42.
Als eindconclusie kan worden gesteld, dat er zeker mogelijkheden zijn om BfN te integreren met aquacultuur op zeedijken. Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat schelpdieren bouchot de beste integratie geeft voor zowel aquacultuur als BfN. Het is van maatschappelijk belang dat deze kans verder wordt onderzocht. Het BfN concept kan bijdragen aan een verhoging van de natuurwaardes van de dijken, en een harde constructie van aquacultuur kan aan zowel natuurwaarde als aan veiligheid bijdragen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerHZ University of Applied Sciences, Delta Academy, Vlissingen
Datum2013-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk