De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naastenparticipatie

meningen van zorgverleners in het Buurtzorgpension

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Naastenparticipatie

meningen van zorgverleners in het Buurtzorgpension

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de hervormingen in de zorg die door het Kabinet-Rutte II in januari 2015 zijn ingevoerd. De hervormingen zijn voornamelijk gericht op het vergroten van burgerparticipatie: familieleden en vrienden zullen de zorg in de thuissituatie (gedeeltelijk) op zich moeten nemen. Hierbij zullen zij op vrijwillige basis zorg verlenen, dit wordt mantelzorg genoemd. Instellingen moeten bijdragen aan de vergroting van burgerparticipatie door zich meer te richten op de inzet van mensen uit het sociale netwerk. Dit onderzoek richt zich op de meningen van zorgprofessionals in het Buurtzorgpension over het betrekken van mantelzorgers bij het zorgproces zodat deze in de thuissituatie enkele zorgtaken op zich kunnen nemen.

METHODE. Kwalitatief onderzoek is verricht. De keuze voor kwalitatief onderzoek is gemaakt, omdat deze onderzoeksvorm het mogelijk maakt de nadruk te leggen op de belevingswereld van respondenten. Bij de werving van respondenten is geen onderscheid gemaakt in persoonskenmerken van de zorgprofessionals, zoals leeftijd en werkervaring. De complete doelgroep bestaat uit tien zorgprofessionals, waarvan zeven zijn geïnterviewd. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van semigestructureerde interviews. Hierbij is gebruik gemaakt van een topiclijst.

RESULTATEN. Door de hervormingen vinden de meeste respondenten het van belang de mantelzorger meer te betrekken bij het zorgproces. Niet elke zorgvrager heeft echter de mogelijkheid een persoon uit de eigen omgeving in te schakelen om mantelzorg te verlenen. Om de mantelzorgers meer te kunnen betrekken, is een anamnesevraag over dit onderwerp gewenst. Zorgtaken kunnen worden overgenomen van zorgprofessionals, wanneer mantelzorgers hierin zorgvuldig begeleid worden. Medisch-technische taken worden liever niet uit handen gegeven omdat dit de kwaliteit van de zorg kan doen dalen. De respondenten staan ervoor open mantelzorgers begeleiding te bieden in de overname van taken.

DISCUSSIE. De kwaliteit van de resultaten is zo hoog mogelijk gehouden door minstens de helft van de doelgroep te interviewen, waarna dataverzadiging plaatsvond. Door het uitvoeren van een dubbele analyse van de interviews is getracht de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen. In het literatuuronderzoek ontbrak een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop mantelzorgers geïnstrueerd kunnen worden, hierdoor was een geringe vergelijking met de gevonden resultaten. Mogelijk zijn de interviews te oppervlakkig gebleven, waardoor de resultaten als gering ervaren kunnen worden.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN. Geconcludeerd kan worden dat het betrekken van mantelzorgers bij het zorgproces van groter belang is sinds de hervormingen van januari 2015. De zorgprofessionals staan ervoor open mantelzorgers te begeleiden bij de overname van taken. Medisch-technische taken worden liefst niet overgelaten aan mantelzorgers. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan. Zo kan het betrekken van de mantelzorger in de anamnese worden aangekaart. Voor de opleiding wordt aanbevolen om lessen gericht op mantelzorg in het opleidingsprofiel op te nemen. In vervolgonderzoek wordt aanbevolen de visie van mantelzorgers op het overnemen van taken van zorgprofessionals te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk