De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kan Hans Brinker zijn vinger uit de dijk halen? (Acceptatie van waterrobuust bouwen onder burgers?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kan Hans Brinker zijn vinger uit de dijk halen? (Acceptatie van waterrobuust bouwen onder burgers?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode van februari tot en met juni 2009 is er onderzoek gedaan naar de acceptatie van tien verschillende overstromingsmaatregelen onder burgers en overheden. De studie is gedaan als afstudeeronderzoek vanuit de opleiding Aquatische Ecotechnologie, Hogeschool Zeeland en is uitgevoerd in opdracht van Grontmij Nederland bv.
Aanleiding tot dit afstudeeronderzoek is persoonlijke interesse in de mening van burgers over het waterbeheer in Nederland. Waterveiligheid als onderdeel van het waterbeheer is een van de thema's welke centraal staan binnen de opleiding Aquatische Ecotechnologie. Vanuit de overheid wordt er ingezet op het inperken van de gevolgen van overstromingen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). Grontmij is actief met het ontwikkelen van projecten binnen waterveiligheid. Door de ruimte waterrobuust in te richten kunnen de gevolgen van een overstroming ingeperkt worden. De methoden om in te zetten op de gevolgen binnen de waterveiligheid zijn bekend. Waar de onduidelijkheid echter nog ligt is of deze werkwijze wordt geaccepteerd door burgers en verschillende overheden.
Het onderzoek levert aanbevelingen aan Grontmij en overheden over mogelijke maatregelen voor het maken van keuzes bij het inrichten van stedelijk gebied op locaties die bij dijkdoorbraak onderlopen.
Hoofdvraag en deelvragen zijn:1. Wat is een overstromingsrisico en welke methoden om dit risico in te perken kunnen worden onderscheiden?
2. Welke maatregelen zijn te onderscheiden om de gevolgen van een overstroming in te perken?
3. Wat zijn de verschillen tussen de mening van de burger en overheid met betrekking tot maatregelen welke gevolgenbeperkend zijn?
4. Welke maatregelen zijn kansrijk op grond van acceptatie door burger en overheid

Via een literatuurstudie zijn deelvragen één en twee beantwoord. Een risico kan gedefinieerd worden als de onzekerheid van een gebeurtenis in de toekomst (risico = kans x gevolg). Een overstromingsrisico is de onzekerheid van een overstroming welke af hangt van de kans dat deze plaatsvindt en de gevolgen welke deze heeft. De structurele-, schadereductie-, herstel- en adaptieve capaciteit zijn vermogens waarop een samenleving in kan zetten om zo een risico van overstromen in te perken (deelvraag één). Bij de schadereductiecapaciteit wordt er op ingezet om de gevolgen van een overstroming te beperken. In het boek Waterrobuust bouwen is een reeks aan maatregelen genoemd welke binnen deze capaciteit vallen. Hieruit is een selectie van tien maatregelen gemaakt (deelvraag twee). Vervolgens is als casestudie een fictieve woonwijk opgezet waar de maatregelen op toegepast kunnen worden. Aan de hand van de fictieve woonwijk zijn de verschillende maatregelen voorgelegd aan burgers en overheden, zie tabel. Aan de hand van diepte interviews met burgers uit Houten en Tull en 't Waal (de burgergroep) en met medewerkers van de provincie Utrecht, gemeente Houten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (de overheidsgroep) is een beeld gevormd van de mening van deze groepen over de maatregelen.
Deze interviews zijn vervolgens geanalyseerd en de acceptatie door de twee groepen is per maatregel ingedeeld in laag, midden of hoog. Conform deze beoordelingen is bekeken of de meningen overeenkomen tussen de burger en overheid (deelvraag drie).
Aan de hand van het verschil in meningen is bepaald of een maatregel kansrijk is, zie tabel. Dit advies wat wordt gegeven, kan helpen bij het maken van keuzes wanneer in stedelijk gebied ingezet gaat worden op de gevolgenbeperking van een overstroming (deelvraag vier).

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersGrontmij Nederland bv., Houten
Datum2009-06-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk