De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ecologische verbindingszone de Bikkels

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ecologische verbindingszone de Bikkels

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Versnippering van natuurgebieden is één van de grootste problemen op het gebied van natuurbescherming in Nederland.
In 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het leven geroepen, om de versnipperde natuurgebieden opnieuw met elkaar te verbinden. Een onderdeel van de EHS is de aanleg van een zogenaamde ecologische verbindingzone (EVZ).
Langs de Oude Aa is ervoor gekozen om de EVZ aan te leggen met behulp van stapstenen (>0,5 ha grote percelen) welke dienen als (tijdelijke) verblijfplaats, tussen grotere natuurgebieden. Er is niet gekozen voor een continue verbindingszone, omdat er langs de Oude Aa teveel huiskavels zijn gelegen. Waardoor deze percelen niet of nauwelijks te verwerven zijn.
EVZ de Bikkels is gelegen tegen vakantiepark de Bikkels, vandaar de naam. De EVZ is gelegen ten noorden van de kern Vlierden, en tussen de reeds gerealiseerde EVZ's Omleiding Vlierden en Berkendonk.
Het projectgebied heeft een oppervlakte van 3,1 hectare, waarvan 1,3 ha in eigendom is van Waterschap Aa en Maas en 1,8 ha in eigendom van Gemeente Deurne.
Voor het opstellen van het breed gedragen ontwerp heeft, naast een literatuurstudie, intensief overleg plaats gevonden met diverse deskundigen, van gemeente Deurne, Brabants Landschap en Waterschap Aa en Maas.
In overleg met Marco Renes (Brabants Landschap) is overeengekomen dat de ontwerpschets aan hem wordt uitbesteedt. Een voorwaarde hiervan is wel dat er periodiek overleg plaatsvindt over de ontwikkelingen.
Met behulp van de verzamelde informatie is een inrichtingsplan geschreven. In dit document zijn alle relevante aspecten behandeld, welke van invloed zijn op de ontwerpschets.
Een ontwerpschets is een tekening waarop de toekomstige inrichting is weergegeven. De ontwerpschets wordt schriftelijk begeleidt door het inrichtingsplan. Deze documenten samen worden het ontwerp genoemd.
De EVZ zal door toepassing van diverse landschapselementen worden ingericht voor de doelsoorten kamsalamander (Triturus cristatus) en das (Meles meles). Deze doelsoorten zijn gekozen omdat deze soorten nu zeker, of in de toekomst vrijwel zeker in het projectgebied voorkomen. Voor deze soorten is een goed werkende ecologische verbindingszone van belang, voor de stabiliteit van de populatie. Daarnaast dienen deze soorten als indicator. Als deze soorten in het projectgebied voorkomen, kunnen naar alle waarschijnlijkheid er ook algemenere soorten voorkomen. De aanwezigheid van de doelsoorten duidt dus op een gezond ecosysteem.
In de toekomst zal het projectgebied naar alle waarschijnlijkheid begraasd worden door schapen. Uit ervaringen met eerder aangelegde EVZ's is naar voren gekomen dat begrazing een goed alternatief is voor het duurdere machinale beheer. Daarnaast is begrazing beter voor de visuele uitstraling van het projectgebied. En is het een milieuvriendelijker alternatief.
Na voltooiing van de rapportage is een helder document ontstaan waarin de belangrijkste aspecten van de toekomstige inrichting zijn behandeld.
Voor de toekomst wordt aanbevolen om de eerste jaren intensief onderhoud uit te voeren, om ervoor te zorgen dat pioniersflora niet gaat overheersen en het struweel zijn functie behoudt. Voor het onderhoud van bloemrijk grasland is begrazing door schapen gewenst. Tot slot dient de aanwezige populieren aanplant zoveel mogelijk onaangetast te blijven.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersWaterschap Aa en Maas, District Boven Aa, Deurne
Datum2010-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk