De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gemeente Goes klaar voor de Wabo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gemeente Goes klaar voor de Wabo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 oktober 2010 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) landelijk ingevoerd. Vanaf dat moment kunnen burgers en bedrijven hun vergunning digitaal, als zij dat willen, bij de gemeente aanvragen.
Met de komst van de Wabo is het zaak dat de gemeente Goes beziet in welke mate de huidige werkwijze dient te worden aangepast. Zij heeft de wens dit vast te leggen in procesbeschrijvingen. Hierbij kan worden gedacht aan een generiek proces, dat in zijn algemeenheid de werkwijze weergeeft, en een aantal specifieke deelprocessen (in de vorm van protocollen), met behulp waarvan de ambtenaar zijn taken kan uitvoeren. De onderzoeksvraag die in dit rapport centraal staat, luidt als volgt:

'Hoe moeten de werkprocessen binnen bureau Toezicht & Handhaving van de afdeling Vergunningen & Handhaving van de gemeente Goes worden ingericht, gelet op de invoering van de Wabo?'

Door intensief overleg te voeren met de medewerkers van de afdeling Vergunningen & Handhaving en desk research uit te voeren, ben ik uiteindelijk tot een vernieuwd generiek proces en 4 protocollen gekomen. De 4 protocollen zijn: het protocol 'coördinatie en afstemming integrale handhaving', het protocol 'overdracht casemanagement', het protocol 'spoedeisende handhaving' en het protocol 'hennepontruiming'. In dit rapport wordt de wijze waarop deze 'producten' tot stand zijn gekomen beschreven, evenals de (juridische) grondslag waarop zij berusten.
Het protocol 'coördinatie en afstemming integrale handhaving' en het protocol 'overdracht casemanagement' vormen tezamen met het generieke werkproces bureau Toezicht & Handhaving de basis voor de werkwijzen die binnen bureau Toezicht & Handhaving worden gehanteerd. Naast de zgn. generieke processen zijn er nog een aantal deelprocessen gemaakt voor specifieke onderdelen (zoals het protocol 'hennepontruiming'). Alle werkprocesbeschrijvingen zijn erop gericht invulling te geven aan het door het gemeentebestuur vastgestelde handhavingsbeleid.
De opgestelde processen / protocollen worden in mapjes per kamer van bureau Toezicht & Handhaving aangeleverd, zodat iedere medewerker van bureau Toezicht & Handhaving zich bewust is van de werkwijze die binnen het bureau gehanteerd dient te worden. Iedereen krijgt op de vernieuwde processen een toelichting tijdens het eerstvolgende bureauoverleg. Het is niet zo dat dan volledig nieuwe informatie wordt gegeven, aangezien medewerkers al wel betrokken werden bij het proces, maar de opgestelde processen worden dan als definitief gepresenteerd.
Processen worden up-to-date gehouden door deze jaarlijks te bezien, analoog aan het opstellen van het jaarverslag van bureau Toezicht & Handhaving. Het bureauhoofd ziet erop toe dat dit gebeurt.
Bij gebleken noodzakelijkheid kunnen de processen ook tussentijds worden herzien en kunnen er nieuwe (deel)processen worden opgesteld. Het hoofd van bureau Toezicht & Handhaving neemt hiertoe het initiatief.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
Partnersgemeente Goes
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk