De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressie en agitatie bij dementie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agressie en agitatie bij dementie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING: Verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben steeds vaker te maken met cliënten die zowel psychische als somatische problemen hebben. Hierdoor neemt de zorgzwaarte en de hoeveelheid zorg toe, terwijl deskundigheid van verplegend personeel achterblijft. In woonzorgcentrum Coensdike van stichting Zorgsaam is in december 2013 een nieuwe afdeling kleinschalig wonen voor dementerenden opgestart. In Coensdike staat het geven van belevingsgerichte zorg centraal. Er is op dit moment niet duidelijk of alle verpleegkundigen en verzorgenden gebruik maken van niet-medicamenteuze interventies, en hoe zij het gebruik van niet-medicamenteuze interventies ervaren. Door middel van dit onderzoek wordt er ingegaan op de ervaringen die verzorgenden en verpleegkundigen binnen de afdeling kleinschalig wonen hebben met het gebruik van niet-medicamenteuze interventies.
METHODE: Na een literatuurstudie heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden binnen woonzorgcentrum Coensdike te Aardenburg op de afdeling kleinschalig wonen. De gegevens van het onderzoek zijn verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews waarbij een topiclijst is gebruikt. De respondenten zijn benaderd via een intervisiebijeenkomst binnen woonzorgcentrum Coensdike. De interviews zijn afgenomen op de afdeling kleinschalig wonen. De data van de interviews zijn aan de hand van de acht stappen van Verhoeven (2011) geanalyseerd.
RESULTATEN: In totaal hebben er zes respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Daarbij geeft de helft aan geen agressie of agitatie binnen de groep te ondervinden. De meerderheid van de respondenten geeft aan weinig tot geen ervaring te hebben met niet-medicamenteuze interventies. Wel geven zij aan dat zij positief staan tegenover het gebruik van niet-medicamenteuze interventies. Allen vinden samenwerking belangrijk en er komt naar voren dat enkele respondenten behoefte hebben aan tips en adviezen. De meerderheid van de respondenten gebruiken het liefst geen medicamenteuze interventies als dit niet nodig is. En zien medicatie vooral als noodoplossing. Dit omdat de meeste respondenten sufheid ervaren bij cliënten die medicatie gebruik voor agressie of agitatie.
DISCUSSIE Doordat er maar zes respondenten aan dit onderzoek hebben meegedaan is er geen volledige verzadiging bereikt. Daarnaast had één respondent wel te maken met dezelfde cliënten als de overige respondenten, maar werkt zij met deze cliënten in een andere omgeving. Dit zou eventueel een ander resultaat kunnen opleveren.
CONCLUSIE: De verzorgenden en verpleegkundigen hebben weinig tot geen ervaring met het gebruik van niet-medicamenteuze interventies. Wel staan zij positief tegenover het gebruik hiervan, maar hebben zich nog niet verdiept in dit onderwerp omdat dit nog niet aan bod is gekomen in verband met de opstart van de afdeling. Wel worden er binnen kleinschalig wonen toegepast als een huiselijke sfeer creëren of het gebruik van muziek. Dit ook in het kader van belevingsgerichte zorg. Er wordt door verzorgenden en verpleegkundigen aangegeven dat het lastig is om niet-medicamenteuze interventies toe te passen omdat men vaak alleen staat op de afdeling. De verzorgenden en verpleegkundigen geven aan behoefte te hebben aan tips, overleg en adviezen.
AANBEVELING: Het is aan te bevelen om een onderzoek uit te voeren binnen deze instelling naar welke niet-medicamenteuze interventies er toegepast kunnen worden op de afdeling kleinschalig wonen. Daarnaast wordt aanbevolen om bijscholingen of cursussen te organiseren met betrekking tot niet-medicamenteuze interventies. Ten slotte wordt er aangeraden om extra vrijwilligers te werven die op vaste dagen naar de afdeling komen zodat er meer ruimte is om niet-medicamenteuze interventies toe te passen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieWoonzorgcentrum Coensdike, Aardenburg
Datum2014-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk