De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interventies ter bevordering van therapietrouw bij cardiovasculaire problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Interventies ter bevordering van therapietrouw bij cardiovasculaire problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeker heeft ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de bevordering van therapietrouw bij patiënten met cardiovasculaire problematiek. Dit komt omdat de onderzoeker haar kennis over cardiovasculaire problematiek wilde uitbreiden en er vanuit de huisartsenpraktijk de vraag kwam naar onderzoek over therapietrouwbevordering in de praktijk. Voorafgaand aan het onderzoek is er een centrale vraagstelling met deelvragen geformuleerd, welke als volg luidt: 'Welke interventies worden er toegepast in twee huisartsenpraktijken in Middelburg en Vlissingen ter bevordering van therapietrouw bij patiënten met cardiovasculaire problematiek, en waar liggen hiervoor mogelijke verbeterpunten?'
Deelvragen hierbij waren:
 'Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van therapieontrouw bij mensen met cardiovasculaire problematiek?'
 'Welke interventies voor therapietrouwbevordering worden het meest gebruikt bij mensen met cardiovasculaire problematiek en waarom?'
 'Welke interventies voor therapietrouwbevordering worden er momenteel toegepast in de huisartsenpraktijken?'

In het onderzoek is sprake van een kwalitatief design, waarbij gebruikt gemaakt is van semigestructureerde interviews en een topiclijst. De onderzoekspopulatie bestaat uit 5 huisartsen en twee praktijkondersteuners [POH], verdeeld over twee huisartsenpraktijken in Middelburg en Vlissingen. De juridische en ethische aspecten worden gewaarborgd doordat voorafgaand aan de interviews aan de onderzoekspopulatie is verteld dat de interviews opgenomen zouden worden en waarom ze opgenomen werden. Het onderzoek in de praktijk is eenmalig uitgevoerd, wat de betrouwbaarheid en validiteit zou kunnen verminderen. Om deze te kunnen waarborgen, zijn alle artsen en POH van beide huisartsenpraktijken geïnterviewd.
Uit de interviews is gekomen dat er gebruik wordt gemaakt van drie verschillende groepen interventies, namelijk: technische interventies (baxters, weekdozen voor medicatie), gedrag gerelateerde interventies (motivational interviewing en leefstijladviezen) en zorgprogramma's vanuit de overheid of lokale instellingen. De resultaten van de interviews kwamen grotendeels overeen met de resultaten uit de literatuurstudie. Het verschil tussen de literatuurstudie en het onderzoek in de praktijk was dat er in de literatuurstudie veel aandacht werd besteed aan de voordelen van combinatiepreparaten, terwijl deze in de praktijk niet veel gebruikt worden. Opvallend was dat er andersom in de literatuurstudie weinig gesproken werd over zorgprogramma's vanuit de overheid en vanuit lokale instellingen. Deze kwamen wel veel terug in het onderzoek in de praktijk. De betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek worden gegarandeerd doordat er een zo uitgebreid mogelijke beargumentering is gegeven van de probleemstelling en de onderzoeksopzet. In de conclusies worden een aantal oorzaken genoemd voor het ontbreken van therapietrouw bij patiënten. Dit verschilt van het niet innemen van de voorgeschreven medicatie tot een gebrekkige communicatie bij allochtone patiënten. Er wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar het feit waarom huisartsen terughoudend zijn in het voorschrijven van combinatiepreparaten. Verder wordt er aanbevolen om onderzoek te doen naar de waarde van het aanstellen van een allochtone verpleegkundige om eventuele cultuurverschillen en gebrekkige communicatieve vaardigheden te overbruggen. Er wordt ook aanbevolen om een protocol te maken met betrekking tot de afspraken tussen de huisartsen/POH en de assistentes. Dit protocol is gericht op het doorverwijzen van therapieontrouwe patiënten naar de huisarts/POH. Voor de opleiding wordt aanbevolen om meer educatie te geven omtrent therapietrouw in het algemeen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHuisartsenpraktijk Leliënlaan en De Vries en Prins
Datum2012-02-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk