De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medicijnen in Zeeuws oppervlaktewater

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Medicijnen in Zeeuws oppervlaktewater

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is een groeiende bezorgdheid over resten van farmaceutische stoffen die in het oppervlaktewater en zelfs in drinkwater worden teruggevonden en mogelijk nadelige effecten op het aquatisch milieu en de volksgezondheid kunnen hebben. Deze bezorgdheid wordt niet alleen door natuurinstanties geuit, maar krijgt ook steeds meer politieke aandacht. De Europese Commissie heeft zelfs voorgesteld de lijst met prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water uit te breiden met 15 nieuwe stoffen waaronder drie farmaceutische stoffen, namelijk diclofenac, 17 α-ethinylestradiol en 17 β-estradiol
De themagroep 'medicijnresten en hormoonverstorende stoffen' van Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland(SAZ) heeft voor Zeeland een inschatting gemaakt van de ernst en omvang van medicijnemissies. Dit is gedaan door resultaten van eerdere landelijke onderzoeken te vertalen naar de Zeeuwse situatie. Hierbij is onder andere een inschatting gemaakt van medicijnemissies van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en wat dit betekent voor het ontvangende oppervlaktewater. Omdat er geen daadwerkelijke uitgiftegegevens van medicijnen in Zeeland zijn gebruikt is de bruikbaarheid van de inschatting die door de themagroep gemaakt is, beperkt. In dit onderzoek is een verdere uitwerking van het onderzoek van de themagroep gedaan. Er is van daadwerkelijke uitgiftegegevens van medicijnen in Zeeland gebruik gemaakt om een betere inschatting te maken van humane geneesmiddelen die een risico voor het aquatisch milieu zouden kunnen vormen. In Nederland worden zo'n 12000 verschillende medicijnen gebruikt met ongeveer 850 verschillende werkzame stoffen (Roorda et al, 2009). Zij vinden hun weg naar het oppervlaktewater vooral via RWZI's en riooloverstorten. Het verwijderingspercentage in RWZI's en de omvang van het gebruik verschilt per farmaceutische stof (Pieters en Vergouwen, 2010) waardoor bepaalde farmaceutische stoffen in grotere hoeveelheden in het oppervlaktewater terechtkomen dan anderen. Om inzicht te krijgen in de ernst en omvang van farmaceutische stoffen in het Zeeuwse oppervlaktewater, dienen de routes van deze stoffen naar het oppervlaktewater gemonitord te worden zodat, indien nodig maatregelen kunnen worden getroffen om deze emissies te beperken.

Dit onderzoek beschrijft hoe door het vermenigvuldigen van medicijn-uitgiftegegevens met excretiefactoren en PBT-scores (PBT-score is een samengestelde score voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit) van grof naar fijn 16 farmaceutische stoffen zijn geselecteerd die een potentieel risico vormen in Zeeland. Dit zijn metformine, gabapentine, sotalol, metoprolol, salbutamol, diclofenac, amoxicilline, mesalazine, beclometason, terbinafine, amiodaron, allopurinol, fexofenadine, miconazol, citalopram en nortriptyline.
Deze methode bleek (hoewel van veel stoffen gegevens over excretie en PBT onbraken) bruikbaar te zijn voor het selecteren van farmaceutische stoffen die potentieel milieugevaarlijk zijn.
Ook is met rioleringgegevens afkomstig van de gemeente Tholen een rioleringsplattegrond samengesteld die gebruikt is voor het bepalen van relevante monitoringpunten. Deze rioleringplattegrond dient als voorbeeld om voor heel Zeeland monitoringpunten te selecteren

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerRijkswaterstaat Middelburg
Datum2012-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk