De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groene rioolwaterzuiveringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groene rioolwaterzuiveringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag hoe we als mensen duurzaam kunnen handelen wordt steeds vaker gesteld. Duurzaam handelen is moeilijk, omdat inzicht in duurzaamheid veel kennis vraagt van de aarde. Vaak is niet duidelijk welke acties duurzaam zijn en in welke mate ze duurzaam zijn. In dit kader heeft adviesbureau DHV een onderzoek geformuleerd om de mate van duurzaamheid zichtbaar te maken. Dit onderzoek is toegespitst op het inzichtelijk maken van de duurzaamheid van rioolwaterzuiveringen. In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwikkelen van een duurzaamheid meetinstrument (meettool).
Duurzaam handelen houdt in dat acties aansluiten op de actuele behoeften, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (Brundtland, 1987). Verdere uitwerking van deze definitie om concreet duurzaam te kunnen handelen, wordt gebaseerd op drie veel gebruikte methodes. De triple P approach (people, planet, profit), Cradle to Cradle en de LifeCycleAnalysis (LCA). Met behulp van deze benaderingen is de grondslag gelegd voor de duurzaamheidsbeoordeling van rioolwaterzuiveringen.
De basis van de meettool wordt gelegd door een zevental-tal verschillende onderwerpen die een indicatie geven van duurzaamheid. Deze onderwerpen worden indicatoren genoemd. Op deze manier worden zo compleet mogelijk alle aspecten op het gebied van duurzaamheid behandeld. De hoeveelheid van een indicator wordt uitgedrukt per vervuilingseenheid (v.e.). De indicatoren zijn: Energie waarin waterlijn, sliblijn en transport worden geanalyseerd op de omgang met energie. De hoeveelheid energie in het afvalwater wordt meegerekend. De tweede is terugwinning van grondstoffen. Hierin staat de winning van (nitraat en fosfaat), water en energie centraal. Als derde wordt de zuiveringsprestatie behandeld. Verwijderingrendementen en eindconcentraties van BZV, CZV, nitraat en fosfaat worden geanalyseerd. De vierde en de vijfde indicator behandeld de emissie naar water en lucht waarin de hoeveelheid microverontreinigingen zoals PAK's, medicijnresten en pesticiden respectievelijk de hoeveelheden broeikasgassen als gevolg van fossiel elektriciteitsgebruik, en de uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan worden behandeld. De zesde indicator is het Chemicaliën gebruik met de beoordeling van de hoeveelheid gebruikte chemicaliën voor fosfaat verwijdering, slibindikking of andere toepassingen. Tot slot worden in de laatste indicator: Mens en Natuur, de inspanningen die gedaan worden ten bate van sociaal menselijk kapitaal of anderzijds ecologische verbeteringen, behandeld.
Met deze zeven indicatoren wordt een rioolwaterzuivering beoordeeld op duurzaamheid. In tegenstelling tot de gebruikte 'label methode' bij auto's en gebouwen, wordt in de gebruikte beoordelingsmethode geen accent gelegd op deze enkelvoudige waardering in de vorm van een letter of getal. Het gevolg is een zevenvoudige beoordeling per indicator. Met de gebruikte beoordelingsmethode is geprobeerd om alle aspecten binnen de duurzaamheid te behandelen zodat een compleet en eerlijk beeld van duurzaamheid wordt verkregen. Vervolgens is het van belang dat de score aangeeft waar de zuivering ondermaats presteert zodat verbetering gericht toegepast kan worden.
De score per indicator wordt waar mogelijk gerelateerd aan een gemiddelde score van alle Nederlandse rioolwaterzuiveringen in een database van het centraal bureau voor statistiek. Dit geldt voor de indicatoren energie, terugwinning van grondstoffen, zuiveringprestatie, emissie lucht en chemicaliën. Voor deze indicatoren zijn er gemiddelde waarden en een spreiding van de waarden berekend. Aan de minimale en maximale waarden van deze gegevens zijn de scores 1-8 gekoppeld. Zolang de database niet wordt veranderd is het mogelijk om scores boven de waarde 10 te behalen. Wanneer de database echter aangevuld wordt met deze gegevens zal de maximale waarde wederom een 8 zijn. Deze relatieve manier van beoordelen is gekozen omdat absolute laagste of hoogst vorm van duurzaamheid voor de meeste indicatoren niet is te definiëren.
Twee indicatoren worden op beoordeeld op geleverde inspanning. Zo worden de indicatoren 'emissie naar water' en 'Mens en Natuur' beoordeeld op momenteel bekende duurzaamheidontwikkelingen. De hoeveelheid inspanning wordt beoordeeld als de mate van duurzaamheid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
InstituutDelta Academy
PartnersDHV B.V., Amersfoort
Datum2010-11-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk