De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie zijkanaal C

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reconstructie zijkanaal C

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aan het kanaal van Gent naar Terneuzen ligt Zijkanaal C. Het zijkanaal ligt tussen de Axelse
Sassing en de plaats Sluiskil. Door inundaties in de 80-jarige oorlog, 1568-1648, is een
uitgebreid krekenstelsel ontstaan. Binnenvaartschepen konden via dit stelsel Axel bereiken.
Het krekengebied is in de 18e eeuw verzand. In de periode 1825-1827 heeft men het kanaal
van Terneuzen naar Sas van Gent verlengd tot aan Gent. In deze periode is ook de vaarweg
naar Axel (Axelsevaart) verbeterd. Hieruit is Zijkanaal C ontstaan.
Zijkanaal C is een ondiepe, smalle en doodlopende klasse II vaarweg. Het is zo smal dat
binnenvaartschepen niet kunnen keren. Aan het eind (Axelse Sassing) van het kanaal
bevinden zich enkele bedrijven. Op dit moment is er een beperkte nautische toegang voor
binnenvaartschepen tot de bedrijven aan de kanaalarm.
Door de komst van de Seine-Schelde verbinding (medio 2016) wordt verwacht dat overslag
op binnenvaartschepen in de kanaalzone toeneemt. Havenbedrijf Zeeland Seaports wil
transport door middel van binnenvaart stimuleren. Om de verwachte groei in de binnenvaart
te faciliteren en te stimuleren dienen binnenvaartgerelateerde kavels of zogenaamde natte
kavels ontwikkeld te worden. Het gebied rondom het zijkanaal biedt mogelijkheden om deze
kavels te realiseren. Bedrijven die gebruik willen maken van binnenvaart kunnen zich
vestigen op te ontwikkelen kavels aan het zijkanaal.
Op dit moment is een schaalvergroting van binnenvaartschepen gaande, waardoor
aanpassingen van vaarwegen bijna onvermijdelijk zijn. Zijkanaal C dient in de toekomst
bevaarbaar te zijn voor het maatgevend Groot Rijnschip (CEMT klasse Va) van
135x11,40x4,50 meter. Dit schip is het ontwerpschip voor een verbreding en verdieping
(reconstructie, fase 2) van het zijkanaal.
Om de nautische toegang tot de bedrijven aan het huidige zijkanaal te verbeteren worden
twee oplossingen geschetst. Deze oplossingen worden uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 is
een plaatselijke verdieping van de vaarweg, waardoor de nautische toegang tot de bedrijven
hersteld wordt. Deze fase wordt uitgevoerd voor de huidige CEMT klasse II schepen.
Fase 2 is een verdere verdieping van de vaarweg. Ook wordt de vaarweg verbreed. De
verbreding en verdieping van het zijkanaal wordt de reconstructie van de vaarweg genoemd.
Door reconstructie van het zijkanaal, kan het Groot Rijnschip de (toekomstige) bedrijven aan
de kanaalarm bereiken.
Voor de reconstructie van het zijkanaal en de ontwikkeling van kavels in het plangebied
rondom het zijkanaal, zijn twee varianten opgesteld. Door middel van een variantenstudie is
onderzoek gedaan naar de beste variant. De belangrijkste voordelen van variant 1 ten
opzichte van variant 2 worden weergegeven. Variant 1 voorziet in een insteekhaven, die ter
plaatse van de Axelse Sassing gerealiseerd zal worden. Rondom de insteekhaven kunnen
binnenvaart gerelateerde bedrijven zich vestigen. Hierdoor worden ten opzichte van variant 2
18 ha meer benutbare natte kavels ontwikkeld. Doordat er meer natte kavels uitgegeven
kunnen worden, zijn er ook meer laad/losplaatsen. Ook heeft de zwaaikom in variant 1 een
gunstigere ligging. Door deze gunstige ligging wordt voorkomen dat binnenvaartschepen
achteruit naar de zwaaikom moeten varen. Variant 2 heeft ten opzichte van variant 1 ook
enkele voordelen. Variant 2 voorziet in ca. 17 ha meer benutbare droge kavels. Ook de
afwikkeling van wegverkeer is in variant 2 beter. Omdat variant 1 hoog scoort op belangrijke
criteria zoals het aantal laad/losplaatsen en het oppervlakte benutbare kavels, wordt variant
1 uitgewerkt tot het definitieve plan.
Zijkanaal C wordt uitgevoerd in een enkelstrooks vaarwegprofiel. In dit profiel is passeren en
keren onmogelijk. Daarom wordt het zijkanaal voorzien van een zwaaikom waar een Groot
Rijnschip kan keren. De zwaaikom wordt gesitueerd in de monding van een insteekhaven,
die ter plaatse van de Axelse Sassing (oostzijde van het zijkanaal) gerealiseerd wordt. De
IV
insteekhaven krijgt een lengte van 490 meter. Maatgevende binnenvaartschepen kunnen in
de insteekhaven over een lengte van 324 meter aan beide zijden aanmeren. De
binnenvaartgerelateerde bedrijven kunnen zich vestigen op kavels aan weerszijden van
Zijkanaal C en de insteekhaven. Er wordt gekozen voor een kanaaldoorsnede in bakprofiel,
zodat bedrijven zich aan beide zijden van de vaarweg kunnen vestigen. De breedte van het
zijkanaal wordt 55,70 meter en de vaarwegdiepte 5,50 meter. Het Groot Rijnschip kan dan
met een kielspeling van 1 meter varen. Voor het ontwerp van de reconstructie wordt
uitgegaan van het theoretische kanaalpeil NAP +2,13 meter.
Door de reconstructie van Zijkanaal C en de ontwikkeling van kavels rondom het zijkanaal
moet de infrastructuur gewijzigd worden. De kabels en leidingen in het gebied zullen
opgenomen worden in een leidingstraat, die het gebied zal doorkruisen. Ten westen van het
plangebied zal de leidingstraat het zijkanaal kruisen.
Zeeland Seaports wil in de toekomst een buisleidingstraat door het gebied rondom het
zijkanaal aanleggen. Deze buisleidingstraat of Multi Utility Provider is een transportmodaliteit
voor warmte, CO2, elektriciteit, gas en biodiesel. De reststoffen CO2 en warmte kunnen via
de buisleidingenstraat uitgewisseld worden tussen verschillende industrieën. In het
afstudeerrapport wordt een mogelijke locatie voor de kanaalkruising van de Multi Utility
Provider aangegeven.
De kanaalkruisingen van de leidingstraat en de Multi Utility Provider worden uitgevoerd door middel van horizontaal geboorde boringen

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
InstituutDelta Academy
PartnersZeeland Seaport, Terneuzen
Datum2009-06-19
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk