De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ankyloglossie screenen ?/!

Genomineerd voor de HZ Stern 2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ankyloglossie screenen ?/!

Genomineerd voor de HZ Stern 2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

anleiding Het was in de achttiende eeuw de gewoonte van vroedvrouwen om bij elke pasgeborene het frenulum lingua, ofwel de tongriem, met hun vingernagels door te snijden om zo onder andere borstvoedingsproblemen te voorkomen. Tegenwoordig wordt bij het merendeel van de pasgeborenen het frenulum lingua niet direct na de geboorte gecontroleerd. Waar sprake is van ankyloglossie bij de pasgeborene resulteert dit in de meeste gevallen tot borstvoedingsproblemen.
Onderzoek wordt gedaan naar de aanpak van verloskundigen werkzaam in de eerste lijn in Nederland ten aanzien van controle op ankyloglossie.

Methode Het onderzoek omvat een kwantitatief dwarsdoorsnedeonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een aselecte steekproef. Een digitale enquête met 27 vragen is opgesteld en verspreid onder 142 zelfstandige verloskundigenpraktijken in Nederland. Na verzameling van de gegevens werden de resultaten geanalyseerd met behulp van het programma 'Predictive Analytics SoftWare'.

Resultaten Aan dit onderzoek hebben 81 verloskundigen deelgenomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 63% van de onderzoekspopulatie tijdens de opleiding of middels een bijscholing onderwezen is op gebied van ankyloglossie. Van de respondenten heeft 98% niet geleerd een frenulotomie uit te voeren. Verder is naar voren gekomen dat in 42% van de deelnemende praktijken geen richtlijnen aanwezig zijn waar ankyloglossie in genoemd wordt. In praktijken waar dergelijke richtlijnen wel beschikbaar zijn, ook 42%, wordt door slechts een deel van de verloskundigen hier ook naar gehandeld. Van de deelnemende verloskundigen geeft 77% aan dat het frenulum lingua van iedere pasgeborene gecontroleerd moet worden bij het eerste lichamelijk onderzoek. Tegelijkertijd blijkt dat verloskundigen dit maar deels in de praktijk te brengen.

Discussie De aanwezige richtlijnen in de deelnemende praktijken is niet in alle gevallen in lijn met wat de literatuur beschrijft. Daarbij blijkt uit dit onderzoek dat verloskundigen de beschikbare richtlijnen maar deels in praktijk brengen. Ook strookt de mening van verloskundigen in veel gevallen niet met hun handelswijze. Hier is verbetering in mogelijk.

Conclusie Een groot deel van de verloskundigen laat zich bijscholen op gebied van ankyloglossie en in enkele gevallen wordt contact gezocht met collega's binnen hetzelfde werkveld die meer kennis en ervaring hebben op dit gebied. Veel verloskundigen vinden de aanwezigheid van borstvoedingsproblemen vroeg genoeg om het frenulum lingua van de pasgeborene te controleren en zo nodig in te grijpen. Dit blijkt uit wat verloskundigen zelf aangeven in hoeverre zij vinden dat gecontroleerd zou moeten worden op ankyloglossie en in hoeverre zij dit daadwerkelijk in de praktijk doen.

Aanbevelingen In de opleiding voor verloskundigen en verpleegkundigen kan meer aandacht besteed worden aan ankyloglossie en de behandeling daarvan. Dit in verband met de mogelijke borstvoedingsproblemen als gevolg van deze congenitale afwijking. Ook in het werkveld kan ankyloglossie meer onder de aandacht gebracht worden om zo het bewustzijn bij verloskundigen omtrent ankyloglossie te vergroten wat mogelijk een toename in de mate van screening bewerkstelligt. Meer onderzoek zou gedaan kunnen worden naar de mate waarin vrouwen daadwerkelijk stoppen met de borstvoeding vanwege ankyloglossie bij de pasgeborene.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2014-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk