De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medicatieveiligheid begint met een m maar start bij jou!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Medicatieveiligheid begint met een m maar start bij jou!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Wereldwijd heeft patiëntveiligheid en medicatieveiligheid als onderdeel hiervan, een hoge prioriteit. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er nog veel winst te behalen valt op het gebied van medicatieveiligheid. Medicatiefouten kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij ouderen, in het bijzonder kwetsbare ouderen, is maatwerk betreffende medicatie geboden. Risico’s op intoxicaties, bijwerkingen en interacties zijn door het grote medicatiegebruik bij deze ouderen aanzienlijk. Ter bevordering van de medicatieveiligheid zijn de ‘veilige principes in de medicatieketen’ opgesteld. Onderzoek wordt gedaan naar de mate van werken volgens de aanbevelingen van de ‘veilige principes’ omtrent het gereed maken en toedienen/registreren van medicatie door verpleegkundigen en verzorgenden binnen de verpleeghuissetting van WVO Zorg.
Methode Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 153 verpleegkundigen en verzorgenden met behulp van een zelf ontwikkelde digitale enquête. De data zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het programma IBM (SPSS) versie 22.0.
Resultaten Van de 153 uitgezette enquêtes zijn er 79 ingevuld (52%). Van de respondenten geeft 94% aan enkel medicatie te geven indien zij daartoe bevoegd en bekwaam zijn. Daarnaast geeft 86% aan geconcentreerd te kunnen werken en worden de ‘vijf rechten’: juiste medicatie, juiste dosis, juiste wijze, juiste tijd en juiste cliënt in circa 80% van de gevallen opgevolgd. Het geven van medicatie op de juiste tijd vormt hierin een uitzondering; hier ligt het percentage een stuk lager. Bepaalde aspecten gaan daarentegen nog niet geheel volgens de ‘veilige principes’. Wijzigingen in medicatie wordt in 28% van de gevallen niet uitgevoerd door de apotheek, in ruim 22% wordt nog medicatie bijgeschreven op de toedienlijst en daarnaast is niet iedereen op de hoogte van handelingen waarvoor een uitvoeringsverzoek nodig is. Apart daarvan geeft 53% van de respondenten aan niet bekend te zijn met de ‘veilige principes’.
Discussie Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft niet bekend te zijn met de ‘veilige principes’ terwijl in grote mate volgens deze wordt gewerkt. Daarnaast is het opvallend dat meer dan driekwart van de respondenten aangeeft geconcentreerd te kunnen werken, terwijl bijna de helft aangeeft gestoord te worden. Tevens geven bijna alle respondenten aan enkel medicatie te geven indien zij daartoe bevoegd en bekwaam zijn, maar daarentegen zijn niet alle respondenten op de hoogte van handelingen waarvoor een uitvoeringsverzoek nodig. Dit kan resulteren in het uitvoeren van handelingen waartoe respondenten niet bevoegd zijn.
Conclusie Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in grote mate gewerkt wordt volgens de aanbevelingen van de ‘veilige principes’ omtrent het gereed maken en toedienen/registeren van medicatie. Wel moet worden opgemerkt dat een aantal reeds vermelde zaken niet geheel verlopen volgens de ‘veilige principes’.
Aanbevelingen Een eerste aanbeveling betreft het kritisch kijken naar mogelijkheden voor het invoeren van een beschermde medicatietijd. Daarnaast wordt aanbevolen het onderzoek te herhalen waarbij meer wordt ingegaan op de achterliggende gedachten voor het wel of niet volgen van de ‘veilige principes’. Tenslotte wordt de opleiding geadviseerd farmacologie meer centraal te laten staan gedurende de hele opleidingsperiode.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk