De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zeeuwse veelplegers & recidive

kwalitatief onderzoek naar het terugdringen van recidive onder de veelplegers in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zeeuwse veelplegers & recidive

kwalitatief onderzoek naar het terugdringen van recidive onder de veelplegers in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelen die beschreven staan in de missie van de verslavingsreclassering zijn onder andere, het bijdragen aan een veilige samenleving door het voorkomen of beperken van individuele of maatschappelijke schade die voortkomen uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen. Daarnaast behoort het terug dringen van recidive tot een belangrijk doel binnen de missie van de verslavingsreclassering. Wat binnen de verslavingsreclassering in Zeeland opvalt, is dat het aantal veelplegers toe neemt. Dit komt niet overeen met de landelijke cijfers die juist een daling van het aantal veelplegers laat zien. Vanuit Emergis verslavingsreclassering is de opdracht gekomen om te onderzoeken hoe het komt dat veelplegers in de regio Zeeland recidiveren. Daarnaast ligt de vraag in welk opzicht en op welke wijze de verslavingsreclassering beter kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie van veelplegers.

In dit kwalitatief onderzoek is er onder acht respondenten semigestructureerde interviews afgenomen. Deze interviews zijn geanalyseerd en de onderzoeksresultaten zijn aan de geraadpleegde theorieën en literatuur gekoppeld. Hierdoor kon er antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag “Hoe kan de terugval in delictgedrag van veelplegers, bekend bij Emergis verslavingsreclassering en in de leeftijd vanaf achttien jaar, tijdens en na hun proeftijd terug gedrongen worden”. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van drie deelvragen. “Hoe verloopt de opvang na detentie?”, “Hoe verloopt de resocialisatie na detentie?” en “Wat motiveert de cliënt om niet te recidiveren?”.

De resultaten uit het onderzoek geven veel verschillende oorzaken aan die ten grondslag kunnen liggen aan de toename van recidive. De problemen waar veelplegers tegen aan lopen zijn divers maar er zijn ook overeenkomsten. De respondenten geven aan dat ze problemen hebben op het gebied van verslaving, psychisch welbevinden en praktische zaken zoals huisvesting, financiën en dagbesteding. Bijna alle respondenten geven aan dat ze ontevreden zijn over de nazorg die ze tijdens en na detentie ontvangen hebben. Men zou tijdens detentie al contact willen hebben met de hulpverlening waar ze na detentie contact mee zullen hebben. Meerdere respondenten geven aan dat dat ze weinig “goede” contacten hebben en dat het merendeel van hun vrienden ook drugs gebruiken of delictgedrag vertonen. Door verschillende redenen krijgen ze het niet voor elkaar om zelf een pro-sociaal netwerk op te bouwen.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen om aandacht te hebben voor de cliënt-ontwikkeling in relatie tot de probleemafwikkeling. Daarnaast wordt motivatie, het ontwikkelen van een pro-social netwerk en een vervolgonderzoek in de aanbevelingen meegenomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerEmergis verslavingsreclassering
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk