De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Volledig pakket thuis, thuis wonen met intensieve begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Volledig pakket thuis, thuis wonen met intensieve begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over het opstarten van een nieuw ambulant team binnen een ziekenhuis voor geestelijke gezondheidzorg in Zeeland, als gevolg van de trend van ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg van Nederland. Door de afname van klinische bedden binnen de GGZ zal een grotere groep mensen gebruik gaan maken van ambulante zorg. Voor het opstarten van deze nieuwe vorm van ambulante zorg, was er geen langdurige intensieve thuisbegeleiding mogelijk in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland.
Op 1 maart 2013 is Emergis begonnen met het Volledig pakket thuis in de vorm van een pilot. Deze pilot loopt tot 1 januari 2014 en daarna zal beslist worden of deze vorm van zorg voldoende aansluit op de behoeften en de beleving van de cliënten die deze zorg nodig hebben, zodat het project gecontinueerd kan worden. Het volledig pakket thuis biedt thuiszorg aan die gelijk staat aan zorg die verleend wordt in een beschermde woonvorm. Het doel van het VPT richt zich op opname preventie of verkorten van de opname duur. VPT is niet gebonden aan een bepaald ziekte beeld en richt zich op de wensen en behoeftes van de cliënt. Belevingsgericht zorg staat centraal.
Gedurende het onderzoek is er gewerkt met de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre wordt dezelfde tevredenheid van zorg ervaren bij het Volledig Pakket Thuis in vergelijking met een klinische opname en wat zijn de voordelen van het volledig pakket thuis in vergelijking met een klinische opname?
De vraag is beantwoord aan de hand van tien afgenomen interviews. Vijf interviews zijn afgenomen bij cliënten die VPT ontvangen en de andere vijf interviews zijn afgenomen bij verpleegkundigen die de VPT-zorg leveren. 80 % van de geïnterviewde cliënten is ooit opgenomen geweest in een GGZ kliniek. De interviews zijn geanalyseerd doormiddel van de stappen die genoemd worden voor het analyseren van een kwalitatief onderzoek in het boek: Wat is onderzoek? (Verhoeven, 2011).

De verkregen gegevens vanuit de interviews afgenomen bij de cliënten die VPT ontvangen zijn geanalyseerd en geven antwoord op de deelvragen en de centrale vraag van het onderzoek.
Opvallend gegeven dat uit de afgenomen interviews naar voren komt is dat alle vijf de respondenten tevreden zijn over de geleverde zorg en graag verder zouden willen gaan met het ontvangen van deze zorg zolang het nodig is. Verbeterpunten vanuit de cliënten die VPT ontvangen komen minimaal naar voren en zijn niet eenduidig . Waar een respondent aangeeft meer structuur en vastigheid te willen, zegt een andere respondent dat het flexibele karakter van de zorg precies goed is.

Ook de interviews die afgenomen zijn bij de verpleegkundigen zijn geanalyseerd en geven antwoord op de centrale vraag en de deelvragen van het onderzoek. Vanuit de interviews komt naar voren dat de verpleegkundigen tevreden zijn over de nieuwe vorm van ambulante zorg, maar zij geven ook aan dat ze deze vorm van zorgverlening als intensief ervaren. Een aantal van de respondenten van de groep verpleegkundigen geeft aan dat hun hart meer ligt bij kortdurende ambulante zorg in plaats van langdurige ambulante zorg, ondanks deze gevoelens zijn de uitkomsten van de interviews over het algemeen positief.
Vanuit de verkregen resultaten van de afgenomen interviews zijn tot slot aanbevelingen voor de voortgang van het VPT opgesteld.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersEmergis, Middelburg
Datum2014-02-28
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk