De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rivierstenen in de waterbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rivierstenen in de waterbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeerwerk is uitgevoerd in opdracht van aannemingsbedrijf Martens en van Oord uit Oosterhout. Het betreft een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een reststroom rivierstenen in oeverbekledingen.
De hoofdvraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is als volgt geformuleerd:
Hoe kan de grove fractie (>65mm) uit de graderingfabriek commercieel interessant toegepast worden in oeververdedigingsconstructies van het project Avelingen, rekening houdend met de gestelde projecteisen?
Het onderzoek bestaat uit het onderzoeken naar de toepassingsmogelijkheden van grove stenen als toepassing in oeverbekledingen. Deze reststroom rivierstenen ontstaat bij een zandwinningproces, waarbij een grove fractie stenen geen directe toepassingsmogelijkheid kent, en als restfractie opgeslagen wordt.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee hoofdonderdelen. In eerste instantie zijn de toepassingsmogelijkheden in oeverbekledingen van het project Avelingen onderzocht. Het tweede hoofdonderdeel betreft het maken van een bekledingsontwerp voor een overlaatdam, waarbij de toepassing van de reststroom rivierstenen zal worden onderzocht. In het eerste onderdeel van het onderzoek is daarbij alleen gekeken naar de verwerking van de restfractie. In het tweede onderdeel is een compleet ontwerp gemaakt van de bekleding van de overlaatdam waarbij de toepassing van de restfractie als subdoelstelling is gegeven.

Het onderzoeken naar de toepasbaarheid van de restfractie in oeverbekledingen in Avelingen heeft ertoe geleid dat duidelijk is geworden dat de toepassingsmogelijkheden in de oeverbekledingen beperkt zijn. De stabiliteit van de restfractie is beperkt door de geringe diameter van de stenen. De geringere doorsnede zorgt voor beperkte toepassingsmogelijkheden van de restfractie in toplagen. Andere toepassingen in filterlagen of als uitvullaag op een geotextiel zijn echter wel mogelijk. Dit onderzoek is beperkt gebleven tot het onderzoeken naar de toepassingen van de restfractie als losse stenen. Bewerkingen die stabiliteitsverhogend werken, zoals het toevoegen van kunstharsen, zijn in dit onderzoek achterwege gelaten. Deze bewerkingen zijn voor de verstrekker van deze opdracht niet interessant, omdat hiermee de commerciële toepassing in het geding komt. Uit het eerste deel van het onderzoek is daarom gebleken dat de toepassing van de restfractie alleen in filterlagen en uitvullagen mogelijk is.

Het tweede onderdeel van de afstudeeropdracht bestaat uit het ontwerpen van de bekleding van een overlaatdam. Deze dam wordt aangelegd tussen twee nieuw te graven havens. Bij lage waterstanden zal deze dam zorgen voor rustig vaarwater en bij hogere waterstanden zal het water over de dam heen stromen en waardoor het havengebied fungeert als breder stromingsbed van de rivier. Bij het ontwerpen van de bekleding van de dam zijn aan de hand van zogenaamde 2D modellen de optredende belastingen bepaald. Bij hogere waterstanden zal de dam overstromen en wordt de bekleding van de dam belast op langsstroming. Omdat de dam als een overlaat functioneert in een waterloop ontstaan bijzondere stromingsbeelden rondom deze dam. Uiteindelijk is aan de hand van deze belasting een bekledingsontwerp gemaakt. In dit ontwerp is geen toepassing gevonden voor de verwerking van de restfractie in toplagen. De toepassing van de restfractie als uitvullaag op een geotextiel kan echter ook op de overlaatdam plaatsvinden. Hiermee is de toepasbaarheid van de restfractie aangetoond.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersMartens en van Oord, Oosterhout
Datum2012-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk