De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scheppers van het landschap

De huidige hydromorfologische toestand van de waterlichamen in het Midden- & Zuid-Limburgse land

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Scheppers van het landschap

De huidige hydromorfologische toestand van de waterlichamen in het Midden- & Zuid-Limburgse land

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het in werking treden van de kader richtlijn water (KRW) in 2000, is het de taak voor de waterbeheerders om het grond- en oppervlakte wateren in een goede kwaliteit te krijgen en te houden. Naast biologische en fysische- en chemische kwaliteitselementen is ook hydromorfologie één van de te monitoren kwaliteitselementen. De hydromorfologische toestand is nodig om een goede ecologische toestand (GET) te kunnen halen. Daarnaast zijn de kwaliteitselementen bepalend voor het afleiden van het maximaal ecologische potentieel (MEP) van sterk veranderde en kunstmatige wateren. Biologische, fysische- en chemische kwaliteitselementen worden jaarlijks geactualiseerd en zijn bij het waterschap bekend. De hydromorfologische kwaliteitselementen zijn niet actueel en onderzoeksresultaten liggen verspreid over verschillende bij verschillende personen.

In dit rapport is met behulp van de methode zoals beschreven in het Handboek Hydromorfologie (van Dam et al., 2007; Osté et al., 2013) de hydromorfologische toestand van de 20 KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas bepaald. Van de 18 beschreven parameters zijn er 10 beoordeeld. Data met betrekking tot het bepalen van de hydromorfologische toestand zijn ingevoerd in ARCGis. Bij een volgende beoordeling van de hydromorfologische toestand kan nieuw verkregen data ingevoerd worden in ARCGis waarna de nieuwe scoren berekend zal worden door het programma. De resultaten van de beoordeling lopen uiteen. De Roer en de Rodebeek Vlodrop verkeren in een goede hydromorfologische toestand. Waterlichamen die in een slechte hydromorfologische toestand verkeren zijn: Maasnielderbeek benedenloop, Geleenbeek en de Anselderbeek. De overige 15 waterlichamen verkeren in een matige of ontoereikende hydromorfologische toestand.

De score voor de parameters grondwater, landgebruik oever en landgebruik beekdal zijn over het algemeen slecht. De parameter landgebruik oever zal in de komende jaren nog verbeterd kunnen worden. Voor de parameters grondwater en landgebruik beekdal is er weinig voortgang te boeken omdat het grondwater zich van nature op veel plaatsen ‘ver’ onder het maaiveld bevind en omdat onnatuurlijke landgebruiksvormen als stedelijk gebied en landbouwgronden niet zomaar een natuurlijke landgebruiksfunctie kunnen krijgen.
Het verwijderen van barrières en het herinrichten van beektrajecten waar mogelijk zijn maatregelen die de hydromorfologische toestand de komende jaren kunnen verbeteren. Door deze maatregelen toe te passen zullen de scores voor de parameters passeerbaarheid barrières voor sediment, passeerbaarheid barrières voor vissen, bereikbaarheid voor vissen, mate van vrije afstroming, beekloop, landgebruik oever en mate van natuurlijke inundatie verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersWaterschap Roer en Overmaas
Datum2014-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk