De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agrariërs en awareness

Zeeuwse Agrariërs en een zoet-zout-kartering van de bodem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agrariërs en awareness

Zeeuwse Agrariërs en een zoet-zout-kartering van de bodem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zeeland is door de geologische geschiedenis van herhaalde overstroming en inpoldering, samen met het actuele feit dat het omgeven is door zout water, een gebied met veel zout grondwater en zoute kwel. Deze verzilting neem toe en zorgt samen met de onbalans tussen vraag en aanbod van zoet regenwater voor problemen met de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw. Hierbij moet vooral gedacht worden aan zowel droogtestress en –schade als aan zoutstress en –schade.
"Beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw is een belangrijk aandachtspunt in het licht van de geleidelijk toenemende verzilting", aldus het beleidsplan 2012-2015 van de Provincie Zeeland. (Provinciale Staten van Zeeland, 2012). Daarom streeft de provincie samen met andere partijen een goede kwaliteit en kwantiteit na van het oppervlakte- en grondwater binnen de provinciegrenzen en stelt regels op voor oppervlakte- en grondwateronttrekkingen.
In dit kader is het project GO-FRESH (zoetwateropslag in kreekruggen en zoetwaterlensverdikking op schorgronden) gestart met drie proefprojecten. Daarnaast draait het FRESHEM-project, waarbij door middel van elektromagnetische metingen een zoet- en zoutwaterlagenkaart van de Zeeuwse bodem wordt gecreëerd.
De Provincie wil graag weten hoe de Zeeuwse agrariërs staan tegenover deze projecten en of zij denken van de kaart gebruik te gaan maken.
Door middel van een enquête en interviews is informatie verzameld. Hieruit blijkt dat zoet waterbeschikbaarheid door agrariërs als zeer belangrijke productiefactor wordt beschouwd. Zeker wanneer de natuurlijke neerslag in combinatie met het peilbeheer van het waterschap niet voldoet, wordt de noodzaak van een goed alternatief gevoeld. Een gebrek aan zoet water leidt vooral tot droogtestress, wat de hoeveelheid en kwaliteit van de oogst beïnvloedt. Zoutstress treedt vooral op waar de zoutwaterlaag dicht aan de oppervlakte komt. De verwachting is dat de toekomstige zoetwatersituatie alleen maar uitdagender wordt door toenemende temperaturen en extremen in neerslaghoeveelheid.
Er is zeker vraag naar een afdoende zoetwatervoorziening. Hierbij kijkt men vooral naar de overheid. Ondanks de communicatie die er reeds is geweest over GO-FRESH en FRESHEM zijn agrariërs gemiddeld genomen nog tamelijk onbekend met de mogelijkheden en potentiele toepassingsperspectieven in relatie tot hun eigen bedrijfsvoering.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersProvincie Zeeland, Middelburg
Datum2015-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk