De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderenmishandeling, weten we wel waar we mee bezig zijn?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderenmishandeling, weten we wel waar we mee bezig zijn?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Op 1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden, welke professionals kan helpen snel en adequaat te reageren bij signalen en vermoedens van mishandeling. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een basisstappenplan opgesteld, bestaande uit vijf stappen. Doel hiervan is om hulpverleners stapsgewijs door het proces van signalering tot aan het moment van melden te leiden. Elke zorgorganisatie is verplicht aan de hand van deze vijf stappen een eigen protocol op te stellen waarmee binnen de eigen organisatie gewerkt gaat worden. Om op een juiste manier met de meldcode te kunnen werken, moeten werknemers op de hoogte zijn van de kenmerken en signalen van ouderenmishandeling. Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de mate waarin werknemers van verpleeghuis het Parkhuis in Dordrecht op de hoogte zijn van de vormen en signalen van ouderenmishandeling en in hoeverre voor de medewerkers barrières bestaan welke het doen van een melding kunnen belemmeren.
Methode: Het uitgevoerde onderzoek is kwantitatief, waarbij gebruik gemaakt is van survey-onderzoek. De gebruikte enquête is een zelf opgestelde vragenlijst. In totaal zijn 314 enquêtes uitgezet. De onderzoeksgroep varieert in de functie van helpende tot teamleider. Er is geen steekproef genomen, omdat alle werknemers binnen de onderzoeksgroep benaderbaar waren. De gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistiek programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versie 20.0.
Resultaten: In totaal hebben 146 werknemers de enquête ingevuld, dit is een respons van 46,5%. De respondenten weten de vormen en signalen niet allemaal met elkaar te koppelen. Slechts 50% van de respondenten benoemd de eerste stap uit de meldcode juist, namelijk waargenomen signalen bespreekbaar maken of rapporteren. Werknemers geven aan zich over het algemeen vrij te voelen tot het doen van een melding wanneer zij ouderenmishandeling signaleren en ervaren enkel de barrières ‘angst om iemand vals te beschuldigen of zich te vergissen’, ‘onzekerheid: klopt het wel wat ik denk?’ en ‘ongeloof: het zich niet kunnen voorstellen bij juist díe collega/zorgvrager/familie’.
Discussie: Het blijkt dat de werknemers niet geheel op de hoogte zijn van de eerste stap uit de meldcode en de vormen en signalen van ouderenmishandeling. De literatuur beschrijft dat het leren herkennen van signalen de eerste stap is die hulpverleners kunnen zetten naar een betere aanpak van ouderenmishandeling. Professionals die werken met een meldcode, grijpen drie keer zo vaak in als collega’s die geen meldcode gebruiken. Uit de literatuur blijkt dat er barrières bestaan om meldingen omtrent ouderenmishandeling te maken, waarvan er door de respondenten slechts drie werkelijk als ‘barrière’ gezien worden, zie resultaten. De resultaten binnen dit onderzoek laten een ander beeld zien dan de literatuur.
Conclusie: De werknemers zijn niet geheel op de hoogte van de vormen en signalen omtrent het onderwerp ouderenmishandeling en zijn niet goed op de hoogte van de eerste stap uit de meldcode. De meerderheid van de respondenten geeft aan slechts drie barrières te ervaren en werknemers voelen zich over het algemeen vrij tot het doen van een melding wanneer zij iets signaleren.
Aanbevelingen: De eerste aanbeveling die gedaan kan worden is het scholen van medewerkers over de vormen en signalen van ouderenmishandeling en het scholen van de medewerkers ten aanzien van de inhoud van de meldcode. Daarnaast wordt vervolgonderzoek naar de ervaren barrières, het doen van herhaalonderzoek na de aanbevolen scholingen en het doen van herhaalonderzoek over een grotere populatie om een generaliseerbare uitspraak te kunnen doen aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHet Parkhuis, Dordrecht
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk