De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laaggeletterd? Het zal me een zorg zijn!

Een onderzoek naar de rol van processen bij risicobeheersing van laaggeletterdheid binnen WVO Zorg

Laaggeletterd? Het zal me een zorg zijn!

Een onderzoek naar de rol van processen bij risicobeheersing van laaggeletterdheid binnen WVO Zorg

Samenvatting

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Een groot deel van deze doelgroep is actief op de arbeidsmarkt. 9,7% van de laaggeletterden zou werkzaam zijn in de sector Zorg en Welzijn. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken of dit probleem ook binnen WVO Zorg speelt. WVO Zorg krijgt namelijk signalen dat de taalvaardigheid van een deel van de medewerkers minder goed is dan voor een goede taakuitoefening nodig is. De organisatie erkent dan ook dat laaggeletterdheid onder medewerkers risico’s in de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Echter bestaat onvoldoende zicht op de aard en mate van de organisatierisico’s. Ook is geen of beperkt inzicht in de manier waarop processen kunnen bijdragen aan het verminderen van risico’s van laaggeletterdheid.
Het doel van het onderzoek is dan ook om in het kader van ‘goed werkgeverschap’ en kwaliteit van dienstverlening meer inzicht te krijgen in hoe de groep laaggeletterden geïdentificeerd kan worden en hoe processen kunnen bijdragen aan het terugdringen van organisatierisico’s.
Aan de hand van deze informatie is de hoofdvraag geformuleerd:
Hoe kunnen de huidige en/of toekomstige processen binnen WVO Zorg bijdragen aan het reduceren van organisatierisico’s als gevolg van laaggeletterdheid onder medewerkers?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode gebruikt. Hierbij zijn de theoretische deelvragen beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek en zijn de praktische deelvragen beantwoord aan de hand van interviews en een enquête.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er weinig tot geen zicht is op de omvang van het probleem binnen de organisatie. Uit de dataverzameling blijkt ook dat er vanuit medewerkers wel vraag is naar meer ondersteuning bij taal- en digitale vaardigheden. Opvallend is ook dat vrijwel alle respondenten aangeven dat het aanpassen of uitbreiden van tekstuele informatie met beeldmateriaal gewenst is.
Concluderend kan gezegd worden dat processen kunnen bijdragen aan het reduceren van organisatierisico’s door taalvaardigheid een prominentere plek te geven binnen de organisatie en procesaanpassingen door te voeren. Ondersteuning bieden door het toetsen van taalvaardigheid en het bespreekbaar maken van problematiek, dragen bij aan het creëren van een goede leer- en organisatiecultuur. Aan de hand van de conclusie, worden aanbevelingen gedaan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Allereerst zal WVO Zorg het onderwerp laaggeletterdheid meer aandacht moeten geven. Om leidinggevenden beter te kunnen ondersteunen bij hun rol van herkennen en signaleren, is het advies om leidinggevenden te trainen en te coachen. Ook moeten de scholingsmogelijkheden onderzocht worden en is het belangrijk dat er een cultuur en werkklimaat ontstaat, waarin het bespreken van deze problematiek mogelijk is. Daarnaast het creëren van bewustwording voor het eigenaarschap van de medewerker, om duurzame inzetbaarheid een belangrijker thema te maken. Er wordt ook aanbevolen om vervolgonderzoek te doen en samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerWVO Zorg, Vlissingen
Datum2020-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk