De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veerkrachtige dijkvariant op ''Het Eiland''

veerkracht toepassen op de huidige kustverdediging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veerkrachtige dijkvariant op ''Het Eiland''

veerkracht toepassen op de huidige kustverdediging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het lectoraat ‘Waterveiligheid en Ruimtegebruik’ doet onderzoek naar de toepassing van veerkracht in deltagebieden. Om het begrip veerkracht concreet en bruikbaar te maken, is er door de projectorganisatie onderzoek gedaan naar de toepassing van veerkracht in de huidige kustverdediging. Hiermee is er een ‘’model veerkracht’’ opgesteld. Met dit onderzoek is er een gedegen oplossing gegeven om het achterland voor te bereiden op een verstoring en tevens andere problemen in de kustverdediging aan te pakken, daarbij kan gedacht worden aan ruimtegebrek en de stijgende zeespiegel. Met het opgestelde ‘’model veerkracht’’, wat uit het vooronderzoek naar voren is gekomen, is er gekeken naar het aangedragen casusgebied ‘’Het Eiland’’. Dit is gelegen nabij het station van Vlissingen en wordt van elkaar gescheiden door het sluizencomplex, welke de Westerschelde met het Kanaal door Walcheren verbind. Op “Het Eiland” bevinden zich de actoren bewoners, economie en ecologie waarmee rekening gehouden diende te worden bij het nieuwe ontwerp van de veerkrachtige dijkvariant. Daarnaast zijn maatschappelijke veranderingen meegenomen welke spelen op “Het Eiland”. Zoals het in de toekomst ophogen van de Eilanddijk (hier ligt de focus op), de veroudering van de bebouwing, het achterblijven op de ontwikkelingen rondom het gebied (Dokje van Perry en Scheldekwartier) en het functioneren als snelste route richting het centrum.
Na het literair onderzoek naar het begrip veerkracht is gebleken dat het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van het aanpassingsvermogen leidt tot een veerkrachtige kustverdediging. Met deze twee bevindingen als uitgangspunt is er gekeken wat er nog meer nodig is om dit doel te bereiken. Aan de hand van het door de projectgroep ontwikkelde ‘’model veerkrachtige kustverdediging’’, te zien in de figuur hiernaast, kan het principe veerkracht worden toegepast op de huidige kustverdediging. Gaandeweg het onderzoek naar een veerkrachtige dijkvariant op “Het Eiland” zijn stappen en terugkoppelingen toegevoegd welke noodzakelijk zijn tijdens het proces om de kustverdediging veerkrachtig te maken.
Omdat voor de wijze van inrichting van ‘’Het Eiland’’ vele mogelijkheden denkbaar zijn, is er een studie verricht naar de stakeholders in het projectgebied. Hieruit volgden aanvaardbare grenzen die weer tot uitgangspunten hebben geleid. Op basis van het principe veerkracht, een gebiedsinventarisatie, uitvoerbaarheid, kosten en aanvaardbare grenzen van de stakeholders zijn de volgende varianten beschouwd:
 Leven achter de dijk met een overslagbestendige dijk.
 Leven op of in de dijk aan de hand van een terpen dijk.
 Leven voor de dijk.
In het onderzoeksrapport is er naar de voorkeursvariant gekeken in de vorm van een overslagbestendige dijkvariant. Deze keuze komt voort uit een analyse in het vooronderzoek van de gestelde varianten. In het onderzoeksrapport ligt de focus in de bepaling van de hoeveelheid water die over de dijk stroomt wanneer deze overslagbestendig gemaakt zou worden. Daarnaast is er ook een stap gezet in het onderzoek naar de afmetingen van de Eilanddijk wanneer er volgens traditionele wijze versterkt wordt. Dit om een conclusie te kunnen trekken en om de kansen van een nieuw concept als de overslagbestendige dijk in te schatten.
Om de hoeveelheid overslag te bepalen is er gebruik gemaakt van de sinusfunctie van de getijkromme waarbij de waterstandsverlooplijn t.g.v. stormopzet van zowel 2040 als 2090 zijn opgeteld. Aan de hand van de parameters die per 0,01 m waterstandsstijging zijn opgesteld, is het overslagdebiet gedurende een
Figuur: Model veerkracht
stormverloop bepaald. Hierbij bleek dat tijdens de maatgevende storm in 2090 de havenkom, gelegen achter ‘’Het Eiland’’, het overslaande water kan bergen. Vervolgens is deze golfoverslag gecontroleerd door middel van de golfoploophoogte en het programma PC-overslag.
Om het overslaande water achter de dijk op te kunnen vangen, is er gekozen om een wadi constructie toe te passen. Dit geeft een kleine verlaging in het huidige maaiveld zodat het overslaande water geremd en tijdelijk gebord kan worden.
Om het achterland veerkrachtig te maken, is er gekeken naar een drietal afvoermogelijkheden om het water vanuit de wadi naar de havenkom te leiden. Deze waren als volgt:
 Het aanleggen van leidingen met een bepaalde h.o.h. afstand.
 Meerdere (grote) uitstroompunten door middel van lange duikers.
 Gecontroleerd door een sloot af laten stromen + leidingen of duikers onder de weg.
Uit onderzoek naar deze mogelijkheden is gebleken dat de laatste variant als meest geschikt beschouwd mag worden. Hierdoor wordt de omgeving zich er ook extra van bewust dat er een verstoring plaats kan vinden. Dit doordat de aanpassingen om het water af te voeren visueel waar te nemen zijn. Om een extra veiligheid in te bouwen, zal de nieuw te ontwerpen bebouwing op terpen geplaatst worden.
De grasmat is getoetst volgens de huidige normen uit het Veiligheid Toetsen op Veiligheid (VTV). Hierbij voldeed de grasmat aan het weerstaan van de kritische snelheden. Wel werd de grasmat bij het toetsingscriterium golfklap afgekeurd. Echter omdat de toe te passen formule de bermreductiefactor niet meeneemt, wordt er vanuit gegaan dat berm voldoende remmende werking geeft en dat de grasmat daarom niet zal falen. Verder zijn er vergelijkingen gemaakt tussen de bepaalde snelheden volgens het VTV en de resultaten van de oploopproeven. Belangrijkste conclusie die hierbij naar voren kwam, is dat het toepassen van een gemiddeld overslagvolume volgens de VTV grote verschillen geeft met de hydraulische metingen. In werkelijkheid treden er immers verschillende (grote) golfvolumes op met veel hogere snelheden.
Het onderzoek is vervolgd met oplossingsrichtingen te geven voor de overgangsconstructies in de overslagbestendige dijk. De volgende constructies zijn daarbij verder uitgewerkt:
 Overgang tussen opsluitbanden van de trappenconstructie met de grasmat.
 Overgang tussen bermconstructie en het boven-buitentalud.
 Overgang tussen bestaande en overslagbestendige dijk.
Met de oplossingsrichtingen van deze hulpconstructies en de aanbevelingen omtrent het achterland en de overslagbestendige dijk is er een globale kostenbepaling van het project weergegeven. Dat is met de huidige wijze van versterking vergeleken. Omdat het over globale kosten gaat zijn hier geen harde conclusies uitgetrokken. Wel kan er gezegd worden dat de kosten van een traditionele versterking en een overslagbestendige dijk met aanpassing van het achterland niet ver uitelkaar liggen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
PartnersHZ Lectoraat Waterveiligheid en ruimtegebruik
Datum2014-06-26
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk