De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bezwaarschriftenprocedure Rijkswaterstaat Dienst Zeeland : een onderzoek naar welke stappen er moeten worden ondernomen om de behandeling van bezwaarschriften inzichtelijk en gestructureerd te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De bezwaarschriftenprocedure Rijkswaterstaat Dienst Zeeland : een onderzoek naar welke stappen er moeten worden ondernomen om de behandeling van bezwaarschriften inzichtelijk en gestructureerd te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie onderzoekt welke stappen er moeten worden genomen om de behandeling van
bezwaarschriften inzichtelijk en gestructureerd te maken bij de afdeling Bestuurlijk Juridische
zaken en Vastgoed (BBV) van Rijkswaterstaat dienst Zeeland.
De hoofdvraag die beantwoord zal worden is:
Welke stappen moeten er worden ondernomen om de behandeling van bezwaarschriften omtrent de
Algemene wet bestuursrecht inzichtelijk en gestructureerd te maken, met als gevolg dat er binnen
de organisatie een eenduidige manier van behandeling van de bezwaarschriften zal ontstaan.
In hoofdstuk 1 wordt een duidelijk beeld gegeven van Rijkswaterstaat (RWS) dienst Zeeland. RWS
Zeeland zorgt ervoor dat de mensen binnen Zeeland droge voeten houden en gebruik kunnen maken
van goede infrastructuur. De cultuur binnen Rijkswaterstaat wordt een RADIO cultuur genoemd. Dit
betekent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en ondernemend.
In hoofdstuk 2 wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nader toegelicht. Deze wet is in 1994
ingevoerd met de volgende doelstellingen: bevorderen van de eenheid in het bestuursrecht,
systematiseren en vereenvoudigen van het bestuursrecht, codificeren van jurisprudentie en het
treffen van algemene voorzieningen. De Awb bestaat uit verschillende tranches. Momenteel zijn er
drie ingevoerd en de vierde wordt uiterlijk op 1 januari 2010 verwacht. Deze vierde tranche brengt
een belangrijke wijziging met zich mee, namelijk de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen. Door deze invoering kunnen burgers zich beschermen tegen de trage besluitvorming van
bestuursorganen.
In hoofdstuk 3 wordt de bezwaarschriftenprocedure toegelicht. Als een burger direct betrokken is
bij een besluit dan kan die hiertegen bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan. Als blijkt
dat het bezwaarschrift van de burger ontvankelijk kan worden verklaard dan is het bestuursorgaan
verplicht om de burger, en mogelijk andere belanghebbenden, in de gelegenheid te stellen om
gehoord te worden. Tijdens de hoorzitting komen alle betrokken partijen bijeen en worden ze in de
gelegenheid gesteld om hun kant van het verhaal te doen. De hoorzitting wordt geleid door een
hoorcommissie. Na afloop van de hoorzitting vindt de heroverweging plaats en uiteindelijk wordt er
een beslissing op bezwaar opgesteld. Tegen deze uitkomst kunnen beide partijen in beroep gaan bij
de rechtbank.
In hoofdstuk 4 wordt gekeken of de theorie die in hoofdstuk 3 is besproken ook wordt toegepast in
de praktijk. Uit onderzoek binnen de afdeling BBV blijkt dat er geen duidelijke rolverdeling
aanwezig is. Ook zijn er niet of nauwelijks standaardmodellen beschikbaar. Bij RWS Zeeland wordt
er gebruik gemaakt van een interne hoorcommissie. De afdeling BBV levert standaard de voorzitter
en juridisch medewerker voor de commissie. Hier kan ook een deskundige bij aanwezig zijn. Na
afloop van de hoorzitting bespreekt de commissie de zaak en wordt er een concept beslissing op
bezwaar opgesteld. Als de Hoofdingenieur-Directeur akkoord gaat dan wordt de definitieve
beslissing op bezwaar vastgesteld en naar de betrokken partijen gezonden. Wat opvalt is dat de
afdeling BBV geen gebruik maakt van een registratiesysteem om de bezwaarschriftenprocedure te
bewaken.
In hoofdstuk 5 wordt de rolverdeling binnen de bezwaarschriftenprocedure nader onderzocht. Het
blijkt dat bij de afdeling BBV de managementassistente, de juridisch medewerker en een juridisch
adviseur betrokken zijn bij de bezwaarschriftenprocedure. Er is ook onderzoek gedaan naar de
rolverdeling bij andere bestuursorganen als de Gemeente Middelburg, Waterschap Zeeuwse
Eilanden, Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat er gewerkt wordt
met een centrale rol binnen de bezwaarschriftenprocedure, namelijk die van secretaris. De
secretaris vervult zowel de juridische als de administratieve taken. Doordat er een centrale rol is
ontstaat er een aanspreekpunt en is het duidelijk wie overzicht heeft in een procedure.
In hoofdstuk 6 wordt gekeken of het invoeren van een registratiesysteem helpt om de
bezwaarschriftenprocedure te structureren. Aangezien RWS Zeeland niet werkt met een
registratiesysteem wordt er bij de eerder genoemde bestuursorganen gekeken hoe hun
registratiesysteem werkt. Hieruit blijkt dat Waterschap Zeeuwse Eilanden ook geen
registratiesysteem heeft en dat het systeem van de Provincie Zeeland te veel handelingen kent. De
systemen waar RWS Zuid-Holland en Gemeente Middelburg mee werken zijn gebruiksvriendelijk en
kosten niet veel tijd om bij te houden. Een ander onderwerp dat in dit onderzoek naar voor komt, is
7
het opstellen van een jaarverslag van de bezwaar -en beroepsprocedures. Door een jaarverslag op
te stellen krijg je inzicht in het aantal behandelde procedures en kan er verantwoording aan de
organisatie worden afgelegd.
In hoofdstuk 7 wordt gekeken of de communicatie tussen de afdeling die het primaire besluit neemt
en de afdeling BBV een rol speelt bij de bezwaarschriftenprocedure. Na onderzoek bij drie
verschillende districten van RWS Zeeland blijkt dat de communicatie met de afdeling BBV goed
verloopt. De afdeling BBV heeft met de twee waterdistricten twee maal per jaar overleg. Tijdens
dit overleg worden veranderingen in de wet doorgenomen. Het wegendistrict geeft wel aan dat het
graag 1 á 2 maal per jaar overleg zou willen hebben met alle districten en de afdeling BBV over de
stand van zaken. Ook zouden ze graag op de hoogte worden gehouden van relevante jurisprudentie.
Vanuit de afdeling BBV blijkt dat de districten nog te vaak zelf aan de haal gaan met ingewikkelde
zaken. Aangezien de afdeling BBV verantwoordelijk is voor de juridische controle binnen RWS
Zeeland zouden ze graag meer betrokken worden bij ingewikkelde zaken. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de communicatie tussen beide partijen vooral een rol speelt vóór aanvang van de
bezwaarschriftenprocedure.
In hoofdstuk 8 wordt antwoord gegeven op de deelvragen. Het blijkt dat de
bezwaarschriftenprocedure van RWS Zeeland zich redelijk verhoudt tot de procedure die genoemd
wordt in verschillende literatuur. Wel ontbreken er voldoende standaardmodellen en is de
rolverdeling niet duidelijk. De rolverdeling speelt een belangrijke rol. Door minder mensen binnen
de procedure te betrekken ontstaat er overzicht, zowel binnen de afdeling BBV als daarbuiten. Het
invoeren van een nieuwe rol die centraal in de bezwaarschriftenprocedure staat is daarom gewenst.
Deze persoon vormt een aanspreekpunt, bewaakt de termijnen en creëert overzicht en structuur.
Om de termijnen te bewaken en overzicht te creëren is het ook gewenst om een registratiesysteem
in te voeren. Dit registratiesysteem registreert de procedure en biedt de mogelijkheid om een
jaarverslag op te stellen.
Het is gebleken dat de communicatie tussen de besluitnemende afdeling en de afdeling BBV geen
rol speelt tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Wel speelt deze een rol in het traject hiervoor.
Als de besluitnemende afdelingen bij ingewikkelde zaken eerder contact opnemen met de afdeling
BBV dan kunnen bezwaren worden voorkomen.
In hoofdstuk 9 wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Dit wordt gedaan aan
de hand van enkele aanbevelingen.
Uit onderzoek is gebleken dat het nodig is om een registratiesysteem in te voeren en de rol van
secretaris binnen de afdeling BBV te implementeren. Hierdoor zal de bezwaarschriftenprocedure
overzichtelijker en meer gestructureerd verlopen. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om een
jaarverslag op te stellen. Ook het invoeren van voldoende standaardmodellen zorgt voor een
eenduidige manier van afhandeling van de bezwaren.
De communicatie tussen de besluitnemende afdeling en de afdeling BBV speelt een rol bij de
bezwaarschriftenprocedure. Door goede communicatie voorafgaand aan de
bezwaarschriftenprocedure kan het aantal bezwaren worden verkleind. Het is raadzaam dat de
juridisch adviseur die contactpersoon is voor een bepaald district hier twee maal per jaar overleg
mee heeft. Tijdens dit overleg kunnen de lopende bezwaren worden besproken en kan aangegeven
worden wanneer het verstandig is voor het district om contact op te nemen met de afdeling BBV.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
AfstudeerorganisatieRijkswaterstaat dienst Zeeland, Middelburg
Datum2009-09-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk