De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kosteneffectiviteit maatregelen voor Kaderrichtlijn Water

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kosteneffectiviteit maatregelen voor Kaderrichtlijn Water

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds eind 2002 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) van kracht gegaan. De centrale doelstelling van de KRW is het beschermen van oppervlaktewater- en grondwatersystemen en de daarmee samenhangende ecologische kwaliteit. De KRW verplicht Europese waterbeheerders om eind 2009 heldere doelstellingen vast te leggen voor het realiseren van een goede waterkwaliteit in 2015. In Nederland zijn de volgende waterbeheerders betrokken bij de KRW: het Rijk, provincies, gemeente en waterschappen. Gemeenten zullen samen met waterschappen en provincies maatregelen en kosten in beeld moeten brengen en uitvoeren om zo in 2015 de waterkwaliteit op orde te hebben.

De verantwoordelijkheid van gemeenten ligt bij de aanleg en onderhoudt van het rioolsysteem en de afwatering vanuit stedelijk gebied. Een van de maatregelen die een gemeente kan treffen in het kader van de KRW is het saneren van riooloverstorten en het afkoppelen van gemengde rioolsystemen. Deze maatregelen hebben als doel het reduceren van de vuilemissie vanuit het rioolsysteem op het oppervlaktewater. Met name nutriënten spelen een belangrijke rol voor het ecologisch herstel van watersystemen. De kosten van vuilreducerende maatregelen aan het rioolsysteem zijn hoog maar het effect is naar verwachting klein.

Aan de hand van een pilot studie met als onderzoeksgebied het stedelijk gebied van Winsum wilt het ingenieursbureau Tauw meer inzicht krijgen in de kosteneffectiviteit van maatregelen (saneren overstort en afkoppelen) aan het rioolsysteem . De centrale probleemstelling van het onderzoek is:

Wat is de kosteneffectiviteit van het saneren van riooloverstorten en het afkoppelen van het gemengde rioolsysteem in Winsum in het kader van de KRW?

Om deze vraag te beantwoorden zijn 4 onderzoeksfases doorlopen:
Fase 1: Beleid- en systeemanalyse
In deze fase is de KRW, het stedelijk watersysteem en het regionale watersysteem geanalyseerd
Fase 2: Opstellen Water- en stoffenbalans
In deze fase is het aandeel van het stedelijk watersysteem van Winsum op het regionale watersysteem (Boterdiep-Winsumerdiep) in kaart gebracht aan de hand van een water- en stoffenbalans
Fase 3: Kosteneffectiviteitanalyse van maatregelen
Met behulp van de water- en stoffenbalans is tot slot is de effectiviteit van maatregelen aan het rioolsysteem op de nutriëntvracht in het Boterdiep-Winsumerdiep bepaald. De effectiviteit is vervolgens in relatie gebracht met de kosten, hiermee is de kosteneffectiviteit bepaald.

Conclusies
Aan de hand van het onderzoek zijn een aantal conclusies getrokken:
· Het huidige aandeel van het rioolsysteem in Winsum op de totale nutriëntvracht in het Boterdiep-Winsumerdiep is zeer gering, namelijk 0,15 % voor stikstof en 0,07 % voor fosfor. Vanwege het geringe aandeel heeft het treffen van maatregelen aan het rioolsysteem van Winsum nauwelijks effect op de nutriëntvracht in het Boterdiep-Winsumerdiep
· Het verbeterd gescheiden afkoppelen is het meest effectief, maar qua kosten het duurst.
· Het saneren van de riooloverstorten is het meest kosteneffectief
· Het volledig gescheiden afkoppelen van het bestaande gemengde systeem zorgt voor een negatieve kosteneffectiviteit. Op jaarbasis zal het bestaande gemengde systeem een grotere stofvrachten lozen als het volledig gescheiden wordt afgekoppeld

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersTauw B.V.
Datum2007-11-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk