De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementation of climate adaptation

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementation of climate adaptation

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

1. Which urban locations in the province of Utrecht are the most vulnerable for the consequences of climate change?
De kwetsbaarheid van het stedelijk gebied in de provincie Utrecht wordt vooral blootgesteld aan hittestress, wateroverlast en droogte. De sterk verharde gebieden met bebouwing gebouwd voor 1945 met een ondergrond van veen en klei hebben de grootste gevoeligheid. In de stad Utrecht betreft dit de Soutterain woningen waarbij bij droogte zettingen kunnen ontstaan en bij hevige neerslag (grond) wateroverlast ervaren. Doordat de bebouwing oud is en deze gebieden dicht bevolkt zijn hebben deze een lage adaptieve capaciteit.

2. What are effective adaptation measures for the dealing with the vulnerability of the urban area?
Om wateroverlast aan te pakken en eveneens de droogte problematiek en hittestress te verminderen moeten de verharde gebieden vervangen worden door meer groen. De vergroening van wijken met een praktische functie wordt gezien als meest effectieve maatregel. Voor het realiseren van meer groen zijn drie best practices ontwikkeld. Doordat de gevolgen van klimaatverandering lokaal optreden moeten deze ook op lokaal niveau aangepakt worden. Deze bestaan uit vergroening in straten(bioswales), vergroening van daken en de vergroening /ontharding van particulieren tuinen.

3. What are barriers for the implementation of climate adaptation measures in the province of Utrecht?
Beleidsmatig bestaan er verschillende barrières welke implementatie van klimaatadaptatie tegenwerken. In de provincie Utrecht zijn er drie barrières die vooral de implementatie tegenwerken. Deze bestaan uit fragmentatie binnen institutionele organisaties (prioritering), gebrek aan bewustzijn en met name de financiering van de maatregelen. De partij die de financiering moet doen heeft vaak niet de baten van de maatregel. Daarnaast wordt het gebrek aan bewustzijn duidelijk in het oppakken van gemeente op het thema klimaatadaptatie. Het meekoppelen wordt als meest toegankelijk strategie gezien voor het uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen.

4. What is the role of public, private and societal actors by the implementation of effective adaptation measures in the urban area of the province of Utrecht?

Gemeente zien zichzelf en worden door andere partijen ook gezien als de partij die klimaatadaptie moet oppakken en uitvoeren. Daarnaast neemt de rol van projectontwikkelaars en grondeigenaren toe voor het ontwikkelen van klimaat adaptief gedrag. De private partijen moeten uiteindelijk zelf de maatregelen uit gaan voeren. De centrale overheid zet de plannen en nationale strategie uit (policy making) en de lokale overheden dienen deze uit te voeren (policy implementation). Een interactieve manier met een initiërende rol voor de lokale overheid wordt op dit moment als meest wenselijk gezien. Maatschappelijke organisaties moeten de rol van informatievoorziening en daardoor het vergroten van het bewustzijn op zich nemen. Daarnaast kunnen deze klimaatadaptie op lokaal niveau (plan en project) actief aanjagen en een verbinding vormen in het proces tussen burgers en overheid.

5. Which activities are necessary to execute to come to the implementation of climate adaptation measures in the urban area?
Om te komen tot de implementatie van klimaatadaptie zijn er twee activiteiten nodig die de implementatie moeten vergroten. Allereerst moet het bewustzijn omtrent de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sterk vergroot worden. Daarnaast moet er een financiële prikkel ontwikkeld worden waarmee de implementatie aantrekkelijk wordt gemaakt. Een nieuw model voor rioolheffing, rioolheffing betalen over het verhard oppervlakte van het perceel. Centrale compensatie potje voor water en groen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van wet en regelgeving. Centrale overheden kunnen bijvoorbeeld de bouwvoorwaarden aanscherpen waardoor de kwetsbaarheid afneemt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerNatuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
Datum2015-08-27
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk