De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongerenparticipatie: wat JIJ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongerenparticipatie: wat JIJ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Provincie Zeeland en de Hogeschool Zeeland zijn in september 2000 een gezamenlijk project gestart onder de naam Jongeren Informeren Jongeren (JIJ1). De afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland en de opleiding Communicatie van de Hogeschool Zeeland hebben dit project opgezet. Het doel van het JIJ-project is om een permanente relatie tussen de Provincie Zeeland en Zeeuwse jongeren te creëren. Na een periode van drie jaar werd dit project afgerond en begon het JIJ2-project. Het JIJ2-project wordt ook uitgevoerd door de Hogeschool Zeeland en de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland. Dit project richt zich op het ontwikkelen van methodes voor jongerenparticipatie. Als eerste werden jongerenpanels gebruikt om jongeren te betrekken bij de Provincie Zeeland. Na een periode van twee jaar is de Provincie Zeeland overgegaan op andere manieren van jongerenparticipatie. Via de jongerenwebsite www.jouwzeeland.nl en het jongerenpersbureau is dit gerealiseerd.
In oktober 2006 is de website gelanceerd. Om de website inhoudelijk te vullen, is direct gestart met een andere methodiek, namelijk het jongerenpersbureau. Het jongerenpersbureau bestaat uit jongeren afkomstig uit Zeeland in de leeftijdscategorie 15 tot 27 jaar. Ze treden als journalist, redacteur of fotograaf naar buiten, op zoek naar nieuws en andere wetenswaardigheden uit Zeeland: in de wijk, op school, op de sportclub of bij een (muzikaal, politiek, sportief, cultureel) evenement of bijeenkomst. Jongeren doen met het persbureau niet alleen ervaring op als het gaat om schrijven, ze worden ook op een informele manier betrokken bij de Provincie Zeeland. De bedoeling is dat er aan de hand van de mediaproducties een dialoog op gang wordt gebracht tussen jongeren en de provincie. Het jongerenpersbureau produceert in eerste instantie voor de jongerenwebsite. Omdat de jongerenwebsite en het jongerenpersbureau ongeveer een half jaar bestaan, ontstond de behoefte bij de Provincie Zeeland om de laatste twee onderdelen van het JIJ2-project te evalueren. Daarnaast is in dit onderzoek ook bekeken op welke manieren provinciale politici jongerenparticipatie vorm geven. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat is het oordeel van betrokkenen over het JIJ2-project en hoe denkt de provinciale politiek van Zeeland jongerenparticipatie vorm te geven zodat de betrokkenheid bij jongeren toeneemt? Om de vraagstelling te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Allereerst is er een literatuuronderzoek gehouden op het gebied van jongerenparticipatie, politiek & jongeren en over website & communicatie. Daarnaast is ook er ook informatie weergegeven over wat het JIJ-project precies inhoudt. Vervolgens zijn er een aantal praktijkonderzoeken verricht. Deze hadden betrekking op zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek. Via een online enquête en via interviews konden zowel bij interne als externe groepen diverse sterke en zwakke punten over het JIJ2-project en jongerenparticipatie vanuit de Provincie Zeeland worden blootgelegd. Aan de hand van deze punten zijn aanbevelingen geformuleerd die leiden tot een verbetering van de jongerenparticipatie door de Provincie Zeeland. De belangrijkste aanbevelingen en conclusies zijn: De website www.jouwzeeland.nl wordt als een goed initiatief ervaren om jongeren te betrekken bij de Provincie Zeeland. Wel zullen er aanpassingen verricht moeten worden om de website verder uit te bouwen. Het moet een platform worden voor politieke-, beleids- en vrijetijdsonderwerpen. Momenteel wordt er te weinig aandacht gegeven aan politieke- en beleidsonderwerpen. Er moet ook meer interactie zijn op de website waardoor het voor de bezoekers interessanter is om de website te blijven bezoeken. Daarnaast zal er vanuit de Provincie Zeeland meer draagvlak gecreëerd moeten worden. Het is noodzakelijk dat er meer tijd en budget vrijgemaakt wordt om de website goed te kunnen onderhouden en sturing te geven aan het jongerenpersbureau. De belangrijkste conclusie is dat de provinciale politiek zich bewust is van het feit dat jongeren zich niet of nauwelijks inzetten voor politiek. Daarom moeten er participatiemethodieken worden ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Politici geven aan voor actieve methodieken te zijn om zo jongeren te betrekken bij de Provincie Zeeland, het beleid en de politiek. Een grote schakel die genoemd wordt, zijn de scholen in Zeeland. Op verschillende manieren kunnen zij bijdragen aan jongerenparticipatie. Het is ook belangrijk dat er meerdere participatiemethoden worden ingezet. Op die manier worden verschillende groepen jongeren benaderd. Dit zijn de voornaamste conclusies en aanbevelingen die getrokken zijn uit het onderzoek. Om te onderzoeken of de opgevolgde aanbevelingen effect hebben gehad en of er nieuwe behoeften zijn ontstaan, is aan te bevelen om over één jaar een soortgelijk vervolgonderzoek te doen naar de dan gebruikte participatiemethodieken van de Provincie Zeeland.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersProvincie Zeeland, afd. Communicatie
Datum2007-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk