De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie waterhuishouding Landgoed Groote Meer

afstudeerrapport over de optimalisering van de waterhuishouding van Landgoed Groote Meer en omgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisatie waterhuishouding Landgoed Groote Meer

afstudeerrapport over de optimalisering van de waterhuishouding van Landgoed Groote Meer en omgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Groote Meer bij Ossendrecht is één van de grootste zwak gebufferde vennen van West-Europa en staat bekend om zijn zeldzame oeverkruidverbond (Littorella uniflora). Vanaf de jaren zestig is het areaal van het oeverkruid echter sterk verminderd. De reductie in oeverkruid is een gevolg van verdroging, verzuring en eutrofiëring. In 2009 is in het concept-beheerplan van de Brabantse Wal, de Groot Meer toegewezen als Natura 2000 gebied met een sense of urgency status. In november 2009 is er tussen verschillende betrokkenen een convenant ondertekend, waarin o.a. maatregelen zijn afgesproken. Een groot deel van deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd, waardoor de waterkwantiteit momenteel niet meer het grootste probleem is. Vanuit de Steertse Heide (België) stroomt er een grote hoeveelheid water toe, waarmee de Groote Meer gevoed wordt. Het probleem is echter dat dit water zeer eutroof is en de oostlob van het meer inmiddels overwoekerd is door helofyten en ook de westlob bedreigd. Daarom wordt eind 2013 een stuw geplaatst tussen de west- en oostlob, waarmee de toevoer van water van de oost- naar de westlob wordt geblokkeerd. Dit om te voorkomen dat de westlob ook eutroof en overwoekerd wordt door helofyten. Dat betekent dat voor de voeding van de westlob van de Groote Meer nu een alternatief moet worden gezocht. Gezien de sense of urgency status is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Voor de westlob zijn er twee opties; suppletie van water (bv. Vanuit de Kalmthoutse Heide) of een optimalisering van de waterhuishouding van het gebied ten westen van de Groote Meer (landgoed Groote Meer). Deze laatste optie is in opdracht van Evides Waterbedrijf onderzocht in dit afstudeer onderzoek. Het doel van dit afstudeer onderzoek is het optimaliseren van de waterhuishouding van Landgoed Groote Meer en tevens het beschrijven van het onderzoekgebied, in verleden en in het heden.
Om dit doel te bereiken, heeft er een grootschalige inventarisatie van informatie plaatsgevonden. Deze informatie werd voornamelijk uit literatuur verworven. Daarnaast is er ook veel informatie verkregen door het voeren van gesprekken met gebiedskenners, het uitvoeren van veldbezoeken, verzamelen van data en het bestuderen van (historische) kaarten. Vervolgens is de informatie verwerkt in een uitgebreide beschrijving, na een grondige analysen is er vastgesteld waar er in de waterhuishouding ruimte is voor verbetering.
Hieruit blijkt dat er op en rond het landgoed veel mogelijkheden tot optimalisatie van de waterhuishouding zijn, met het doel de afwatering in de Westlob van de Groote Meer te vergroten. Deze maatregelen zijn vervolgens beoordeeld in een multicriteria-analyse op; kwantiteit, kwaliteit, draagvlak, kosten en doorlooptijd. De beste maatregelen volgens de MCA zijn snelle, eenvoudige en goedkope maatregelen die in het onderzoeksgebied uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door een duiker of watergang te dichten met leem en door beter onderhoud van de waterlopen. Uit de resultaten komt naar voren dat er voor de realisering van een aantal maatregelen geen of weinig draagvlak is. Het gebrek aan draagvlak wordt o.a. veroorzaakt door inmiddels gewijzigd grondgebruik , doordat betrokken partijen verschillende belangen hebben en doordat er nog weinig grensoverschrijdend wordt gedacht en gewerkt.
De hoeveelheid water die door de realiseerbare maatregelen extra vrij komt voor de afstroming naar de westlob van de Groote Meer, is relatief klein. Deze extra hoeveelheid water zal niet voldoende zijn om de westlob na afsluiting van de oostlob volledig mee te voeden. Aanvoer vanuit de Kalmthoutse Heide of andere gebieden blijft hiervoor nodig. Tot die tijd lijkt het verstandig om de eenvoudige en goedkope maatregelen die in het onderzoeksgebied op de korte termijn uit te voeren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersEvides Waterbedrijf
Datum2013-09-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk