De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek Total Raffinaderij Nederland : hoe verloopt het proces van budget tot en met de resultatenrekening?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek Total Raffinaderij Nederland : hoe verloopt het proces van budget tot en met de resultatenrekening?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie staat het afstudeeronderzoek binnen Total Raffinaderij Nederland (TRN) centraal. Het onderzoek bestaat uit twee trajecten. In het eerste traject wordt een gedetailleerde beschrijving van het proces van budget tot en met de resultatenrekening gemaakt. Deze beschrijving wordt vervolgens gekoppeld aan de theorie om vervolgens tot een conclusie en aanbevelingen te komen. In het tweede (vervolg)traject wordt de bestaande procesbeschrijving up to date gebracht aan de hand van de door mij uitgevoerde werkzaamheden. De hoofdvraag van deze afstudeerscriptie luidt: "hoe verloop het proces van budget tot en met de resultatenrekening?"

De leiding van TRN hanteert budgettering als instrument om de organisatie te beheersen. Budgettering is het kwantitatief vastleggen van de verantwoordelijkheden voor de te verrichten activiteiten in het komende jaar. Het budget is een coördinatiemiddel bij uitstek. Om de kosten te budgetteren wordt binnen de onderneming gebruik gemaakt van het vast budget. Bij een vast budget wordt een vast bedrag aan toegestane kosten per periode of per activiteit opgenomen. Het verdient voor TRN aanbeveling de voordelen van een gemengd budget nader te onderzoeken. Bij een gemengd budget bestaat het afdelingsbudget uit een vast budget en een variabel budget. De variabele kosten worden dan in een variabel budget opgenomen. De onderneming hanteert momenteel de budget-constrained style. De budget-constrained style is een budgetteringsstijl waarbij louter gekeken wordt naar de financiële doelen op korte termijn. Een manager die bezuinigt op het onderhoud kan op korte termijn goed scoren, maar op de langere termijn brengt hij de onderneming in gevaar. Bovendien komen de budgethouders bij deze stijl in de verleiding om aan creative accounting te doen. Het verdient voor TRN aanbeveling om de voordelen van profit-conscious style nader te onderzoeken. De profit-conscious style legt de nadruk op de mate waarin de budgethouders de financiële doelen op de lange termijn bereiken.

TRN werkt met een complex inkoopsysteem. Gedurende het gehele boekjaar worden binnen TRN diverse inkopen gedaan. De inkopen kunnen we onderverdelen in 3 verschillende typen. De drie verschillende typen zijn achtereenvolgens: purchase orders, contracten met betrekking tot huisaannemers en directe facturen. Binnen TRN kent men diverse kostenplaatsen met betrekking tot kosten en opbrengsten. De kostenplaatsen zijn opgenomen in Cost Center Accounting (CCA). De kostenplaatsen kunnen we onderverdelen in hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen. Ook kent men binnen de onderneming Profit Center Accounting (PCA). Binnen Profit Center Accounting vinden we alle kostenplaatsen van alle rekeningen.

Om haar kosten vast te leggen gebruikt de onderneming twee vormen van orders. Deze twee vormen bestaan uit werkorders en statistische interne orders. De statistische orders worden voornamelijk gebruikt om de variabele kosten, de vaste kosten en de salarissen te boeken. De werkorders worden gebruik om opdrachten voor onderhoud en investeringen in vast te leggen. Ook gebruiken ze binnen de onderneming een Work Breakdown Structure (WBS). Een WBS Structure is ter rapportage en wordt gebruikt om projecten in te rapporteren met daaronder sub Work Breakdown Structures en werkorders. TRN kent vier soorten settlements. Hierbij worden werkorders/Work Breakdown Structures maandelijks, na controle van de afdeling CA, overgeboekt naar een Work Breakdown Structure investeringen, Cost Center Accounting of vast actief.

Alle kosten worden binnen de onderneming in drie verschillende stappen toegewezen aan de kostendragers. In de eerste plaats vindt er de joint venture verdeling plaats. Vervolgens worden de hulpkostenplaatsen via verdeelsleutels over de hoofdkostenplaatsen verdeeld en tot slot vindt er een verdeling van de hoofdkostenplaatsen over de kostendragers plaats. Om de hulpkostenplaatsen over de hoofdkostenplaatsen te verdelen gebruikt TRN de directe methode. Het verdient voor TRN aanbeveling om de voordelen van de step-down methode nader te onderzoeken.

Maandelijks wordt door de afdeling Cost Accounting het cost management rapport gepresenteerd. Naast het Cost management rapport wordt ook maandelijks een onderhoudsrapport en een projectenrapport gepresenteerd. Naast de interne verslaggeving wordt aan het eind van het jaar, het lopende boekjaar afgesloten. Hieruit vloeit de resultatenrekening voort. Gedurende mijn afstudeeronderzoek heb ik me ook nader verdiept in de controle-technische functiescheiding binnen de financiële afdeling. De onderneming heeft getracht - waar mogelijk - ongewenste functiecombinaties te elimineren.

Naast een gedetailleerde beschrijving van het proces ben ik ook nader ingegaan op het vervolgtraject van mijn afstudeerscriptie. In het vervolgtraject werd de bestaande documentatie met betrekking tot het proces nader tegen het licht gehouden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
AfstudeerorganisatieTotal Raffinaderij, Vlissingen
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk