De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Face to Face : een advies voor de inrichting van de verantwoordingsplicht naar de externe stakeholders van ROC Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Face to Face : een advies voor de inrichting van de verantwoordingsplicht naar de externe stakeholders van ROC Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding onderzoek
Sinds een aantal jaar zijn onderwijsinstellingen
verplicht om zich te verantwoorden naar hun
stakeholders. Dit is in verschillende wetten geregeld,
waaronder in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
Het gaat daarbij niet alleen om het achteraf
verantwoording afleggen over bereikte resultaten,
maar ook om het vooraf betrekken van stakeholders bij
de ontwikkeling van het beleid. ROC Zeeland wil,
doormiddel van dit onderzoek, weten waar de
behoeftes van haar stakeholders liggen als het gaat om
deze verantwoording. Op basis van deze gegevens zal
ROC Zeeland een beleid ontwikkelen dat invulling geeft
aan de verantwoordingsplicht.
Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Voldoende inzicht krijgen in wat de externe
stakeholders van ROC Zeeland willen op het gebied van
de horizontale verantwoording van de school, zodat op
basis van deze bevindingen een advies kan worden
uitgebracht op basis waarvan ROC Zeeland de
horizontale verantwoording naar haar externe
stakeholders kan invullen.
Achtergrond
De stichting ROC Zeeland bestaat uit een Raad van
Toezicht, een College van Bestuur, de bestuursdienst,
zes ondersteunende bedrijfsvoeringdiensten en negen
onderwijsclusters. De bedrijfsvoeringdiensten bestaan
uit Facilitaire zaken, Finance & Control, Human
Resources, Informatie Communicatie Technologie,
Studenten Advies Dienst en Technum. De afdeling
communicatie behoort tot de bestuursdienst. De
bestuursdienst ondersteunt het College van Bestuur en
de negen onderwijsclusters bij verschillende zaken
zoals beleidsadvisering, onderwijsinnovatie en public
relations & communicatie
Onderzoek
Voor aanvang van het onderzoek is er een gedegen
bouwplan opgezet. Er is in overleg met de
bestuursdienst besloten dat de doelgroepen van het
onderzoek bestaan uit: Ouders van leerlingen,
toeleverende scholen op drie niveaus en afnemende
scholen. Uit het onderzoek zijn wisselende bevindingen
gedaan. Ouders willen vooral geïnformeerd worden en
meepraten omtrent de studie van hun zoon of dochter.
Voor toeleverende scholen zijn issues als de 'warme
overdacht', terugkoppeling en de 'clusterproblematiek'
aan de orde.
De Hogeschool Zeeland wil, als afnemende school,
meer samenwerking met ROC Zeeland op het gebied
van het opstellen van diverse plannen en de
doorstroom van leerlingen van het MBO naar het HBO.
Conclusies
De doelstellingen, centrale vraag en de deelvragen die
voorafgaand aan dit onderzoek opgesteld zijn, zijn
behaald. De gegevens uit het onderzoek zijn naast de
behoeftes van ROC Zeeland gelegd. Op basis hiervan
zijn aanbevelingen gedaan voor de invulling van de
horizontale verantwoording van ROC Zeeland naar haar
externe stakeholders.
Een aantal aanbevelingen die uit het onderzoek naar
voren zijn gekomen:
 De Stichting ROC Zeeland moet één organisatie
vormen. Vooral de stakeholdersgroep
'toeleverende scholen' klaagt over het
'clusterprobleem'. Hiermee wordt bedoeld dat
ROC Zeeland eigenlijk niet bestaat. De clusters
hebben een te sterke eigen identiteit.
 Een andere aanbeveling is een enquête om de
mening van ouders te meten omtrent de
betrouwbaarheid van ROC Zeeland. Uit het
onderzoek blijkt dat veel ouders ROC Zeeland niet
als betrouwbaar profileren.
 Een aanbeveling voor de stakeholdersgroep
'afnemende scholen' is dat ROC Zeeland met hen
in gesprek moet gaan omtrent de gezamenlijke
afstemming van verschillende beleidsplannen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersROC Zeeland, Bestuursdienst, PR&Communicatie, Middelburg
Datum2010-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk