De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brandwonden

niet alleen van buiten, maar ook van binnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Brandwonden

niet alleen van buiten, maar ook van binnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland elk jaar ongeveer 600 mensen met brandwonden opgenomen en behandeld worden in één van de drie brandwondencentra in Nederland. Brandwonden zijn ondanks de medicatie die patiënten krijgen erg pijnlijk. Door de verbandwissels die vaak erg pijnlijk zijn bouwt de patiënt angst op. Belangrijk is het toepassen van niet- farmacologische interventies om de angst te reduceren. Het brandwondencentrum geeft aan dat er nog geen richtlijn is die aangeeft welke interventies toegepast moeten worden om de angst te reduceren. Vanuit die probleemstelling werd de volgende centrale vraag opgesteld: In welke mate beschikken verpleegkundigen van het brandwondencentrum van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam over kennis met betrekking tot angst en niet- farmacologische interventies bij brandwond patiënten en welke niet- farmacologische interventies voeren de verpleegkundigen uit om de angst bij deze patiënten te reduceren?
Methode
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête met vaste antwoordmogelijkheden. De enquête bestond uit 24 vragen. Deze enquêtevragen zijn opgesteld met behulp van gevonden literatuur. Voordat de enquête werd uitgezet werd er een begeleidende brief per e-mail verstuurd naar alle verpleegkundigen die voldeden aan de selectiecriteria(N=35). Bij de enquête zat een inleidende brief met invulinstructies. De verpleegkundigen van de afdeling hadden in totaal twee weken de tijd om de enquête in te vullen. Het gehele onderzoek heeft plaatsgevonden van september 2012 tot januari 2013.
Resultaten
Van de 35 uitgedeelde enquêtes zijn er 22 ingevuld geretourneerd. Dit maakt dat er een respons is van 63%. Van de 22 respondenten hebben dertien (59%) de functie als brandwond verpleegkundige. Veel respondenten werken al langere tijd in het brandwondencentrum. Het gemiddelde aantal werkjaren is vijftien jaar. Angst komt volgens 73% van de respondenten dagelijks voor. Dit komt volgens 95% van de respondenten door de pijn die men ervaart. De symptomen transpireren, versnelde ademhaling en het niet kunnen ontspannen komen volgens 95% van de respondenten voor bij brandwondpatiënten. De niet-farmacologische interventies die het meest werden toegepast bij angst waren het bevorderen van rust en comfort (N=18), afleiding bieden tijdens de wondbehandeling (N=17), informatieverstrekking (N=16) over de manier van handelen en ademhalingsoefeningen voor de patiënt (N=13). De bekendheid met angstschalen is laag (28%). Dertien (59%)respondenten geven aan behoefte te hebben aan een angstschaal.
Conclusie/ Discussie
Uit de resultaten blijkt dat de verpleegkundigen over het algemeen over genoeg kennis beschikken met betrekking tot angst. Het gemiddelde cijfer hierbij was een 7,1. Er zijn wel een aantal verpleegkundigen die onder een 6,5 scoren. De interventies die worden uitgevoerd zijn de interventies die als eenvoudig worden beschreven in de literatuur. Ook zijn er genoeg interventies zoals Hypnose, Therapeutic touch, Virtual Reality die verpleegkundigen weinig tot niet toepassen. Terwijl deze interventies volgens de literatuur erg zinvol zijn om de angst bij brandwondpatiënten te reduceren.
Aanbevelingen
Vanuit het onderzoek worden er verschillende aanbevelingen gedaan voor het invoeren van onder andere een angstschaal, de niet-farmacologische interventie Virtual Reality en de kennis die vergroot dient te worden door middel van een klinische les.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersBrandwondencentrum, Rotterdam
Datum2013-02-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk