De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verrijking van ecologie op zeeweringen in de Oosterschelde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verrijking van ecologie op zeeweringen in de Oosterschelde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De zeeweringen in de Oosterschelde worden versterkt door projectbureau Zeeweringen. Dit is nodig, omdat er door de Zeeuwse waterschappen is aangetoond dat de dijken niet bestand zijn tegen maatgevende omstandigheden. Deze omstandigheden betreffen een storm die eens in de 4000 jaar voorkomt.
Bij de versterkingen aan de dijk, die projectbureau Zeeweringen uitvoerd, zijn er mogelijkheden voor de natuur. Er wordt echter in een Natura 2000 gebied gewerkt en dit brengt moeilijkheden met zich mee. Het doel is om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor eco-engineering.
Eco-engineering wordt ook wel building with/for nature of de rijke dijk genoemd. Het komt er op neer dat er bij technische toepassingen tegelijk iets gecreeërd wordt voor of met de natuur. In dit rapport worden er enkele projecten behandeld die met een technische toepassing, mogelijkheden bieden voor de natuur. Er wordt per dijkzone (zie figuur 1; dijkzonering) geschetst wat de huidige situatie is. Daarnaast wordt per dijkzone wordt de gewenste en mogelijke ecologische situatie weergegeven. Er is per type dijkbekleding de technische toepasbaarheid, de ecologische waardering en de kosten behandeld.
Ook wordt er aangegeven dat duurzaamheid bij dijkbekleding veelomvattend is. Hier wordt op dit moment door projectbureau Zeeweringen aan gewerkt.
Er is uitgezet wat mogelijke alternatieven voor natuurontwikkeling zijn en waar alternatieven voor natuurontwikkeling zijn uitgevoerd. Getijdepoelen zijn een voorbeeld van eco-engineering in de kreukelberm. Er zijn ook mogelijkheden om de oude dijkbekleding her te gebruiken. Op de ondertafel zijn er tijdens dit project een tweetal nieuwe ecotoppen (op betonzuilen) ontwikkeld. Deze zijn, in samenwerking met Haringman betonwaren, tot stand gekomen. De betonzuilen met nieuwe ecotoppen worden in mei 2010 geplaatst in de Stormesandepolder (nabij Wemeldinge). Een andere mogelijkheid voor diversiteit in natuurontwikkeling is een terugblik op de jaren '70, toen de dijkbekledingen diverser waren. Er kwam destijds ook diversere natuur op voor. Er wordt een advies uitgebracht over een mogelijke manier van dijken bekleden, om die diversiteit weer terug te laten komen. Een andere mogelijkheid is, om met zacht substraat te werken; dijken versterken met zand.
De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. In hoofdstuk 7, wetgeving, is precies weergegeven wat er onder de Natura 2000 doelstellingen en doelsoorten verstaan wordt.
Er zijn mogelijkheden binnen en buiten de scope van projectbureau Zeeweringen, om de natuurontwikkeling kansen te geven. Normaliter wordt er bij vernietiging van habitat, verwezen naar de herstelopgave.
Uitgaande van vogeldoelsoorten die foerageren in getijdepoelen, zijn er mogelijkheden om eco-engineering toe te passen in het voorland.
Of de oplossingen die bedacht zijn in deze afstudeerstage daadwerkelijk werken, kan alleen monitoring uitwijzen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersRijkswaterstaat Zeeland, projectbureau Zeeweringen, Middelburg
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk