De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Dat regelen we wel in de praktijk" ADV-dagen en tijd-voor-tijduren in CAO's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Dat regelen we wel in de praktijk" ADV-dagen en tijd-voor-tijduren in CAO's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van deze scriptie is: op 2 juni 2008 beschikt FNV Bondgenoten over een rapport
waarin wordt geanalyseerd wat de gebreken en onduidelijkheden in haar bedrijfstak-CAO's zijn op
het gebied van de vaststelling tijdens en afrekening bij het einde van het dienstverband van ADVdagen
en tijd-voor-tijduren en waarin wordt aangegeven op welke punten de desbetreffende CAOartikelen
in het belang van de werknemer kunnen worden verbeterd.
De daarbij behorende vraagstelling is: welke gebreken en onduidelijkheden bevatten bedrijfstak-
CAO's, waarbij FNV Bondgenoten partij is, op het gebied van vaststelling tijdens en afrekening bij
het einde van het dienstverband van ADV-dagen en tijd-voor-tijduren en op welke punten kunnen
de desbetreffende CAO-artikelen in het belang van de werknemer worden verbeterd?
Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat artikelen in bedrijfstak-CAO's van FNV
Bondgenoten op het gebied van vaststelling tijdens en afrekening bij het einde van het
dienstverband van ADV-dagen een aantal gebreken en onduidelijkheden bevatten. Zo is in de
meeste CAO's de mogelijkheid of de verplichting tot individuele en/of collectieve vaststelling niet of
niet met zodanige duidelijke bewoordingen opgenomen. Tevens wordt in enkele CAO's in geval van
collectieve vaststelling van ADV-dagen of bij een mogelijkheid tot het vaststellen van een van de
CAO afwijkende regeling niet de zinsnede 'instemming van de ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging' gehanteerd, maar spreekt men over '(in) overleg' en
'overeenstemming'.
Daarnaast is in een paar CAO's het eenzijdig en/of het in overleg vaststellen van ADV-dagen niet of
niet met duidelijke bewoordingen opgenomen en is in sommige CAO's de bedoeling om de
werknemer geen recht op vervangende ADV-dagen bij ziekte op reeds vastgestelde ADV-dagen toe
te kennen niet opgenomen. Tevens ontbreekt in een aantal CAO's een bepaling die de werknemer
een recht op afrekening van niet-genoten ADV-dagen bij het einde van het dienstverband toekent,
worden in een paar CAO's, daar waar dit wenselijk is, niet alle vereiste vakantiebepalingen van
overeenkomstige toepassing verklaard op ADV-dagen. Ook ontbreekt in een paar CAO's, daar waar
dit mogelijk de bedoeling van partijen is en daar waar het in de praktijk gebruikelijk en wenselijk
is, de mogelijkheid de ADV-dagen vanaf 1 januari van enig jaar onder de voorwaarden van de
vakantiedagen te laten vallen.
Op het gebied van tijd-voor-tijduren kan worden geconcludeerd dat de artikelen in de CAO's
onduidelijkheden vertonen ten aanzien van vervangende tijd-voor-tijduren bij ziekte, het
verschuiven van vastgestelde tijd-voor-tijduren en afrekening van niet-genoten tijd-voor-tijduren
bij het einde van het dienstverband.
Aan FNV Bondgenoten worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van CAO-artikelen op het gebied
van de vaststelling tijdens en de afrekening bij einde dienstverband van ADV-dagen. Deze
aanbevelingen zijn adviezen om iets wel of niet te doen. Ten aanzien van de tijd-voortijdbepalingen
zijn tijdens het onderzoek geen mogelijke aanbevelingen naar voren gekomen.
Er wordt onder andere aanbevolen om ter bescherming van de rechtspositie van de werknemer de
mogelijkheid te bieden de ADV-dagen vanaf 1 januari van enig jaar onder de voorwaarden van de
vakantiedagen te laten vallen en hierbij alle vereiste vakantiebepalingen van overeenkomstige
toepassing te verklaren en om op te nemen op welke wijze ADV-dagen worden vastgesteld en
hierbij in ieder geval de mogelijkheid van individuele vaststelling te vermelden. Ook wordt
aanbevolen om een bepaling over de medezeggenschap van de werkgever en de individuele
werknemer op te nemen en hierbij in ieder geval het overleg te vermelden. Verder wordt
aanbevolen om in het belang van de werknemer een bepaling op te nemen waarin de werknemer
het recht op afrekening van niet-genoten ADV-dagen bij het einde van het dienstverband wordt
toegekend en dit niet te doen wanneer dit recht niet bestaat. Daarnaast wordt aanbevolen om ter
bescherming van de rechtspositie van de werknemer niet in de CAO op te nemen dat de
werknemer geen recht heeft op vervangende ADV-dagen bij ziekte. Het wordt daarnaast
aanbevolen in geval van een leemte in de CAO op het gebied van afrekening van niet-genoten
ADV-dagen bij het einde van het dienstverband primair een vordering in te stellen uit
onverschuldigde betaling op grond van artikel 6:210 lid 2 BW juncto artikel 6:203 lid 3 BW en
secundair een vordering in te stellen tot betaling van overuren. Tot slot wordt aanbevolen gebruik
te maken van de opgestelde model ADV-bepaling

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerFNV Bondgenoten
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk