De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is een uitzonderlijke situatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is een uitzonderlijke situatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de Definitierichtlijn (hierna: Dri) en in het bijzonder over artikel 15 aanhef, onder c, van de Dri. De Dri dateert van 30 september 2004 en is een van de bouwstenen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. De Dri strekt zich uit tot onderdanen van derde landen of staatlozen die op het grondgebied van de lidstaten mogen blijven om redenen die verband houden met behoefte aan internationale bescherming. Er ontstond veel onduidelijkheid over onderdeel c, van artikel 15 van de Dri daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) vrij snel na het implementeren van de Dri, in oktober 2007, prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) over de reikwijdte van artikel 15c Dri en of deze bepaling uitsluitend bescherming biedt in een situatie waarop artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) ziet. Het HvJ EU heeft de prejudiciële vragen beantwoord en vervolgens heeft de Afdeling hier uitleg over gegeven. De Afdeling heeft artikel 15c Dri zo uitgelegd dat het moet gaan om een uitzonderlijke situatie waarin de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, of in een voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in art. 15c Dri bedoelde ernstige bedreigingen. Hiermee is de onduidelijkheid voor de rechtspraak nog niet van de baan. Wat wordt er in het concrete geval onder de in artikel 15c Dri bedoelde uitzonderlijke situatie verstaan?

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRechtbank 's-Hertogenbosch
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk