De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juridische chekclist subsidieverordening gemeente Weert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Juridische chekclist subsidieverordening gemeente Weert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het opstellen van de "Subsidieverordening Welzijn 2006" is de voorgaande subsidieverordening "Welzijn" samengevoegd met de subsidieverordening "Sport", zonder inhoudelijke toetsing en aanpassing van de regelgeving. Deze, inmiddels verouderde regelgeving, is de reden geweest om in het coalitieprogramma "Met tegenwind toch vooruit" de ambitie op te nemen de subsidieregelgeving van de gemeente Weert te toetsen en aan te passen. In de bestuursopdracht "Toetsen en aanpassen Subsidieverordening Welzijn 2006" is deze ambitie nader geformuleerd. Het doel van de bestuursopdracht is om op 1 januari 2013 een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening in werking te laten treden. Het doel van deze scriptie is het leveren van een juridische bijdrage aan de totstandkoming van een juridisch houdbaar subsidiebeleid en een juridisch houdbare subsidieverordening die voldoen aan de bestuursopdracht. Om dit doel te kunnen bereiken zal onder andere rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving inzake subsidies in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (hierna: abbb). Uit artikel 4:23 Awb blijkt dat het de voorkeur verdient subsidies te verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift. De basis voor het verstrekken van subsidies in de toekomstig is de opnieuw vastgestelde subsidieverordening van de gemeente Weert, met bijbehorende deelverordeningen. De algemene subsidieverordening zal inhoudelijk voor een groot deel overeenkomen met de Algemene Subsidieverordening van de VNG (hierna: ASV-VNG), aangevuld met enkele bepalingen die specifiek op de gemeente Weert van toepassing zijn. Naast de ambitie tot het toetsen en aanpassen van de "Subsidieverordening Welzijn 2006", is in het coalitieprogramma en in de bestuursopdracht een bezuinigings- en dereguleringsopdracht opgenomen. Om de bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad te realiseren zullen maatregelen worden getroffen om de hoogte van de te verstrekken subsidies en de hoeveelheid subsidies te begrenzen. De gemeente Weert beschikt over een aantal juridische instrumenten om dit te realiseren, namelijk: het subsidieplafond, het begrotingsvoorbehoud, een (gedeeltelijke) weigering van een subsidieaanvraag voor een nieuw tijdvak en een gedeeltelijke intrekking van een reeds verleende subsidie. Tot slot kan ook deregulering worden gezien als een bezuinigingsinstrument. Het inperken van de administratieve lasten zal kostenverminderend werken. Dereguleren houdt simpel gezegd in het aanpassen en/of verminderen van de regelgeving. Bij de keus tussen deregulering of regulering van bepaalde onderwerpen, zullen een aantal belangen moeten worden afgewogen. Zo zal per onderwerp besloten moeten worden of men handelt op basis van vertrouwen of wantrouwen, en of de gemeente Weert meer waarde hecht aan beleidsvrijheid en eigen invulling aan regelgeving dan wel rechtsgelijkheid en uniformiteit. Met het oog op het dereguleringsaspect van de bestuursopdracht zullen de indieningsvereisten en de verantwoordingswijze worden aangepast. Net zoals in de ASV-VNG is de wijze waarop de verantwoording wordt afgelegd afhankelijk gesteld van de hoogte van het subsidiebedrag.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente Weert
Datum2012-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk