De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Speciale Onderwijszorg in de Groep

Integratie van leerlingenzorg voor dyslectische leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Speciale Onderwijszorg in de Groep

Integratie van leerlingenzorg voor dyslectische leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt nagegaan hoe leerlingenzorg voor dyslectische leerlingen op de on-derzochte school geïntegreerd kan worden in de vaklessen. De onderzochte school heeft een zorg-plan waarin de visie op zorg beschreven staat. Er is nog geen schoolbreed dyslexiebeleid ontwikkeld.
Bij dit onderzoek zijn de dyslectische leerlingen, de klasgenoten, de vakdocenten, de remedial tea-chers, de mentoren, de schoolleiding en de ouders van de dyslectische leerlingen betrokken. Door middel een surveyonderzoek is nagegaan welke ondersteuningsbehoeften er bij de verschillende be-trokkenen bestaan en welke ondersteuning er gegeven kan worden.
Gebleken is dat leerlingenzorg nu voornamelijk in het secundaire onderwijsproces plaats vindt, waar-door zorgleerlingen vaklessen missen en kans op nieuwe stagnatie ontstaat. Een verschuiving naar het primaire proces is nodig, om de genoemde stagnaties te voorkomen. Deze verschuiving van leer-lingenzorg kan plaats vinden, door leerlingenzorg te integreren in de vaklessen. Door te werken vol-gens het Continuüm van Zorg (Kleijnen & Smeets, 2003, Struiksma, 2005) biedt de docent zorg aan al-le leerlingen en aan dyslectische leerlingen in het bijzonder. Hij kan hierbij hulp van een remedial teacher inroepen. Zo verdiept het handelen van de docenten zich van pedagogisch- en didactisch handelen naar orthopedagogisch- en orthodidactisch handelen, dat het welbevinden en funtioneren van de dyslectische leerlingen ten goede komt.
Op didactisch gebied is het gebruik van het Directe Instructie Model (DIM) van Kappen (2010) een goede mogelijkheid om uitleg naar niveau te geven. Groepswerk biedt de dyslectische leerling de mogelijkheid om gebruik te maken van peer support en peer review. De rol van de klasgenoten is daarbij belangrijk.
Op pedagogisch gebied is de aandacht van de docent nodig voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de dyslectische leerling.
Docenten, mentoren ouders en klasgenoten zijn bereid om ondersteuning te geven aan de dyslecti-sche leerling, een belangrijke voorwaarde om leerlingenzorg te integreren in de vaklessen.
Het belangrijkste proces voor alle betrokkenen is de bewustwording van het feit dat zorg allereerst in de klas thuishoort. Toerusting van docenten vanuit een nog te ontwikkelen schoolbreed dyslexiebe-leid is hiervoor nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk