De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

A(l)SS de voorbereiding maar goed is!

'hoe kan de student met ASS optimaal begeleid worden naar een stage'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

A(l)SS de voorbereiding maar goed is!

'hoe kan de student met ASS optimaal begeleid worden naar een stage'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het voorbereidingsproces naar een stageplaats van studenten van het MBO met een autisme spectrum stoornis (verder te noemen: ASS). Vanuit dit doel is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
"Hoe kan een student met ASS op het MBO groen optimaal begeleid worden naar een stage?" Door middel van literatuur- en vragenlijstonderzoek is onderzocht welke beperkingen studenten met ASS ervaren tijdens het voorbereidend traject richting stage. Hiertoe is de regulier aangeboden stagevoorbereiding onder de loep genomen en is de mening van studenten en docenten onderzocht middels een vragenlijst. Er zijn vier gebieden waarop de begeleiding ingedeeld kan worden: de communicatie voorafgaande aan de stage, de sociale interactie, de structuur en begeleiding voorbereidend op de stage.
In het onderzoek is data verzameld van vier groepen deelnemers; studenten met ASS, studenten zonder ASS, docenten en stagebieders. Op een vragenlijst hebben studenten met- en zonder ASS aangegeven wat zij nodig hebben om goed voorbereid op stage te kunnen gaan. Daarnaast hebben docenten en stagebieders genoemd wat zij belangrijke aspecten achten tijdens de stagevoorbereiding. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat er momenteel nog weinig extra begeleiding wordt ingezet om studenten met ASS te ondersteunen ter voorbereiding op de stage. Studenten met ASS zijn redelijk tevreden over de voorbereiding, maar missen op bepaalde gebieden extra aandacht, uitleg en structuur. Terwijl voor deze doelgroep juist structuur, verduidelijking van de communicatie, veiligheid en een voorspelbare overzichtelijke leeromgeving, acceptatie en een emotioneel neutrale omgeving van groot belang is (Van Lieshout, 2009; Vermeulen, 2002). Docenten schieten tekort in het geven van extra aandacht en uitleg door tijdgebrek en de hoge werkdruk in het onderwijs. Tevens ontbreekt de kennis van adequate begeleidingsmogelijkheden gericht op studenten met ASS. Naast de verbeterpunten van de stagevoorbereiding kunnen er ook een aantal bestaande onderdelen optimaler ingezet worden. Zo kan de begeleiding vanuit het steunpunt Student Advies en Begeleiding beter benut worden door de studenten en docenten. Begeleidingsmiddelen kunnen ervoor zorgen dat de stagevoorbereiding van de student met ASS duidelijker wordt en daardoor meer kans van slagen heeft. Een voorbeeld hiervan is het inplannen van specifieke lessen voor de stagevoorbereiding. Lesonderwerpen kunnen divers zijn, waarbij de begeleiding van groot belang is en er minder zelfstandigheid van de student wordt gevraagd. Van Lieshout (2009) geeft namelijk aan dat studenten met ASS problemen ervaren op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en moeizaam communiceren tijdens het samenwerken. Daarnaast is het mogelijk om de volgende ondersteuningsmogelijkheden in te zetten: Student Advies en Begeleiding, Maatje op Maat en de ouders van de student met ASS. Dit alles om de student met ASS optimaal voor te bereiden op de stage van het MBO Groen. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat de student het stagetraject optimaal kan doorlopen en afronden. Een win-win situatie voor de student, de docent, de stagebieder en Landstede. Kortom, het investeren in het stagevoorbereidingstraject is zinvol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersLandstede Salland te Raalte
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk