Details

Titel

Een werkproces voor de Jeugdwet

Documenten
Auteur
Wesselman, Nino (student)
Organisatie
Hogeschool Leiden
Instituut
Cluster M&B
Opleiding
HBO-Rechten
Rubriek
Recht
Trefwoorden
hbo-rechten, kwalitatief onderzoek, jeugdrecht, werkprocessen, jeugdwet
Samenvatting

Tijdens gesprekken met mijn opdrachtgever de gemeente Teylingen kreeg ik te horen dat er nog veel onduidelijkheden waren over de procedure van de Jeugdwet. Doet de gemeente het wel goed? Voldoet de gemeente aan de eisen van de privacy? In een recent onderzoek van zes belangenorganisaties van de zorg komt naar voren wat de urgentie is van de problematiek rondom de Jeugdwet. Er ontbreken wettelijke kaders omtrent de gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties. Kortom, er valt nog genoeg te verbeteren en dit was ook de uitkomst van de gesprekken met mijn opdrachtgever. Hierdoor werd ik enthousiast om te onderzoeken welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij de gemeente Teylingen. Ik heb mij gericht op de behandeling van een jeugdhulpaanvraag tot en met de bezwaarprocedure van de Jeugdwet. De jeugdhulpaanvraag begint bij een melding aan het Jeugd- en Gezinsteam Voorhout en eindigt bij het al dan niet toewijzen van een jeugdhulpvoorziening. Dit heb ik vervat in een werkproces. Mijn centrale vraag in dit onderzoek luidde: Wat is de beste optie voor de gemeente Teylingen volgens de (lokale) wetgever, de ervaringen uit het werkveld en werkprocessen van andere gemeenten om een met privacy rekening houdend werkproces voor de jeugdhulpaanvraag en de bezwaarprocedure op te stellen op grond van de Jeugdwet? De doelstelling van dit onderzoek was om een zorgvuldige, met privacy rekening houdend, werkproces voor de jeugdhulpaanvraag en de bezwaarprocedure op te stellen voor de gemeente Teylingen, door middel van een juridisch advies dat gebaseerd is op de inhoud van de Jeugdwet, de relevante wet- en regelgeving over privacy en de daaraan verbonden vakliteratuur, maar bovenal de in de praktijk voorkomende problemen en de werkprocessen van andere gemeenten. Vooral de praktijkdocumenten van andere gemeenten en de inzichten van de mensen uit het werkveld zijn zeer bruikbaar geweest voor de concrete aanbevelingen van dit onderzoek. Uit de resultaten komt naar voren dat veelal wordt gehandeld uit praktijkervaring en dat men de wettelijke kaders, met name de Wet bescherming persoonsgegevens, ietwat uit het oog zijn verloren. De prioriteit voor de eerste fase van het werkproces (melding/behandeling jeugdhulpaanvraag) is het voldoen aan de informatieplicht die volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Burgers dienen geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Voor de tweede fase (beschikking/verwijzing) volstaat de huidige werkwijze van verwijzen naar jeugdhulp, mits nog eens duidelijk wordt gekeken naar de criteria voor een weigering van een aanvraag van een jeugdhulpvoorziening. Een weigering is vatbaar voor bezwaar volgens de gemeentelijke verordening van Teylingen. Voor de derde en laatste fase, de bezwaarfase, is het belangrijkste resultaat het toesturen van het gehele dossier naar de belanghebbende(n) met bijgesloten brief over de toepassing van art. 7:4 Algemene wet bestuursrecht. In dit artikel wordt de ter inzagelegging in de bezwaarprocedure besproken. Het bestuursorgaan dient in principe alle stukken ter inzage te leggen voor belanghebbenden. Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken volgens art. 1:2 Awb. De aanbevelingen voor de eerste fase vloeien voort uit zowel de wettelijke kaders alsmede de interviews met het Jeugd- en Gezinsteam Voorhout (JGT). De prioriteit ligt bij het voldoen aan de informatieplicht (art. 33 Wbp), zodat de burger voldoende wordt geïnformeerd over de gegevensverwerking. Dit kan door middel van het uitvaardigen van een brochure. Daarnaast moet het JGT bewust worden van de afwegingen voor gegevensverwerking op grond van de artikelen 8 en 9 Wbp. Een leidraad hiervoor is het Privacy Protocol Jeugdhulp Teylingen , waarbij in een duidelijke tabel staat aangegeven welke gegevens de cliënt krijgt van het JGT en hier staan ook de afwegingen voor verwerking van persoonsgegevens nader uitgewerkt zoals de proportionaliteit en de subsidiariteit. De proportionaliteit houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Subsidiariteit houdt in dat het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze kunnen worden verwerkt. Ook verdient aanbeveling om een uniforme werkwijze op te stellen voor meldingen van derden aan het JGT (zoals school, wijkagent of buurman). De aanbevelingen voor de tweede fase, beschikken of verwijzen, vloeien voort uit de vakliteratuur. Tegen een beschikking kan een belanghebbende in bezwaar. Bij een verwijzing is dit niet mogelijk. Dit betreft een theoretische afweging. Ten eerste dient de burger geïnformeerd te worden over de mogelijkheid van het aanvragen van een beschikking bij de toewijzing van een jeugdhulpaanvraag. Dit kan op grond van art. 13 lid 3 onder c Verordening Jeugdhulp Teylingen 2015. De tweede aanbeveling is dat de huidige werkwijze, waar het JGT gebruikmaakt van een verwijzing, weliswaar volstaat, maar dat de criteria voor een weigering van een jeugdhulpaanvraag nog niet goed in kaart zijn gebracht. Dit dient ten behoeve van de rechtsbescherming van de burger op orde te zijn. De aanbevelingen voor de derde fase volgen uit het interview met de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Teylingen, mevrouw J. Verbeek. Zij is tevens werkzaam als senior-jurist bij de Raad van State en is auteur van verscheidene artikelen uit Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht. Haar aanbevelingen zijn voor mij zeer waardevol, gezien haar expertise van het bestuursrecht. Daarbij worden haar woorden onderschreven door mr. S. Vogels van Schulinck. De eerste aanbeveling is om het dossier bij Jeugdwet-zaken toe te sturen naar belanghebbenden met een bijgesloten brief over de uitleg van het vervallen van de ter inzage legging. In deze brief wordt aan de belanghebbende uitgelegd dat de ter in zage legging vervalt. In plaats daarvan krijgt de belanghebbende het gehele dossier toegestuurd. Zo waarborg je dat mogelijke niet-belanghebbenden inzage zullen krijgen in (gevoelige) stukken. De tweede aanbeveling is dat per geval goed gekeken moet worden naar de mogelijkheid tot een besloten hoorzitting. Zeker aangezien het gaat om kwetsbare jeugdigen. De derde aanbeveling is de manier of werkwijze van horen van jeugdigen op een hoorzitting. Dit moet in overeenstemming zijn met het denkvermogen van de jeugdige en hiervoor moet een ruimere tijdsplanning gemaakt worden. Dit ook op grond van internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016-11-14
Instelling
gemeente Teylingen
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rechten
CC-BY-SA
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden