Details

Titel

Kwaliteitsproject

Subtitel
Mondzorg een ondergeschoven kindje?
Documenten
Auteur
Elk, Elles (student); Eikholt, Britt (student)
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut
Instituut Verpleegkundige Studies
Rubriek
Algemeen
Trefwoorden
Verpleegkunde, kwaliteitsproject
Samenvatting

Achtergrond; De NVVA heeft in 2007 een richtlijn over mondzorg geïntroduceerd in Nederland, omdat uit onderzoeken bleek dat de mondzorg in verpleeghuizen in Nederland niet voldoende is. In april tot en met juni 2010 is de omvang van bovenstaand beschreven probleem, bij zorgafhankelijke oudere cliënten op de afdelingen de Pimpelmees en de Eekhoorn in het verpleeghuis Joachim en Anna, in kaart gebracht en zijn hieruit aanbevelingen gedaan om de mondzorg te verbeteren. Doelstelling en onderzoeksvraag; Het doel van dit kwaliteitsproject is de eerste nameting (T1-meting) op bovengenoemde afdelingen in kaart te brengen, nadat de aanbevelingen op het gebied van scholing en organisatorische veranderingen zijn uitgevoerd. De hoofdvraag hierbij is: Hoe is de kennis, vaardigheden en attitude van de verzorgenden rondom mondzorg en in hoeverre is de mondzorg een vast onderdeel, na de interventies vanuit de T0-meting op de afdelingen de Pimpelmees en de Eekhoorn binnen het verpleeghuis Joachim en Anna? Methode; Er is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd met zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Bij de verzorgenden zijn observaties uitgevoerd en is een gestructureerde vragenlijst afgenomen om een duidelijk beeld te krijgen van de kennis, vaardigheden en attitude van de verzorgenden omtrent mondzorg. Daarnaast is een dossieronderzoek uitgevoerd, waarbij is onderzocht in welke mate er aandacht werd besteed aan mondzorg. Ook zijn er interviews afgenomen met de tandarts, logopediste en twee specialisten ouderenzorg van beide afdelingen om het organisatieniveau omtrent mondzorg in kaart te brengen. Resultaten; De verzorgenden geven aan de mondverzorging als een vervelende taak te zien, waarbij meer dan de helft aan geeft dat mondzorg een handeling is die gewoon uitgevoerd moet worden. Ook zijn de kennis en de vaardigheden van de verzorgenden over mondzorg niet optimaal. Bij meerdere handelingen worden stappen vergeten of wordt de gehele handeling vergeten of niet uitgevoerd. Verschillende benodigdheden zijn (nog) niet of niet voldoende aanwezig op de afdeling. Er wordt door de verschillende disciplines m.b.t. mondzorg weinig gerapporteerd in de zorgdossiers. Uit de interviews met de vier disciplines komt naar voren dat de organisatie rondom mondzorg op beide afdelingen op verschillende punten nog verbeterd kan worden. Conclusie en aanbevelingen; De kennis, vaardigheden en attitude t.o.v. mondzorg kunnen op beide afdelingen nog verbeterd worden waaruit de aanbeveling volgt, het minimaal één keer per jaar geven van een scholing over mondverzorging aan de verzorgenden. Deze scholing omvat de kennis, vaardigheden en attitude ten opzichte van mondzorg bij zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Dit kan gedaan worden door een klinische les en/of het opzetten van een e-learning programma. Ook dient er ieder half jaar een training on the job plaats te vinden om de vaardigheden van de verzorgenden te verbeteren. Om de attitude te verbeteren, moet er eenmaal per jaar een attitudetraining gegeven worden. Nieuwe of aanvullende mondzorgmaterialen moeten aangeschaft worden om optimale mondzorg te kunnen verlenen. In de zorgdossiers van de bewoners dient een specifiek tabblad te komen, ter verbetering van de rapportage van bevindingen en adviezen over mondzorg van de betrokken disciplines. Ook dient op de zorgkaart bij iedere bewoner structureel aandacht te worden besteed aan de individuele uitvoering van de mondverzorging.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2011-01-13
Begeleider
Meijs, Tineke
Dersken, Ria
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden