De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gerichter samenwerken voor de vroegsignalering van armoedeproblematiek.

Een onderzoek naar de rol van integrale communicatie om armoede te bestrijden

Open access

Gerichter samenwerken voor de vroegsignalering van armoedeproblematiek.

Een onderzoek naar de rol van integrale communicatie om armoede te bestrijden

Open access

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Enschede is er een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende communicatiestromen rondom de armoedeproblematiek in Enschede. De gemeente heeft een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet en de Wet gemeente schuldhulpverlening. Daarnaast hebben zij een regie functie inzake het armoedebeleid in hun gemeente. De uitvoering en verantwoordelijkheid hiervan ligt echter niet alleen bij de gemeente maar bij tal van andere private organisaties. Sinds de decentralisaties is het mogelijk om deze regie gemeente-breed aan te pakken en zijn er mogelijkheden om de uitvoering van het beleid te verbeteren zodat deze elkaar versterken. Door gemeente-breed communicatieve verbindingen te realiseren zal de participatie en daarmee uiteindelijk de zelfredzaamheid van burgers worden bevorderd.
De volgende probleemstelling in dit onderzoek centraal:
“Hoe kan de gemeente Enschede de communicatie binnen zijn netwerk van sociale instellingen zodanig verbeteren dat gezinnen met armoedeproblematiek efficiënter (en effectiever) ondersteund kunnen worden?”
Er is onderzoek gedaan naar de huidige informatieverstrekking, communicatie in het netwerk en hoe de communicatie naar de gezinnen plaats vindt. Daarnaast is ook onderzoek gedaan hoe een voorziening kan worden aangevraagd en wie er in aanmerking kan komen voor een bepaalde voorziening. Voorts is gekeken hoe de huidige hulp- en dienstverleners rondom het armoedebeleid deze communicatie ervaren en of zij mogelijkheden zien voor verbetering. Op basis van deze informatie is gevraagd aan gebruikers van de huidige armoedevoorzieningen wat zij van deze “verbeteringen” vinden. Denken zij dat gebruikers hiermee effectiever en efficiënter kunnen worden ondersteund. Aan de hand van een online-survey, interviews is in kaart gebracht waar de knelpunten zitten. Door literatuuronderzoek en relevante wetgeving te onderzoeken is op basis van de onderzoeksresultaten getracht een voorzet te geven hoe een nieuw communicatiemodel eruit kan zien zodat dit de uitvoering van het huidige armoedebeleid kan versterken.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:


De communicatie m.b.t. de armoedevoorziening richting gezinnen en netwerkpartners dient te worden herzien.


Voor een effectiever en efficiënter uitvoering van het armoedebeleid zal er een centraal punt moeten worden ingericht dat toegang heeft tot alle middelen die daarvoor nodig zijn.


Dit centrale punt zal een informatieve, adviserende, controlerende en out-reachende functie moeten hebben dat de verschillende programma’s verbindt/overstijgt.


De resultaten van het onderzoek biedt de gemeente Enschede een nieuwe communicatiestructuur waardoor gezinnen met een laag inkomen in een vroegtijdig stadium gerichter kunnen worden ondersteund. Het biedt de gemeente daarnaast de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen, de regie te houden en daar waar nodig beleid bij te sturen. De gemeente zal daarvoor de medewerking nodig hebben van de verschillende organisaties die zich met deze problematiek bezig houden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2017-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk