De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Palliatieve zorg bij patiënten met EPA

Rechten:

Palliatieve zorg bij patiënten met EPA

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de onduidelijkheid die heerst bij medewerkers van FACT-teams
over de vorm waarin palliatieve zorg wordt toegepast in de begeleiding van patiënten met ernstig
psychiatrische aandoeningen. De duidelijkheid die het onderzoek wil realiseren kan FACT-teams
helpen in het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening. De vraagstelling die dit onderzoek
beantwoordt, luidt: ‘Hoe geven medewerkers van FACT-teams in Nederland vorm aan palliatieve zorg
in de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en wat hebben zij nodig
om zich te verhouden tot de richtlijn palliatieve zorg?’
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er onderzoek gedaan aan de hand van een
‘mixed-method’-methodiek. Dit houdt in dat er zowel gebruik is gemaakt van kwalitatief als
kwantitatief onderzoek. Tevens is ter ondersteuning gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek.
Het kwalitatieve onderzoek heeft plaats gevonden door middel van semigestructureerde interviews
met zes medewerkers van FACT-teams. Het kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden door het
versturen van enquêtes aan FACT-teams in Nederland.
Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat medewerkers van FACT-teams geen gebruik
maken van een beleid, een methode of van instrumenten rondom palliatieve zorg. Professionals
leveren voornamelijk maatwerk naar eigen ingeving. In het analyseren van de kwantitatieve data
kwam naar voren dat medewerkers geen gebruik maken van palliatieve zorg. Wel vinden zij dat
palliatieve zorg een taak is van FACT-teams, maar zij achten zich niet bekwaam genoeg om palliatieve
zorg uit te voeren vanwege het ontbreken van kennis.
Naar aanleiding van de resultaten heeft de onderzoeker geconcludeerd dat medewerkers van FACT teams in Nederland palliatieve zorg toepassen bij patiënten met EPA, naar eigen ingeving van de
professional. Professionals proberen veelal maatwerk te leveren. Hierin maken zij geen tot
nauwelijks gebruik van methodieken of instrumenten, tevens zijn er vanuit de organisatie geen
ondersteunende richtlijnen. De professional geeft zelf aan te weinig kennis te hebben en zich niet
bekwaam te voelen om palliatieve zorg toe te passen. Indien de professional zich wil verhouden tot
de richtlijn palliatieve zorg is het van belang dat de professional meer kennis vergaart op het gebied
van palliatieve zorg.
Indien FACT-teams in Nederland meer gebruik willen maken van palliatieve zorg is het van belang dat
zij meer kennis hebben betreffende palliatieve zorg. Het is hierom aanbevolen aan FACT-teams om
meer kennis te verspreiden betreffende palliatieve zorg. De onderzoeker heeft hiervoor een
infographic ontworpen die verspreid wordt binnen het CCAF en het FACT

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk